Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del inden for engroshandelsfaget

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)

Retninger

A: Lager og kontor i engrosvirksomhed

B: Engrosvirksomhed med butiksekspedition

C.: Lager i engrosvirksomhed

Formål

Formålet med den praktiske del af engroshandelsuddannelsen er, at eleven efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre de på lageret forekommende funktioner samt de administrative lagerfunktioner i overensstemmelse med uddannelsesreglerne.

Adgangsbetingelser

Adgang til at indgå uddannelsesaftale er gennemført efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet.

Varighed

Praktisk uddannelse: 2 år

Teoretisk uddannelse: 6-8 uger (på handelsskole), i alt timer henholdsvis 480 og 640 timer.

Den teoretiske uddannelse er indeholdt i det 2-årige forløb.

Plan for teoretisk uddannelse

Ved tilrettelæggelsen af den teoretiske undervisning i 2. del har det bl.a. været hensigten at lægge op til en undervisning, der i det væsentlige har til formål:

at videreudvikle de kompetencer (kundskaber og færdigheder), som eleven har erhvervet i basisuddannelsen,

at supplere og styrke den praktiske uddannelse i virksomheden, således at uddannelsen i 2. del bliver en koordinering af teori og praktik.

Undervisningens indhold:

Engroshandelslære:

Undervisningen er på 80 timer og omfatter følgende emner:

Varekøb

Lagerstyring

Varesalg

Registrering af salg

Forsendelse

Engroshandelen som led i distributionskæden

Lagerets rolle i virksomheden

Lagerets arbejdsfunktioner

Indkøbskanaler

Købeloven og aftaleloven

Indhentning og vurdering af tilbud

Planlægning af indkøb

Afgivelse af ordre

Varemodtagelse

Reklamation

Formål med lagerstyring

Lagerets opgaver

Eksempler som lagerstyring

Varenummereringssystemer

Lagerets størrelse

Salgskanaler

kundebetjening

Service

Markedsføringsloven

Reklame

Reklamemedier

Ordrebekræftelse

Udskrivning af blanketter

kreditværdighed og specielle kundeforhold

Kreditnota

Salgsstatistik

Forsendelsesmåder

Forsendelsespapirer

Forsikringer

De efterfølgende skoleperioder vil blive anvendt til undervisning i emner, der knytter sig til den konkrete branche, som uddannelsen foregår i.

Alt efter branche er kurserne på 2 x 14 dage (160 timer9 eller på 3 x 14 dage (240 timer).

Regler for den praktiske uddannelse

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at eleven opnår uddannelsesbevis ved uddannelsestidens udløb. Uddannelsesreglerne er fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser § 8, stk. 2.

For at sikre en forsvarlig uddannelse er uddannelsesreglerne opdelt i 4 perioder a 6 måneder.

Periodernes rækkefølge kan ændres svarende til virksomhedens arbejdsgang.

I engroshandelsuddannelsens 2. del er der 3 uddannelsesretninger:

A = Lager og kontor i engrosvirksomhed

B = Engrosvirksomhed med butiksekspedition

C = Lager i engrosvirksomhed

A. Lager og kontor i engrosvirksomhed

Denne uddannelse gennemføres i virksomheder, som i deres struktur og arbejdsrutiner kombinerer lager- og kontorfunktioner. Eleven får således uddybet sin viden fra lageret med administrative færdigheder. uddannelsesforløbet tilrettelægges i fastlagte tidsintervaller som sikrer, at eleven beskæftiges med både lager- og kontorarbejde.

B. Engrosvirksomhed med butiksekspedition

Denne uddannelse gennemføres i de virksomheder, hvor der foregår egentligt detailsalg i tilknytning til lageret.

C. Lager i engrosvirksomhed

Denne uddannelse gennemføres i de virksomheder, hvor uddannelsen hovedsagelig er koncentreret omkring lageret, og hvor eleven i hele praktiktiden kun vil være beskæftiget med de på lageret forekommende uddannelsesrelevante arbejdsopgaver.

Uddannelsesreglerne for hver af de nævnte uddannelsesretninger indeholder de grunddiscipliner, en elev i den praktiske uddannelse skal gennemgå for at opnå faglig færdighed inden uddannelsesridens udløb.

Uddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

INTRODUKTION

VAREKUNDSKAB

ADMINISTRATIVE LAGERFUNKTIONER

ADMINISTRATION AF FORSENDELSESEFUNKTIONER

KOMMUNIKATION

EDB

BANK- POSTEKSPEDITION

REGISTRERING OG ARKIVERING

som er indarbejdet i de enkelte perioder.

Udover den generelle funktioner, er der for hver uddannelsesretning specifikke oplæringsfunktioner.

Eleven skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende virksomheds omfang, funktioner og varesortiment muliggør inden for følgende emner.

1. Periode

Af hensyn til virksomheden og eleven gives der en grundig

introduktion til virksomhedens daglige drift:

 • a) Ide og mål
 • b) Branche/produktion
 • c) Organisation og informationssystemer
 • d) Arbejdsopdeling og internt samarbejde
 • e) Leverandør- og kundekreds
 • f) Ansættelsesforhold
 • g) Virksomhedens betalingspolitik, herunder kreditter

Oplæring i:

 • a) Kontrol med varemodtagelse
 • b) Kontrol med vareforsendelse, herunder afregning af transport
 • c) Varens art, benævnelse og anvendelse
 • d) Anvendelse af kataloger, fagblade og brochurer
 • e) Forsendelses- og rutetilrettelæggelse
 • f) Tilrettelæggelse af vareemballering
 • g) Lageropdeling og indretning, herunder den mest hensigtsmæssige

udnyttelsesmulighed

 • h) Virksomhedens egne edb-systemer
 • i) Kommunikation:

Det er væsentligt, at eleven er fortrolig med, hvilke meddelesesformer virksomheden benytter sig af, herunder reklame, såvel over for kunder som medarbejdere, skriftlig som telefonisk betjening af kunder, interne meddelelser/personaleinformation.

Eleven skal have prøvet lettere lagerekspedition inden prøvetidens udløb, således at eleven og læremesteren får en rimelig baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsættes efter prøvetidens udløb.

2. Periode

Eleven gives en dybere indsigt i virksomhedens arbejdsgange og oplæring i.

 • a) Råvarens oprindelse
 • b) Varens fremstilling
 • c) Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og deres behandling
 • d) Behandling af reklamationer
 • e) Anvendelse af brugsanvisninger og varedeklarationer
 • f) Information om risiko ved behandling af varer
 • g) Registrering og arkivering

Eleven deltager i det daglige arbejde på lageret samt får indblik i virksomhedens salg og daglige kundebetjening.

3. Periode

Eleven udfører det hidtil lærte med mere selvstændig indsats.

Vægten lægges på kundebetjening, disponering og virksomhedens indkøbsfunktioner.

Oplæring i:

 • a) Indkøbsfunktioner
 • b) Registrering af varens anskaffelsestik, herunder bestillingstidspunktet/afsendelsestidspunktet
 • c) Lagerregistrering
 • d) lagerregistrering over edb
 • e) Sortimentssammensætning
 • f) Svind
 • g) Budgettering
 • h) Spedition, herunder transportformer
 • i) Bank- og postekspedition

EDB:

- Såfremt virksomheden anvender edb, er det væsentligt, at eleven får den nødvendige brugerforståelse herunder.

om virksomhedens edb-anvendelse og oplæring i:

 • a) forberedelse af data til edb-behandling
 • b) Indtastning af data til edb-behandling
 • c) Efterbehandling af uddata fra edb

Endvidere skal eleven oplæres i anvendelse af de kontortekniske hjælpemidler, der normalt benyttes ved udførelse af arbejdsopgaverne.

4. Periode

Fuld anvendelse af det i de tre tidligere perioder lærte. Eleven arbejder helt selvstændigt med kundebetjening og lager- og indkøbsfunktioner, som øvrige medarbejdere, for at der udstedelsen af uddannelsesbevis er opnået den alsidige faglige dygtighed, som er sigtet med uddannelsen.

Uddannelsesretning A = Lager og kontor i engrosvirksomhed

Eleven skal, udover de førnævnte funktioner i uddannelsestiden, gennemgå:

Købs- og salgsfunktioner

Det er væsentligt, at eleven får oplæring i virksomhedens købs og salgsfunktioner, så der opnås færdighed i følgende områder:

 • a) Kundebetjening
 • b) Ordreafgivelse og -modtagelse
 • c) Kalkulations- og tilbudsarbejde
 • d) Prissætning og udregning af fakturaer
 • e) Priskontrol og efterregning af fakturaer
 • f) kontormæssige lagerfunktioner, såsom: kontrol af lagerlister ststistik (status) omsætningshastighed
 • g) Varedisponering over EDB.

Korrespondancefunktioner

det er væsentligt, at eleven bliver i stand til at udføre lettere

korrespondance i forbindelse med følgende opgaver:

 • a) Salgsbreve
 • b) Ordrebekræftelser
 • c) Tilbudsbreve
 • d) Forsendelses- og klareringspapirer
 • e) Rykkerbreve og incassobreve.

Regnskabsfunktioner

Eleven skal have kendskab til virksomhedens regnskabssystem inden for følgende områder:

 • a) Kasseregnskab
 • b) Bankfunktioner, herunder kendskab til fremmed valuta og pengeoverførsler
 • c) Lønningsregnskab
 • d) daglige bogholderiposteringer, herunder kontering

Uddannelsesretning B = Engrosvirksomhed med butiksekspedition

Eleven skal, ud over de førnævnte funktioner i uddannelsestiden, gennemgå:

Købs- og Salgsfunktioner

det er væsentligt, at eleven får kendskab til virksomhedens købs-- og salgsfunktioner inden for følgende områder:

 • a) Kundebetjening
 • b) Kredikort/betalingssystemer
 • c) Ordreafgivelse og -modtagelse
 • d) kalkulation
 • e) Prissætning og udregning af fakturaer
 • f) priskontrol og efterregning af fakturaer
 • g) Kontormæssige lagerfunktioner, såsom: kontrol af lagerlister ststistik (statud) omsætningshastighed
 • h) Varedisponering over EDB

Korrespondancefunktioner

Det er væsentligt, at eleven bliver i stand til at udføre lettere korrespondance i forbindelse med følgende opgaver:

 • a) Ordrebekræftelser
 • b) Forsendelses- og klareringspapirer
 • c) Rykkerbreve og incassobreve.

Regnskabsfunktioner

Eleven skal have orientering om virksomhedens regnskabssystem:

 • a) daglige bogholderiposteringer, herunder kontering
 • b) Regnskabsanalyse.
 • c) Lønningsregnskab
 • d) Regnskaber - periodiske og årsafsluttende. Eleven skal oplæres inden for følgende områder:
 • e) Kassebetjening, herunder opgørelse og udfyldelse af bilag til dagen kredit- og kantantsalg
 • f) Bankfunktioner.

Dekoration

Det er væsentligt, at eleven får oplæring i vareopstilling og vareopbygning, samt den form for salgsreklame som virksomheden benytter sig af.

 • a) Vareopstilling
 • b) Vinduesopbygning
 • c) Skilteskrivning
 • d) Kendskab til reklameplanlægning, herunder reklamebudget.

Uddannelsesretning C = lager i engrosvirksomhed

Eleven, skal ud over de førnævnte funktioner i uddannelsestiden, gennemgå:

Købs- og salgsfunktioner

Det er væsentligt, at eleven får kendskab til virksomhedens købs- og salgsfunktioner inden for følgende områder:

 • a) Kundebetjening
 • b) Ordreafgivelse og -modtagelse
 • c) Prissætning og udregning af fakturaer
 • d) Priskontrol og efterregning af fakturaer
 • e) Varedisponering over EDB.

Korrespondancefunktioner

Det er væsentligt, at eleven bliver i stand til at udføre lettere korrespondance i forbindelse med følgende opgaver:

 • a) Ordrebekræftelser
 • b) Forsendelses- og klareringspapirer

Regnskabsfunktioner

Eleven skal orienteres om virksomhedens regnskabssystem.

Yderligere oplysninger om uddannelsen og de 3 uddannelsesretninger fås ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Engrosuddannelser, Vester Voldgade 96, 1., 1552 København V, telf.; (01) 15 60 33.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Handels- og kontorområdet

Ole Mørch Thor

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

28/6 - 85

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen