Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som butiksassistent inden for butiksfaget

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)

Formål

 

 Butiksassistentuddannelsen har til formål, at eleven opnår allround 

  viden om forhold vedrørende forretningens drift. Eleven oplæres i 

  arbejdsfunktionerne: Salg, disponering og markedsføring. 

 Adgangsbetingelser 

 Adgang til at indgå uddannelsesaftale inden for butiksfaget er 

  gennemførelse af efg-basisuddannelsen inden for handels- og 

  kontorområdet. 

 Varighed 

 Praktisk uddannelse: 2 år 

 Teoretisk uddannelse: 6 uger (3 X 2 uger), i alt 240 timer 

            Den teoretiske uddannelse på handelsskole på 

            6 uger er indeholdt i det 2-årige forløb. 

Plan for teoretisk uddannelse

Ved tilrettelæggelsen af den teoretiske undervisning i 2. del, har det bl.a. været hensigten at lægge op til en undervisning, der i det væsentlige har til formål:

at videreudvikle de kompetencer (kundskaber og færdigheder) som eleven har erhvervet i basisuddannelsen,

at supplere og styrke den praktiske uddannelse i virksomheden, således at uddannelsen i 2. del bliver en koordinering af teori og praktik

Undervisningens indhold

Undervisningen, der er fordelt på 2 X 2 uger = 160 timer omfatter følgende emner:

Salg

Detailhandelens struktur

Forbrugerforhold

Kundepsykologi

Salgsplanlægning

Kunden i butikken

Disponering

Indkøb

Valg af leverandør

Lagerstyring

Vurdering af forretningens varesortiment

Butiksdrift

Undervisningen (80 timer) omfatter følgende emner:

1. Etablering

2. Personaleforhold

3. Varelageret

4. Salg af varer

5. Vurdering af resultater

6. Samlet case (situationsspil) for punkt 1-5.

Regler for den praktiske uddannelse

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at eleven opnår uddannelsesbevis ved uddannelsestidens udløb. Uddannelsesreglerne er fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser § 8, stk. 2.

For at sikre en forsvarlig uddannelse er uddannelsesreglerne opdelt i 4 perioder a 6 måneder

Periodernes rækkefølge kan tilpasses forretningens arbejdsgang.

Uddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

INTRODUKTION

VAREBEHANDLING

FORSENDELSE

SALG

DISPONERING

MARKEDSFØRING

BUTIKKENS KONTORARBEJDE

som er indarbejdet i de enkelte perioder.

Eleven skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende forretnings omfang, funktioner og varesortiment muliggør inden for følgende emner.

1. Periode

Af hensyn til forretningen og eleven gives der en grundig introduktion til forretningens daglige drift.

 • a) Forretningens målsætning og indkøbspolitik
 • b) Den organisatoriske opbygning
 • c) Ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser, gensidige rettigheder og pligter
 • d) Det meddeles, hvem der i forretningen har ansvaret for elevens oplæring

Kendskab til

 • a) Forretningens indkøbs- og salgsfunktioner
 • b) varemodtagelse, udpakning, samling, kontrol, registrering og prismærkning
 • c) Hensigtsmæssig og forsvarlig behandling og lagring
 • d) Salgsfremmende vareplacering
 • e) Emballering og forsendelse
 • f) Ordreafgivelse og lagerstyring
 • g) Anvendelse af forretningens tekniske hjælpemidler
 • h) Rigtig løfteteknik.

Eleven skal have prøvet lettere ekspedition inden prøvetidens udløb, således at eleven og læremesteren får en rimelig baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsætte efter prøvetidens udløb.

2. Periode

Eleven gives en dybere indsigt i forretningens arbejdsgange og oplæring i:

 • a) Forretningens varesortiment og varebenævnelser
 • b) Salgs- og betalingsbetingelser, kasse/terminalbetjening, udfærdigelse af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort
 • c) Personlig kundebetjening
 • d) Telefonbetjening
 • e) Service, normalgaranti, varedeklaration og lovgivning i relation hertil
 • f) Behandling af reklamationer
 • g) Forholdsregler mod butikstyveri
 • h) Varemodtagelse, varekontrol, prismærkning og vareopfyldning i butikken
 • i) Oprydning og orden
 • j) Salgsfremmende vareplacering i vinduer, salgs- og udstillingslokaler, skiltning.

Eleven deltager i butiksarbejde, kundebetjening, kasse/terminalbetjening og telefonbetjening.

3. Periode

Eleven udfører det hidtil lærte med mere selvstændig indsats. Vægten lægges på kundebetjening, indkøb, disponering og forretningens kontorfunktioner.

Oplæring i

 • a) Indkøb/valg af leverandør
 • b) Indkøbsplanlægning og ordreafgivelse
 • c) Kalkulation
 • d) Udskrivning af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort
 • e) Lagerkartotek
 • f) kasseregnskab
 • g) forretningens edb-udstyr
 • h) Udskrivning af afbetalingskontrakter
 • i) Valg af rationel forsendelsesmåde og udfyldelse af de nødvendige forsendelsespapirer

Kendskab til

 • a) Forretningens markedsføringsprofil/vurdering af forretningens varesortiment
 • b) Relevant lovgivning for køb og salg
 • c) Reklame/annoncering/kataloger m.m.
 • d) Dagligt bogholderi - forretningens bogføringssystem - afregne med leverandør - momsregnskab - forståelse af regnskabets nøgletal, omsætningshastighed m.m.

4. Periode

Fuld anvendelse af det i de tre tidligere perioder lærte.

Eleven arbejder helt selvstændigt såvel med kundebetjening og kundevejledning som øvrige medarbejdere for at sikre, at der ved udstedelsen af uddannelsesbevis er opnået den alsidige faglige dygtighed, som er sigtet med uddannelsen.

Yderligere oplysninger om butiksassistentuddannelsen samt rekvirering af oplysningsskema kan ske ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Butiksuddannelse, Vester Voldgade 96, 1, 1552 København V., Telf: (01) 15 60 33

Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet

Ole Mørch Thor

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

28. juni 1985

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen