Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som datamekaniker

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0         1    1   2    2     3   3    4 

      1/2       1/2      1/2       1/2    år 

 !--!--!-----!----!-----!----!-----!----!-----!----!------!--!-------! 

 V K5  V  K10  V  K10  V  K10  V  K10  V  K5  V 

 !--!--!-----!----!-----!----!-----!----!-----!----!------!--!-------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelse

Gennemført grundskole i elektrolinien eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som datamekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på vedligeholdelse af datasystemer og datakommunikationsudstyr, herunder fejlfinding, og -retning på hardware og software ved brug af testprogrammer samt måleinstrumenter. Endvidere omfatter undervisningen udvikling og fremstilling af programmer og fremstilling af interfaces og firmware samt opbygning af systemer ved integration og test af hardware- og softwaremoduler. I forbindelse hermed anvendes programudviklingsudstyr, emuleringsudstyr samt relevante måleinstrumenter. Endelig omfatter undervisningen arbejdsmiljøforhold.

Trin 1 a - varighed 5 uger

Betjening, brug af samt systemforståelse af datamater med perifert udstyr. Opstart af systemer efter forskrift. Justering, kontrol og afprøvning.

Trin 1 b - varighed 10 uger

Betjening, brug af samt systemforståelse af datameter med perifert udstyr. Programmering i højniveausprog. Deltagelse i kodning, test og dokumentation i højniveausprog. Udarbejdelse af delprogrammer, herunder varitation af systemparametre m.v. under anvendelse af designoplæg. Systemfejlfinding og -retning og herefter justering, kontrol og afprøvning.

Trin 1 c - varighed 10 uger

Systemafprøvning og verifikation. fejlfinding og retning på system- og modulniveau på datasystemer herunder interfaces. Fremstilling af firmware og drivers. Udarbejdelse af detailbeskrivelse af software udfra et givet designoplæg. Kodning, test og dokumentation i assemblerkode. Udarbejdelse af programmer til industristyring og -reguleringer.

Trin 1 d - varighed 10 uger

Fejlfinding og -retning på system- og modulniveau på datasystemer, herunder datakommunikationer og interfaces.

idriftsættelse af systemer. Deltagelse i udarbejdelse af designoplæg.

Trin 1 e - varighed 10 uger

Fejlfinding og -retning på system- og modulniveau på datasystemer. Deltagelse i udviklingsarbejde (software - design) og indstallation, justering, kontrol og afprøvning af systemer. System- og detailbeskrivelse af systemer. Afprøvning af systemer i højniveausprog og i assemblerkode.

Trin 1 f - varighed 5 uger

Fejlfinding og -retning på system- og modulniveau på datasystemer. Implementering af sofrware på eksisterende systemer. Udarbejdelse af programmer til operativsystemer. Anvendelse af databasesystemer.

Samtlige skoleophold bortset fra trin 1e og 1f omfatter endvidere valgfri undervisning i almene fag og obligatorisk undervisning i følgende fællesfag: samtidsorientering, viksomhedslære, samarbejdslære, dansk, fremmedsprog og matematik.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Vedligeholdelse af samt fejlfinding og fejlretning på datamatbaserede systemer ned til modulniveau inden for såvel hardware- som softwareområdet.

Afprøvning og godkendelse af etablerede systemer.

Deltagelse i arbejde ved udvikling, installation og indkøring af nyt udstyr.

Detailbeskrivelse, fremstilling og afprøvning af programmer i højniveausprog og assemblerkode.

Fremstilling af firmware.

Endvidere udarbejdelse af dokumentation over systemer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

Beskæftigelse ved fejlfinding og fejlretning på komponentniveau.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

ERHVERVSUDDANNELSESUDVALGET

For jern- og metalområdet

Ove Schandorff

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

København, den 1. august 1984.

UNDERVISNINGSMINISTERIET

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen