Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelsen i bygningssnedkerfaget


Forskole Skole 2 Skole 3 Skole 4

 

   !---!----------!---!----------!---!----------!--!--! 

   K10   V   K10   V   K10   V   K5 V 

   !---!----------!---!----------!---!----------!--!--! 

 K = Kursus på teknisk skole angivet i uger 

 V = Virksomhedsuddannelse af varierende længde. 

Uddannelsens varighed

ca. 3 år og 11 uger.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som bygningssnedker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De grundlæggende praktiske færdigheder og teoretiske viden erhverver lærlingen på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden skal derfor tilrettelægges således, at lærlingen ved beskæftigelse med de i faget forekommende arbejdsmetoder og produktioner opnår en rutine, der giver mulighed for ikke alene at kunne udføre den afsluttende prøve, men også efter endt læretid at kunne påtage sig at udføre bygningssnedkerarbejde i god kvalitet.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter både praktik og teori med hovedvægten lagt på de praktiske øvelser.

Pensum er opdelt således:

Forskole - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning og frihåndstegning, faglig regning og materialelære.

Undervisning i brug og vedligeholdelse af håndværktøj og el-håndværktøj.

Praktikøvelser ved udførelse af inventaremner eller delemner af døre og vinduer m.v., herunder tilridsning, fremstilling af samlinger, samling, beslåning og overfladebehandling.

Skoleophold 2 - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning og frihåndstegning, værkstedsøkonomi og materialelære.

Praktikøvelser i udførelse af indvendige døre, vinduer og inventar, herunder tilridsning, tildannelse af samlinger, samling og beslåning samt overfladebehandling.

Orientering og instruktion i isætning og fastgørelse af karme til døre og vinduer.

Skoleophold 3 - varighed 10 uger

Undervisning i fagtegning, værkstedsøkonomi og materialelære. Praktikøvelser i udførelse af udvendige døre, vinduer og inventar. Orientering og praktikøvelser i opsætning af lofter samt beklædning af vægge og lægning af gulve i tørre og våde rum.

Skoleophold 4 - varighed 5 uger

Emnerne i de tidligere skoleophold repeteres ved udførelse af opgaver, der er i relation til den gennemførte teori- og praktikundervisning.

Udførelse af den afsluttende prøve.

Samtlige skoleophold, med undtagelse af det afsluttende, omfatter endvidere undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt førstehjælp.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Bygningssnedker

Under uddannelsen på lærestedet skal lærlingen ved beskæftigelse i virksomhedens produktion opøves i de i faget forekommende arbejdsmetoder, således at der opnås det fornødne grundlæggende kendskab til tilskæring, sammenlimning og afpudsning, finering herunder finersammensætning (dog kun for så vidt forholdene på virksomheden tillader det), tilridsning og udførelse af de i faget anvendte samlingsmetoder ved fremstilling af almindeligt bygningssnedkerarbejde og inventar (også i hårde træsorter) samt almindelige former for overfladebehandling.

Der skal endvidere gives adgang til at deltage i opstillingsarbejde i rimeligt omfang.

Lærlingerådet, den 13. september 1982

P.F.V.

Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen