Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Regler om eksamensafvikling og hjælpemidler til prøverne ved merkonomkursus, teknonomkursus og ejendomsmæglerkursus m.v. gældende fra 1. august 1990 (* 1)

(Handelsskoler og tekniske skoler)

Skriftlige prøver

Hvor intet andet er bestemt, er prøverne skriftlige og varer 4 timer.

I hvert af fagene EJENDOMSHANDEL, EJENDOMSJURA og EJENDOMSVURDERING er prøvens varighed dog 6,5 timer.

Mundtlige prøver

I hvert af fagene SPROG II og III på merkonomkursus er prøven mundtlig.

I EJENDOMSHANDEL på ejendomsmæglerkursus er der foruden den skriftlige prøve en mundtlig prøve. Der er kun adgang til den mundtlige prøve for deltagere, som har bestået den skriftlige prøve.

Til samtlige skriftlige prøver må anvendes:

Retskrivningsordbog (ordbog uden forklaringer).

Lommeregnere, jf. skrivelse II-697 af 6. fabruar 1985, regnestok, skabelon samt symboloversigt.

Såfremt regnestok benyttes, skal det bemærkes i besvarelsen.

 

 Herudover må der til prøverne anvendes hjælpemidler således: 

 -------------------------------------------------------------------- 

             Hjælpemidler der     Særlige blanketter, 

 Fag:        medbringes af eksaminanden: der skal forefindes 

                          i eksamenslokalet: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ARBEJDSPSYKOLOGI I Alle skriftlige hjælpemidler.     Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ARBEJDSPSYKOLOGI II Alle skriftlige hjælpemidler.     Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ARBEJDSRET I    Ukommenterede love og/eller 

           ukommenterede lovsamlinger       Ingen 

           samt følgende ukommenterede 

           Aftaler: 

           Hovedaftale af 31. oktober 

           1973 mellem DA og LO (med æn- 

           dringer pr. 1. marts 1987) 

           Norm for regler for behandling 

           af faglig strid (vedtaget af 

           fællesudvalget af 17. august 

           1908) 

           Samarbejdsaftale af 9. juni 1986 

           (indgået mellem DA og LO) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ARBEJDSRET II    Alle skriftlige hjælpemidler.     Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 BUSINESS ENGLISH 

 I, II og III    Se under SPROG I, II og III. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 BUTIKSDRIFT     Ingen                 Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 CAD I og II     Alle skriftlige hjælpemidler.     Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 CAM I og II     Alle skriftlige hjælpemidler.     Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 EJENDOMSHANDEL   Første gang i eksamensterminen 

           maj/juni 1991: 

           Skriftlig prøve af 6,5 timers 

           varighed. 

           Alle skriftlige hjælpemidler.     Ingen 

 Mundtlig prøve. Der skal stilles et spørgsmål, som skal vise eksami 

 nandens evne til at fremstille en sag mundtligt og evne til at kom 

 munikere med en kunde. Spørgsmålet kan være en case. Eksaminanden 

 kan vælge at inddrage studiekredsarbejdet. Denne prøves varighed er 

 med vurdering 20 minutter. Der gives forberedelsestid af samme 

 varighed. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 EJENDOMSOMSÆTNINGENSUkommenterede love og/eller 

 RETSREGLER     ukommenterede lovsamlinger.       Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 EJENDOMSJURA    Første gang i eksamensterminen 

           maj/juni 1991: 

           Skriftlig prøve af 6,5 timers varighed. 

           Ukommenterede love og/eller 

           ukommenterede lovsamlinger.       Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 EJENDOMSVURDERING  Første gang i eksamensterminen 

           maj/juni 1991: 

           Skriftlig prøve af 6,5 timers varighed. 

           Ukommenterede love og/eller 

           Ukommenterede lovsamlinger,       Ingen 

           Ukommenterede udgaver af 

           bygningsreglementer. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 EKSPORTJURA     Alle skriftlige hjælpemidler.      Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 EKSPORTSALG PÅ 

 KONSUMENTMARKEDER  Ingen                  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 EKSPORTSALG PÅ 

 PRODUCENTMARKEDER  Ingen                  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 EKSTERNT 

 REGNSKABSVÆSEN   Alle skriftlige hjælpemidler.    Råbalanceark 

                           (afslutningsark) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ERHVERVSJURA 

 I og II       Ukommenterede love og/eller 

           Ukommenterede lovsamlinger.       Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ERHVERVSRET     Ukommenterede love og/eller 

           Ukommenterede lovsamlinger.       Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ETABLERING AF EGEN 

 VIRKSOMHED     Anvendte lærebøger og notater.     Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 FINANSIEL 

 PLANLÆGNING OG 

 INVESTERING     Alle skriftlige hjælpemidler 

           inkl. evt. brugervejledning og 

           programmer til lommeregnere.   Millimeterpapir 

 -------------------------------------------------------------------- 

 FINANSIERING    Alle skriftlige hjælpemidler 

           inkl. evt. brugervejledning og 

           programmer til lommeregner.       Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 FRANCAIS DES 

 AFFAIRES I, 

 II og III      Se under SPROG I, II og III 

 -------------------------------------------------------------------- 

 INDKØB I      Incoterms (seneste udgave) og 

           Ukommenterede udgaver af 

           aftaleloven og købeloven.        Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 INDKØB II      Som Indkøb I           Millimeterpapir 

 -------------------------------------------------------------------- 

 INDKØB III     Alle skriftlige hjælpemidler.  Millimeterpapir 

 -------------------------------------------------------------------- 

 INDUSTRIEL EDB   Alle skriftlige hjælpemidler.      Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 INFORMATIK     Alle skriftlige hjælpemidler.  Såfremt de har 

                           været anvendt i 

                           undervisningen: 

                           Blanketindhold, 

                           dataliste, 

                           datasammenhænge, 

                           diagrammering, 

                           edb-udskrift 

                           eller print 

                           layout, 

                           skærmbillede 

                           eller 

                           skærm-layout 

 -------------------------------------------------------------------- 

 INFORMATIONSTEKNOLOG Alle skriftlige hjælpemidler. Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 INTERNATIONALISERING Alle skriftlige hjælpemidler. Linieret/ 

                           kvadreret A4 

                           papir 

 -------------------------------------------------------------------- 

 INTERNT 

 REGNSKABSVÆSEN    Rentetabeller.         Ingen 

 NB. Fra januar 1991: Alle skriftlige hjælpemidler. Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 KVALITETSSTYRING 

 I og II       Alle skriftlige hjælpemidler. Alm. teknisk 

                           milimeterpapir 

                           (fx.AGF247) 

                           sandsynligheds 

                           papir 

                           (fx. AGF 2110) 

                           ex-kort 

                           (fx.ex-kontrol 

                           kort, 

                           Teknisk Forlag) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 KONKURS, AKKORD OG Ukommenterede love og/eller 

 ANDRE FORMER FOR  Ukommenteret lovsamling     Ingen 

 KREDITORFORFØLGNING Ukommenterede love 

 -------------------------------------------------------------------- 

 LANDBRUGETS INDKØB Ukommenteret udgave af: 

 OG AFSÆTNING    - aftaleloven 

           - købeloven 

           - lov om husdyrvoldgift 

 NB. Fra januar 1991:Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 LEDELSE OG 

 SAMARBEJDE     Ingen              Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 LOVGIVNING OM    Ukommenterede love og/eller 

 FAST EJENDOM    Ukommenterede lovsamlinger   Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 MARKEDSANALYSE   Ingen              Linieret/ 

                           kvadreret 

                           A4-papir 

 -------------------------------------------------------------------- 

 MARKEDSFØRING I, 

 II og III      Ingen              Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 MARKEDSFØRING AF 

 SERVICEYDELSER   Ingen              Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 MARKEDSFØRING AF 

 TRANSPORT      Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 MARKEDSPLANLÆGNING Alle skriftlige hjælpemidler.  Linieret/ 

                           kvadreret 

                           A4-papir 

 -------------------------------------------------------------------- 

 METODESTYRING 

 I og II       Alle skriftlige hjælpemidler.  Kvadreret papir, 

                           millimeterpapir 

 -------------------------------------------------------------------- 

 NATIONALØKONOMI I  Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ORGANISATION og 

 STRATEGI      Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 PERSONALE- 

 ADMINISTRATION   Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 PERSONALEUDVIKLING Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 PERSONLIGT SALG   Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 PRODUKTIONS-, 

 LAGER- OG 

 ENTREPRISESTYRING  Alle skriftlige hjælpemidler. Millimeterpapir 

 -------------------------------------------------------------------- 

 PRODUKTANSVAR    Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 PRODUKTUDVIKLING I 

 TURISTVIRKSOMHED  Ingen hjælpemidler.       Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 PRODUKTIONSSTYRING 

 I og II       Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 PROJEKTSTYRING   Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 REKLAME       Ingen.             Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 REVISIONSTEKNIK   Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SKATTERET I     Ingen skriftlige hjælpemidler. Råbalanceark 

                           (afslutningsark) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SKATTERET II OG 

 ERHVERVSJURA    Alle skriftlige hjælpemidler.  Råbalanceark 

                           (afslutningsark) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SPROG I       På grundlag af en autentisk tekst på ca. 2.000 

           ord på det pågældende sprog med kulturelt, 

           sociologisk og/eller kommercielt indhold be 

           svares 3-4 kommenteringsspørgsmål fyldigt og 

           selvstændigt på det pågældende sprog. 

           Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SPROG II      Mundtlig prøve: 

           1. På grundlag af en række oplysninger på det 

           pågældende sprog gennemføres en situativ dialog. 

           2. En ekstemporaltekst på 1.000-1.500 ord med 

           erhvervsrelateret indhold refereres, kommente 

           res og diskuteres. 

           Eksaminationen foregår på det pågældende sprog. 

           Prøvens varighed er med vurdering 20 minutter. 

           Der gives 30 minutters forberedelsestid. 

           Alle hjælpemidler.        Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SPROG III      Mundtlig prøve: 

           1. Studiekredsrapporten præsenteres, kommenteres 

           og diskuteres. 

           2. En ekstemporaltekst på 1.000-2.000 ord med 

           markedsføringsmæssigt indhold refereres, kommen 

           teres og diskuteres. 

           Eksaminationen foregår på det pågældende sprog. 

           Prøvens varighed er med vurdering 20 minutter. 

           Der gives 30 minutters forberedelsestid. 

           Alle hjælpemidler.        Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 STATISTIK I     Alle skriftlige hjælpemidler.  Millimeterpapir 

                           sandsynligheds 

                           papir, A4, or 

                           dinat efter 

                           Gauss' abscisse 

                           250 mm 

 -------------------------------------------------------------------- 

 STATISTIK II    Alle skriftlige hjælpemidler.  Millimeterpapir 

 -------------------------------------------------------------------- 

 STRUKTURERET PRO- 

 BLEMLØSNING     Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SYSTEMANSKAFFELSE  Alle skriftlige hjælpemidler.  Som til INFOR 

                           MATIK 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SYSTEMUDVIKLING   Alle skriftlige hjælpemidler.  Som til INFOR 

                           MATIK 

 -------------------------------------------------------------------- 

 TRANSPORT I og II  Ingen.              Linieret og 

                           kvadreret A4 

                           papir 

 TRANSPORTJURA    Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 TURISTVIRKSOMHED  Ingen.              Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 VIRKSOMHEDENS 

 FORSIKRINGER    Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 VIRKSOMHEDS- 

 ORGANISATION    Ingen.              Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 VIRKSOMHEDSSTYRING Alle skriftlige hjælpemidler.  Ingen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 VIRKSOMHEDSØKONOMI Ingen              Millimeterpapir 

 -------------------------------------------------------------------- 

 WIRTSCHAFTSDEUTSCH 

 I, II og IIIb    Se SPROG I, II og III 

 -------------------------------------------------------------------- 

Det præciseres, at hjælpemidlerne ikke må indeholde notater, medmindre det drejer sig om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Det er dog tilladt at foretage understregninger og paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede lovsamlinger.

P.m.v.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Redaktionel note
 • (* 1) Skrivelsen er ophævet for så vidt angår merkonom- og teknonomuddannelsen