Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som blikkenslager og VVS-montør

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0         1 år        2 år  2 1/2 år    3 år 

 !---!---!----------!---!--------!---!----------! 

 V11 K10  V32   K10  V25  K10  V32     VVS-montør 

 !---!---!----------!---!--------!---!----------! 

                        !---!-----! 

                         K10 V16  blikken- 

                        !---!-----! slager 

 V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger 

 K = kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Uddannelsen kan gennemføres samlet - eller delt, idet der kan affattes uddannelsesaftale således:

- for den samlede uddannelse som blikkenslager og VVS-montør.

- for VVS-montøruddannelsen alene.

- for blikkenslageruddannelsen alene - efter, at der er udstedt

uddannelsesbevis som VVS-montør.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen afsluttende i trin 2 - blikkenslager og VVs-montør eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de regler, som undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Efg-eleven skal, gennem uddannelsen, opnå erhvervskompetence som VVS-montør eller som blikkenslager og VVS-montåør i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at efg-eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos:

Blikkenslager- og VVS-brancens faglige Udvalg, Bjerringbrovej 52, 2610 Rødovre, (02) 92 02 44.

Uddannelse under skoleopholdene på uddannelsens 2. del

Undervisningen på teknisk skole omfatter teoretisk og praktisk orientering og indlæring i emnerne tegningslæsning, fagtegning, faglig regning og materialelære, pladearbejde og tagarbejde, gasinstallationer, afløbsinstallationer, vandinstallationer og varmeinstallationer, herunder gassvejsning og lysbuesvejsning.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold, trin 1a - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning (udfoldninger) faglig regning og materialelære.

Praktikøvelser i tildannelse og opsætning af render, nedløb og aftrækshætter i zink og plast, - tagdækning med eternitskiffer, zinkinddækninger og afslutninger, - rørinstallationer med stålrør. kobberrør og PVC-rør herunder bukning og samling, - frasvejsning (rørsvejsning) og flammeskæring.

2. skoleophold, trin 2a - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, regulativer og forskrifter samt materialelære ved udførelse af vand-, gas- og afløbsinstallationer.

Praktikøvelser i vandinstallationer, herunder anboringer på plastledninger, opsætning og samlinger af afløbsledninger i støbejern, plast og stål, herunder montering af afløbsskåle og sanitetsgenstande, - gasinstallationer med B- og F-gas og naturgas, herunder montering af måler-regulator og gasforbrugende apparater, svejsning, lodning (blød og hård) og PE-svejsning.

3. skoleophold, trin 3a - varighed 10 uger.

Undervisning i tegnslæsning (diagramlæsning), beregning af bøjninger og reduktioner, regulativer og forskrifter samt materialelære ved udførelse af varmeinstallationer.

Praktikøvelser i indførelse af centralvarmeanlæg med kedel og

oliefyr, forekommende ventiler, pumper, amaturer og rørledninger, - fjernvarmeanlæg som direkte trykstyret anlæg eller med varmeveksler, elsvejsning, modsvejsning og frasvejsning.

4. skoleophold, trin 4a - varighed 10 uger.

Undervisning i fagtegning, med særlig vægt på udfoldninger, faglig regning og materialelære.

Praktikøvelser i zink- og kobberarbejde ved tildannelse og opsætning af tagrender og nedløb, skotrender og inddækningsprofiler, aftrækskanaler og -hætter.

- stålpladearbejde ved tildannelse og opsætning af runde og firkantede rør, bøjninger, overgangsrør og afgreninger til ventilationsanlæg.

- tagarbejde, ved opsnøring og dækning af tagflader med eternitskifer, herunder forekommende inddækninger.

Der undervises endvidere i CO2-svejsning.

Samtlige skoleophold omfatter endvidere undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

Uddannelsen i praktikvirksomheden skal tilrettelægges således, at eleven opnår rutine i følgende arbejdsområder/discipliner:

rørinstallationer til vand og gas, afløbsinstallationer, varmeinstallationer, herunder svejsning, tagarbejde, render og nedløb samt inddækninger. Forekommende reparations- og renoveringsarbejder.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for bygge- og anlægsområdet

den 9. juni 1982

Svend A. Bager

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Den 6. juli 1982

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen