Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som skiltemaler

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

 

 0        1         2        3 år 6 uger 

 !-------!-----!-------------!-----!------------------!--!--! 

   V   K10    V    K10       V    K4 * 

 !-------!-----!-------------!-----!------------------!--!--! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

* = Faglig prøve

Uddannelsen kan påbegyndes 2 gange årligt:

Den 1. august og den 15. januar.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for bygge- og anlægsområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de regler, som undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompentence som skiltemaler i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

I den skolemæssige del af uddannelsen undervisis i fagteori og praktiske færdigheder som nedenfor beskrevet.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges i overensstemmelse med de nedenfor beskrevne regler, således at eleven opnår en alsidig oplæring, rutine og selvstændighed i fagets arbejdsområder.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelæggelse fås ved henvendelse til:

Malerfagets faglige Fællesudvalg,

Amaliegade 31,

1256 København K,

Tlf. (01) 15 61 01

Undervisningen på teknisk skole

Skoleopholdene indeholder såvel teoretisk som praktisk orientering og indlæring i de arbejdsfunktioner, metoder, materialer og værktøj, der til enhver tid anvendes i faget, således at skoleundervisningen motiverer, uddyber og supplerer den oplæring, der finder sted i virksomheden. Skoleopholdene omfatter desuden undervisning i obligatoriske fællesfag og i valgfrie fag.

Skoleopholdene er fordelt på følgende måde:

Der undervises i maleteknik, værktøjslære, farvelære, tegning og skrift, materialelære og virksomhedslære.

Sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

2. skoleophold - varighed 10 uger

Der undervisis i maleteknik, farvelære, tegning og skrift, skilte- og stilforståelse samt virksomhedslære. Materialelære, værktøjslære og sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

3. skoleophold - varighed 4 uger.

Der undervisis i maleteknik, virksomhedslære, skrift, tegning og dekoration samt materialelære. Værktøjslære og sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

Uddannelsesregler.

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomheden.

1. praktikperiode:

For at blive fortrolig med udførelsen af almindeligt forekommende arbejdsopgaver, skal eleven i denne periode have oplæring og træning i bund- og færdigbehandling af emner til skilte- samt silketryksopgaver og skriftarbejder, herunder tegning, skrivning og skæring.

Eleven skal endvidere have kendskab til fagets sikkerhedsbestemmelser og materialer samt til pasning af værktøj og apperatur.

Endelig skal eleven bibringes forståelse af fagets skabende, æstetiske og farvemæssige sider.

2. praktikperiode:

For under faglig vejledning at blive i stand til at kunne varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver, skal eleven i denne periode have oplæring og træning i mere omfattende skiltemaleropgaver, herunder såvel traditionelle som serigrafiske skilteopgaver samt deltage i fototekniske processer.

Eleven skal præsenteres for varierede arbejdsopgaver, der giver mulighed for at arbejde med faget i hele dets bredde, herunder medvirke ved løsning af mere kreative opgaver.

3. praktikperiode:

For at eleven, ved læretidens udløb, i den afsluttende faglige prøve, får mulighed for at kunne dokumentere sin evne til selvstændigt, kreativt og rutineret at varetage sit fags arbejdsopgaver, skal der i denne periode, under fagligt opsyn, gives oplæring og træning i selvstændigt at planlægge, beskrive og udføre alsidigt skiltemalerarbejde.

Faglig prøve

I umiddelbar forlængelse af det sidste skoleophold afholdes en faglig prøve af varighed på 2 uger.

Erhvervsuddannelsesudvalget

Den 2. december 1985

Svend A. Bager

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen