Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelsen i industrisnedkerfaget


Forskole Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5

!---!---------!----!---------!--!---------!--!---------!--!---! K10 V K10 V K2 V K2 V K2 V

!---!---------!----!---------!--!---------!--!---------!--!---!

K = Kursus på teknisk skole angivet i uger

V = Virksomhedsuddannelse af varierende længde.

Uddannelsens varighed:

2 år og 12 uger.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som industrisnedker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De grundlæggende praktiske færdigheder og teoretiske viden erhverver lærlingen på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden skal derfor tilrettelægges således, at lærlingen ved beskæftigelse med de i faget forekommende arbejdsmetoder og produktioner opnår en rutine, der giver mulighed for ikke alene at kunne udføre den afsluttende prøve, men også efter endt læretid at kunne påtage sig at udføre de i møbelindustrien eller i en lignende produktion forekommende arbejdsprocesser.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter både praktik og teori med hovedvægten lagt på de praktiske øvelser.

pensum er opdelt således:

Forskolen - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning og frihåndstegning, faglig regning og materialelære.

Undervisning i brug og vedligeholdelse af håndværktøj og el-håndværktøj.

Praktikøvelser ved udførelse af møbelemner eller delemner, herunder

tilridsning, fremstilling af samlinger, samling, beslåning og

overfladebehandling.

Skoleophold 2 - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning og frihåndstegning, værkstedsøkonomi og materialelære.

Praktikøvelser i udførelse af forskellige møbeltyper og inventar,

herunder tilridsning, tildannelse af samlinger, samling og beslåning

samt overfladebehandling.

Skoleophold 3, 4 og 5 er 3 specialkurser af hver 2 ugers varighed

Disse kurser afholdes på Skive tekniske skole og tilrettelægges således, at læringen får kendskab til og indøves i:

  • 1) kantlimning (kantfinering), tilskæring og sammensætning af finer, limpåføring (maskine), finering, pudsning af kanter og flader, plastmaterialer samt brug og vedligeholdelse af anvendte hjælpemaskiner.
  • 2) limning og sammenspænding af fuger, tapsamlinger og hjørnesamlinger (maskinsamlinger).
  • 3) anvendelse og vedligeholdelse af håndmaskiner, der anvendes inden for møbelindustrien.
  • 4) selvstændigt at udføre skabeloner til nedlægning af beslag.
  • 5) såvel alm. taransformatorers som højfrekvenstransformatorers funktion, såfremt forholdene tillader det.
  • 6) bejtsning og alle former for overfladebehandling.

Inden uddannelsen afsluttes aflægges en prøve i forbindelse med et repetitionskursus.

Forskole samt skoleophold 1 omfatter endvidere undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt førstehjælp.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr.261 af 2. oktober 1956 om læreforhold.

Industrisnedker

Under uddannelsen på lærestedet skal lærlingen ved beskæftigelse i virksomhedens produktion opøves i de i faget forekommende arbejdsmetoder, således at der opnås det fornødne grundlæggende kendskab til:

Tilskæring og sammensætning af finer, limpåføring, kantlimning og kantfinering, pudsning af kanter og flader, anvendelse af plastmaterialer, brug og vedligeholdelse af hjælpemaskiner og el-håndmaskiner, limning og sammenspænding af fuger og samlinger, udførelse af skabeloner til nedlægning af beslag, bejdsning og alle former for overfladebehandling samt almindelige transformatorers såvel som højfrekvenstransformatorers funktion, hvis forholdene tillader det.

Lærlingerådet, den 13. september 1982

P.F.V.

Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen