Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse som nådler


Opbygning og varighed

 

 Læretid 2 år. 

          0         1 år          2 år 

          !----!--!----------------!--!-------------! 

           P  S4    P     S4    P 

          !----!--!----------------!--!-------------! 

          ca. 6    ca. 52       ca. 38 

 P = Praktikophold i uger 

 S = Skoleophold i uger 

Adgangsbetingelser

At Lærlingen har opfyldt undervisningspligten i henhold til lovgivningen.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende læreplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Skotøjsfagets Fællesudvalg i Lærlingesager

Nørre Voldgade 34

1358 København K

tlf.: (01) 15 17 00

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- elementær syteknik

- maskinbetjening

- klæbeteknik

- bukkearbejde

- skærfning

Endvidere undervises i ergonomi, sikkerhed, materialelære og maskin- og værktøjslære.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - 4 uger:

Undervisningen tager sigte på at give en oplæring i almindelig syteknik (spanning, kantsyning,samlinger og pyntestikning) klæbeteknik (håndbukning, indvendige såvel som udvendige buer).

Undervisningen skal give lærlingen kendskab til anvendte fagudtryk.

Endvidere skal lærlingen selvstændigt kunne forarbejde enkle former for dame- og børnesko efter arbejdstegninger.

Lærlingen oplæres endvidere i betjening af almindeligt forekommende symaskiner f.eks. 1- og 2-nåls søjlemaskiner samt fladbordsmaskiner.

2. skoleophold - 4 uger:

Supplerende uddannelse i teori og praktik med henblik på, at lærlingen selvstændigt kan forarbejde mere komplicerede modeller, herunder samle efter afstregninger og mærker, herunder i-syning af lynlås, påsyning af løse besætninger og bagremme samt syning af pyntestikninger.

Fastsat i henhold til lov om lærlingeforhold:

Regler for uddannelse i virksomheden

I 1. praktikophold bør lærlingen orienteres om de værktøjer og maskiner, der anvendes inden for nådlerfaget af hensyn til undervisningen i 1. skoleophold.

Herudover bør lærlingen opøves i almindelig syteknik og betjening af respektive maskiner.

I 2. og 3. praktikophold skal eleven rutineres i:

- klæbeteknik, syteknik for 1- 2-nåls søjlemaskiner

- regulering af syhastighed i henhold til arbejdets krav

- styringsteknik ved forskellige typer syninger

- stikninger og typiske sammensyninger

- syning af pyntestikninger, kantsyninger

- samling af skaft og overlæder

- bagremssyning, forsyning og spanning

Arbejdsopgaverne skal udføres med en stigende grad af selvstændighed og udføres i almindeligt forekommende typer af fodtøj med hensyntagen til virksomhedens produkter.

I uddannelsen på skotøjsvirksomheder beskæftiges lærlingen ved og opnår færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de foregående skoleophold ud fra den enkelte virksomheds aktuelle arbejdsopgaver.

Der lægges vægt på miljø, sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelse foregår unde faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give lærlingen rutine i den indlærte viden.

Endvidere at lærlingen beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 28. november 1984.

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen