Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som flyttechauffør

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Landtransportområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0        1/2        1 år 

         !-!--!-----------!--!---------!--!---! 

         V K5   V   K5   V   K5 V 

         !-!--!-----------!--!---------!--!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på erhvervsskole (teknisk skole/specialarbejderskole), 

varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført landtransportområdets basisuddannelse med uddannelsesbevis eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Målet med uddannelsen er at give eleven en sådan teoretisk og praktisk viden til erhvervet som flyttechauffør at han selvstændigt kan varetage de arbejdsmæssige opgaver dette indebærer.

Endvidere er målet at give eleven det fornødne kendskab til de regler, der vedrører flyttechaufførens arbejdsvilkår i forbindelse med udførelsen af de arbejdsmæssige opgaver.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles og indlæres på erhvervsskole. Uddannelsen i praktikvirksomheden tilrettelægges således, at eleven i videst muligt omfang beskæftiges med og opnår rutine i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Erhvervsskole

Undervisningen på erhvervsskole omfatter praktik med tilhørende teori i overensstemmelse med de krav, der stilles til uddannelsen. Endvidere omfatter undervisningen arbejdsmiljø samt undervisning i almene fag, herunder samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære, dansk m.m.

En kortfattet beskrivelse - uddannelsesresume - af undervisningens indhold tilstilles virksomheden ved afslutningen af hvert skoleophold.

Skoleophold

Pensumoversigt/Fagområder.

1. skoleophold - varighed 5 uger

Håndtering

Pakkebehandling

Stuvning

Kundebetjening

Køretøjsopbygning:

- motor

- transmission

- chassis

- karosseri

- el-lære

Færdsel

2. skoleophold - varighed 5 uger

Håndtering

Pakketeknik

Stuvning

Truck

- opbygning

- kørsel

Færdselslære - truck

Kasser - crates

Brancheviden

3. skoleophold - varighed 5 uger

Truck - certifikat

Færdsel

Køreøvelser

Køreprøve

Krankørsel u. 8 t/m

Planlægningsopgave

Kvalifikationsbevis

Køretøjsopbygning

Uddannelsesregler

Retningslinier for praktikophold i henhold til Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser, Lov nr. 289 af 8. juni 1977.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

1. praktikophold.

Eleven introduceres i virksomheden med det formål at lære virksomheden at kende, ligesom de øvrige ansatte får lejlighed til at lære eleven at kende.

Det anbefales, at eleven beskæftiges både med pakning, håndtering og køretøjseftersyn.

Praktikopholdet ligger før 1. skoleophold.

2. praktikophold.

Eleven beskæftiges med håndtering, pakketeknik og stuvning samt vedligeholdelse af køretøj.

Eleven bør i dette praktikophold tages med ud på mindre flytteopgaver, hvor korrekt kundebetjening skal anvendes.

Praktikopholdet ligger mellem 1. og 2. skoleophold.

3. praktikophold.

Eleven beskæftiges med truckkørsel samt eftersyn og kontrol af truck.

Endvidere bør eleven tages med på større flytteopgaver samt mere indgående beskæftiges med håndtering, pakketeknik og stuvning herunder kasser/crates. eleven skal i dette praktikophold beskæftiges 1 måned på pakkeri.

Endelig bør eleven få lejlighed til at deltage en kort tid i virksomhedens administration for at opøve kendskab til transportpapirer og virksomhedens administrative systemer.

Praktikopholdet ligger mellem 2. og 3. skoleophold.

4. praktikophold.

Eleven har gennemgået alle skoleophold og skulle på dette tidspunkt være i besiddelse af kørekort til lastbil over 3.500 kg samt certifikat til gaffeltruck.

Eleven beskæftiges stadig under fagkyndigt opsyn, men beskæftiges under samme forhold og på samme betingelser som øvrige flyttechauffører.

Dette sidste praktikophold skal give eleven den fornødne rutine til at kunne udføre de arbejdsmæssige opgaver selvstændigt samt overholde de arbejdsvilkår, der er forbundet hermed.

Såfremt virksomheden også beskæftiger sig med udenlandske flytninger, bør eleven deltage i et par af disse.

Vejledning

Oplysninger vedrørende uddannelsen og uddannelsesforløb i øvrigt kan fås hos:

Fagligt udvalg for flyttechauffører

c/o Danske Vognmænds Arbejdsgiversammenslutning

Gammeltorv 18

1457 København K

Telefon 01-138800

Erhvervsuddannelsesudvalget

den 28. april 1982

Christen Brock

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet 26. august 1982.

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen