Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som lager- og transportarbejder

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Landtransportområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0        1/2       1 år 

         !--!--!---------!--!-----!--!-----! 

         V K5   V   K5  V  K5  V 

         !--!--!---------!--!-----!--!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på erhvervsskole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført landtransportområdets basisuddannelse med uddannelsesbevis eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som lager- og transportarbejder i overensstemmelse med nedenstående retningslinier og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles/indlæres på erhvervsskole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven i videst muligt omfang beskæftiges ved og opnår rutine i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Det bemærkes, at der kalendermæssigt kan ske en vis forskydning i de enkelte hold som følge af hensynet til en passende udnyttelse af skolekapaciteten.

Uddannelse under skoleophold på uddannelsens 2. del

Undervisningen på erhvervsskole omfatter praktik med tilhørende teori i overensstemmelse med de krav, der stilles til uddannelsen. Endvidere omfatter undervisningen arbejdsmiljø, herunder arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag, herunder samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

En kortfattet beskrivelse - uddannelsesresume af undervisningens indhold - tilstilles virksomheden ved afslutningen af hvert skoleophold.

Skoleophold

Pensum er opdelt således:

1. Skoleophold - varighed 5 uger

Truck og stablere

- motor

- elektriske anlæg

- bremse

- styretøj og hjul

- transmission

- hydraulisk løftesystem

- stabilitet

Køre- og læsseteknik

- jævnt underlag

- anhugning og anhugningsværktøj

Transportanlæg

Lagerfunktioner

Blanketter og papirer

Varekundskab

- Varetyper

- farligt gods

Kommunikation

- radio

- telefon

- samtaleanlæg

Ergonomi

Arbejdsmiljø

Samarbejde og sikkerhed

- sikkerhedsudvalg

Samarbejdsforhold

- arbejdsmarkedets organisationers rolle i samfundet

- overenskomst

- tillidsmandssystem

- faglige konflikter

2. Skoleophold - varighed 5 uger

Køre- og læsseteknik

- ujævnt underlag

- anhugning og anhugningsværktøj

Varekundskab

- farligt gods

Kontrol

Købsfunktion

Salgsfunktion

Lagerfunktion

- genbrugsprincipper og -systemer

Lager lay-out

Kommunikation

- edb

Samarbejde og sikkerhed

- samarbejdsudvalg

Arbejdsmiljø

- ny teknologi

- teknologiaftale

Samarbejdsforhold

- lønsystemer

- arbejdspladsstudier, tidsstudier, lønfremkomst

3. Skoleophold - varighed 5 uger

Travers- og portalkraner

- køre- og læsseteknik

- anhugning og anhugningsværktøj

- certifikatprøve

Truck

- certifikatprøve

Repetition

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelse i praktikvirksomhederne

Vedrørende efterfølgende praktikophold bør virksomheden udarbejde turnusplan for elevens oplæring.

1. Praktikophold

1. praktikophold er perioden indtil 1. skoleophold.

Generelt gælder for denne praktikperiode, at beskæftigelsen skal tilrettelægges således. at eleven opnår et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner.

2. Praktikophold

2. praktikophold er perioden efter 1. skoleophold.

Eleven skal under dette praktikophold opnå rutine i betjening og arbejde med gaffeltruck, jfr. undervisningen på 1. skoleophold. Eleven skal deltage i stabilings-, stuvnings-, læsnings- og aflæsningsoperationer. Køreunderlaget skal være jævnt.

Eleven skal endvidere opnå rutine i at kontrollere varearter, herunder måling, vejning, tælling m.v. og udførelse af vareemballering. Eleven skal desuden opnå indsigt i virksomhedens ekspeditions-, forsendelses- og distributionsfunktioner.

3. Praktikophold

3. praktikophold er perioden efter 2. skoleophold.

Eleven skal under dette praktikophold, opnå rutine i betjening og arbejde med gaffeltruck jfr. undervisningen på 2. skoleophold. Eleven skal deltage i stablings-, stuvnings-, læsnings- og aflæsningsoperationer. Køreunderlaget må være ujævnt.

Eleven skal endvidere opnå rutine i varesortering, -gruppering og -placering samt vareoptælling og funktioner forbundet hermed.

Eleven bør desuden i 10 arbejdsdage beskæftiges i virksomhedens administrationsafdeling vedrørende ordremodtagelse, ekspedition, forsendelse og distribution.

4. Praktikophold

4. praktikophold er perioden efter 3. skoleophold.

Eleven kan beskæftiges ved og udføre selvstændige arbejdsopgaver.

Vejledning

Spørgsmål vedrørende virksomhedsuddannelsens tilrettelægning i øvrigt kan rettes til det faglige udvalg for lager- og transportområdet, Amagertorv 14, 2., 1160 København K, telefon (01) 92 56 07.

Erhvervsuddannelsesudvalget

den 28. juni 1982

Christen Brock

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet, 29. juli 1982.

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne.

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen