Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som planteskolegartner

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jordbrugsområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsesmodel 

 !----------------------- 2 år, 10 måneder ------------------------! 

 !--------!-------!--------------------!-----!------------!----!---! 

 V ca.23  S19    V ca.73     S10   V ca.22  S2  V 

 !--------!-------!--------------------!-----!------------!----!---! 

 V= Virksomhedsophold 

 S= Skoleophold 

Tal angiver uger

Adgangsbetingelser til 2. del

Gennemført basisuddannelse indenfor jordbrugsområdet og bestået prøve til traktorførerbevis eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Formålet med den samlede grunduddannelse til planteskolegartner er, at denne efter praktisk-teoretisk uddannelse selvstændigt kan varetage et fagligt arbejdsområde efter givne informationer, ligesom han eller hun skal være i stand til at udføre normalt forekommende arbejder på en arbejdsteknisk korrekt og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Efg-eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som planteskolegartner i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på tekniske skoler i basisuddannelsen og på 2. dels skoleopholdene.

Praktikopholdene finder sted på virksomheder godkendte af det faglige fællesudvalg for gartneri.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at efg-eleven såvidt muligt beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos skolernes studievejledere og hos erhvervsuddannelsesudvalget for jordbrugsområdet, c/o undervisningsministeriet, Amagertorv 14, 1160 København K. Tlf. (01) 92 56 00 samt hos det faglige fællesudvalg for gartneri, Torsøvej 7, 8240 Risskov. Tlf. (06) 21 48 00.

Uddannelse under skoleopholdene

Undervisningen på 2. dels skolerne omfatter dels en række almengartneriske fag, dels fagområder med direkte sigte på planteskolegartnerisk kunnen (Retningsfagene). I undervisningen sker indøvelse af praktiske færdigheder, underbygget med den teoretiske baggrund, herunder opgaveløsning af såvel praktisk som teoretisk karakter.

Undervisningen omfatter 1092 lektioner hvoraf 844 er faglige.

Almene obligatoriske fag (Fællesfag) indgår med 152 lektioner og valgfrie fag med 196 lektioner.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold (2. del, trin 1) - 19 uger.

Den faglige undervisning (Retningsfagene) omfatter 532 lektioner med følgende indhold:

Gødningslære.

Kredsløb, planternes behov, organiske naturgødninger, uorganiske handelsgødninger, opbevaring, analyser, gødningsudbringning.

Sprøjteteknik.

Sprøjter, pesticidanvendelse, sprøjteteknik.

Vandingsteknik.

Vand, vandtilførsel.

Håndværktøj og maskiner.

Værksted, maskiner.

Jordbehandling.

Harvning, tromling, grundforbedring, strukturforbedring, håndredskaber.

Formering.

Kildemateriale, modermateriale, frøformering, stiklingeformering, aflægning, podning.

Markkulturer.

Markplan, plantning, jordbehandling under kulturen, pasning.

Containerkultur.

Containerpladsen, vandingssystemer, materialer, potning, pasning.

Produktbehandling.

Optælling, klargøring, listeføring.

Plantesundhedslære.

Iagttagelse/diagnose for skadedyr, svampe, bakterier og virus.

Plantekendskab.

Botanik, slægts- og artsidentifikation. plantematerialet, planteanvendelse.

Kulturforløb.

Datalindsamling og kulturvalg.

Den almene undervisning (Fællesfagene) omfatter 228 lektioner, hvoraf 92 lektioner er obligatoriske almene fag og 136 lektioner valgfrie fag.

De obligatoriske almene fag indeholder: Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med sikkerhed på arbejdspladsen, lønsystemer, tidsplanlægning, produktionsstyring, erhvervsudviklingen, ejendomsretsforhold, organisationsforhold, problemer omkring konflikter og samfundets målsætning og politik.

2. skoleophold (2. del, trin 2) - 10 uger.

Den faglige undervisning (Retningsfagene) omfatter 240 lektioner med følgende indhold:

Jordbehandling.

Pløjning, harvning, grundforbedring, fræsning.

Formering.

Modermateriale, stiklingeformering.

Markkulturer.

Plantning.

Containerkulturer.

Pasning.

Produktbehandling.

Optælling, høst, lager, klargøring, listeføring, salg.

Plantesundhedslære.

Iagttagelse/diagnose for fysiogene sygdomme og ukrudt. Forebyggelse mod skadevoldere, bekæmpelse af skadevoldere.

Plantekendskab.

Slægts- og artsidentifikation.

Kulturforløb.

Dataindsamling og kulturvalg, udarbejdelse af projekt.

Kulturforhold under glas.

Lys, planternes vækst, planternes varmeforhold, væksthuse, automatik, opvarmningsprincipper, varmeanlæg.

Den almene undervisning (Fællesfagene) omfatter 120 lektioner, hvoraf 60 lektioner er obligatoriske almene fag og 60 lektioner er valgfrie fag.

De obligatoriske almene fag indeholder virksomhedens målsætning og politik, det enkelte individs målsætning og politik, social udvikling: individets tilegnelse af normer, holdninger m.v. herunder: udvikling af sproget, familiens indflydelse, skolens indflydelse, massemediernes indflydelse, indflydelse via fritidsaktiviteter, virksomhedens indflydelse.

3. skoleophold (2. del, trin 3).

Den faglige undervisning (Retningsfagene) omfatter 72 lektioner med følgende indhold:

Gartneriets teknologi og fagmetodik.

Uddannelsesevaluering.

De almene fag er integreret med de faglige.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomheden skal omfatte de normalt forekommende planteskolegartneriske arbejdsopgaver.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal i videst muligt omfang indgå i uddannelsen:

Jordbehandling manuelt/maskinelt, gødskning, formering, plantning og såning. Plantepleje, herunder beskæring og vanding. Plantesundhedspleje, herunder diagnose af skadevoldere og angivelse af kemikalieanvendelse. Sprøjtning og anden brug af plantebeskyttelsesmidler. Ukrudtsbekæmpelse manuelt/maskinelt og kemisk, produktbehandling, plantekendskab og omgang med planter fra optagelse til ny vækst samt planteanvendelse.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

Deltagelse i planlægningsfunktioner. Deltagelse i kundebetjening.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Vejledning

Spørgsmål vedrørende virksomhedsuddannelsens nærmere indhold og tilrettelægning kan rettes til:

Erhvervsuddannelsesudvalget for jordbrugsområdet, c/o undervisningsministeriet, Amagertorv 14, 2. sal, 1160 København K, tlf. (01) 92 56 00 samt hos det faglige fællesudvalg for gartneri, Torsøvej 7, 8240 Risskov, tlf. (06) 21 48 00.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jordbrugsområdet.

den 30. november 1982.

Sv. Aa. Laursen,

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

den 1. marts 1983,

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen