Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som tandklinikassistent

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

        0                         2 år 

       !--------!----!---------!----!---------!----!---------! 

         P13  S4   P   S5   P   S3   P 

       !--------!----!---------!----!---------!----!---------! 

 S = Skoleophold i uger 

 P = Praktikophold på en privat eller offentlig tandklinik 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Det faglige udvalg anbefaler, at eleven har gennemført servicefagenes sundheds- og hygiejnelinie. Endvidere anbefales, at eleven har gennemgået det obligatoriske retningsfaglige tilvalgsfag Administration.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som tandklinikassistent i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsens samlede længde er 2 år. De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole, p.t. skolerne for klinikassistenter og tandplejere i Århus og København.

Uddannelsen på tandklinikken tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold ud fra den enkelte kliniks aktuelle arbejdsopgaver.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn og sigter mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Vejledning om uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Det faglige udvalg for efg-uddannelsen til tandklinikassistent,

Kommunernes Landsforening,

Uddannelseskontoret,

Gyldenløvesgade 11,

1600 København V,

Tlf. (01) 12 27 88

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene,

Amagertorv 14,

1160 København K.

Tlf. (01) 92 56 01

PRAKTIKUDDANNELSEN:

Tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen kan tilpasses uddannelsesstedets arbejdsopgaver, men indlæringen af de arbejdsopgaver, der er nævnt i planen for den praktiske uddannelse, må være gennemført senest i den anførte praktikperiode.

1. Praktikophold

Præsentation og indføring i:

1. Almindeligt forekommende behandlinger på en tandklinik:

a. Undersøgelse

b. Simpel kariesbehandling

c. Tandrensning

d. Tandudtrækninger

e. Elementær forebyggelse

f. Bedøvelse

2. Rengøring af udstyr og instrumenter, desinfektion og sterilisation.

3. Journalarbejde.

2. Praktikophold

Færdighedsindlæring i de under 1. praktikophold nævnte delemner samt i:

1. Instrumentlære

2. Materialelære

3. Mørkekammerarbejde

4. Præsentation og indføring i: a. Kirurgi b. Protetik (såvel fast som aftagelig) c. Ortodonti d. Simpel teknikarbejde

3. Praktikophold

Færdighedsindlæring i de under 1. - og 2. praktikophold nævnte delemner samt i:

1. Røntgenoptagelse

2. Lagerstyring

3. Mundhygiejneinstruktion og elementær kostvejledning

4. Lokalanvendelse af fluorider

5. Fissur-forsegling

6. Selvstændigt kontorarbejde

4. Praktikophold

Endelig indlæring til en grad af selvstændighed, således at tandklinikassistenteleven kan tage initiativ til og selvstændigt udføre arbejdsopgaver uden yderligere instruktion og med begrænset tilsyn, samt efter tandlægens anvisning selvstændigt kan udføre opgaver eventuelt i samarbejde med denne.

Skoleundervisning

1. Skoleophold - 4 uger

Undervisningen vil være tilrettelagt med hovedvægt på en række specifikke odontologiske emner som:

- anatomi - fysiologi

- sygdomslære

- mikrobiologi og klinisk hygiejne

- odontologisk praktik

- røntgenlære - mørkekammerarbejde

- instrumentlære

- materialelære

Emnerne vil blive uddybet på 2. skoleophold.

Endvidere vil undervisningen omfatte emner som:

- samfundsfag

- psykologi

- miljø/sikkerhed

2. Skoleophold - 5 uger

Hovedvægten lægges på en uddybning af emnerne på 1. skoleophold samt emnet forebyggelse af tandsygdomme.

3. Skoleophold - 3 uger

Emnerne samfundsfag, røntgenlære og psykologi uddybes yderligere. Hovedvægten i undervisningen lægges på:

- Sundhed og samfund (sammenhæng mellem udbredelse af tandsygdomme og forskellige samfundsmæssige faktorer)

- Lægemiddellære (virkninger og bivirkninger og bivirkninger af de på en tandklinik almindeligst anvendte lægemiddel samt omgang og opbevaring af disse ting)

- Førstehjælp (om de akutte situationer, der kan opstå på en tandklinik, deres forebyggelse og afhjælpning)

Endvidere vil der blive givet en orientering i samfundsfag, således at eleverne erhverver kendskab til de generelle forhold på arbejdsmarkedet, kollektive overenskomster samt fagligt etiske aspekter.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene

den 12. november 1985

Preben Kristensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne den 27. november 1985

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen