Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som bygningsmaler

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

 

 0        1         2        3 år 6 uger 

 !-------!-----!-------------!-----!------------------!--!--! 

   V   K10    V    K10       V    K4 * 

 !-------!-----!-------------!-----!------------------!--!--! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

* = Faglig prøve

Uddannelsen kan påbegyndes 2 gange årligt:

Den 1. august og den 15. januar.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for bygge- og anlægsområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de regler, som undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompentence som bygningsmaler i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

I den skolemæssige del af uddannelsen undervises i fagteori og praktiske færdigheder som nedenfor beskrevet.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges i overensstemmelse med de nedenfor beskrevne regler, således at eleven opnår en alsidig oplæring, rutine og selvstændighed i fagets arbejdsområder.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelæggelse fås ved henvendelse til:

Malerfagets faglige Fællesudvalg,

Amaliegade 31,

1256 København K,

Tlf. (01) 15 61 01

Undervisningen på teknisk skole

Skoleopholdene indeholder såvel teoretisk som praktisk orientering og indlæring i de arbejdsfunktioner, metoder, materialer og værktøj, der til enhver tid anvendes i faget, således at skoleundervisningen motiverer, uddyber og supplerer den oplæring, der finder sted i virksomheden. Skoleopholdene omfatter desuden undervisning i obligatoriske fællesfag og i valgfrie fag.

Skoleopholdene er fordelt på følgende måde:

1. skoleophold - varighed 10 uger.

Der undervises i maleteknik, farvelære, virksomhedslære, materialelære, tegning og komposition samt værktøjslære. Sikkerhedsforhold og ergonomi er integreret i undervisningen.

2. skoleophold - varighed 10 uger.

Der undervises i maleteknik, virksomhedslære, materialelære, bygnings- og stilforståelse samt farveplanlægning og dekoration. Sikkerhedsforhold og ergonomi er integreret i undervisningen.

3. skoleophold - varighed 4 uger.

Der undervises i maleteknik, farvelære, virksomhedslære og materialelære. Sikkerhedsforhold og ergonomi er integreret i undervisningen.

Uddannelsesregler.

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomheden.

Følgende uddannelsesmål skal opfyldes i virksomheden:

1. praktikperiode:

For at blive fortrolig med udførelsen af almindeligt forekommende arbejdsopgaver på lofter, vægge, ind- og udvændigt træværk samt bygningsjern, skal eleven i denne periode have oplæring og træning i faglig korrekt klargøring og opbygning af bund samt færdigbehandling - herunder begyndende kendskab til vægbeklædning.

Eleven skal endvidere have kendskab til fagets sikkerhedsbestemmelser og materialer samt gøres bekendt med rensning og vedligeholdelse af maskiner og værktøj. Endelig skal eleven bibringes forståelsen af fagets æstetiske og farvemæssige sider.

Eleven skal vejledes i kundebetjening.

2. praktikperiode:

For under faglig vejledning at blive i stand til at kunne udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver, skal eleven i denne periode have oplæring og træning i mere omfattende behandlinger af klargøring, opbygning af bund samt færdigbehandling på træ, jern, puds, beton m.v. Eleven skal præsenteres for varierede arbejdsopgaver, der giver mulighed for at arbejde med faget i hele dets bredde og herunder medvirke ved løsning af mere farvemæssige opgaver.

3. praktikperiode:

For at eleven, ved læretidens udløb, i den afsluttende faglige prøve, får mulighed for at kunne dokumentere sin evne til selvstændigt, kreativt og rutineret at varetage sit fags arbejdsopgaver, skal der i denne periode gives oplæring og træning under faglig opsyn i selvstændigt at planlægge, beskrive og udføre alsidigt bygningsmalerarbejde.

Faglig prøve

I umiddelbar forlængelse af det sidste skoleophold afholdes en faglig prøve af varighed på af 2 uger.

Erhvervsuddannelsesudvalget

Den 2. december 1985

Svend A. Bager

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen