Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indretning og drift af virksomheder med opdræt af hønniker til konsumægsproduktion

 

I medfør af § 5, § 9, stk. 1 og 2, § 15 og § 43, stk. 2 i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Opdrætsflok: Kyllinger, der opdrættes fra daggamle, indtil de indsættes i konsumægsproduktion.

2) Opdrætshus: En bygning, med eventuelt tilhørende udendørsareal, indrettet til en opdrætsflok med henblik på konsumægsproduktion.

Godkendelse

§ 2. Ejeren af bygninger, som skal anvendes til opdrætsflokke, skal ansøge om godkendelse hos Fødevaredirektoratet før ibrugtagning.

§ 3. Godkendelse skal ske umiddelbart før første indsættelse af en opdrætsflok.

Stk. 2. Godkendelse sker på baggrund af en visuel bedømmelse af virksomhedens indretning. Bygningerne skal være indrettet med gulv uigennemtrængeligt for vand og med afløb eller afløbsbrønde, hvorfra vaskevand kan pumpes væk. Ved indgang skal der være etableret et forrum, der skal være delt i en ren og en uren afdeling ved en rist, og der skal være etableret håndvask. Der lægges bl.a. vægt på følgende forhold:

1) Rengørings- og desinfektionsforhold.

2) Bygningens indretning.

3) Smittemæssig adskillelse af bygning og eventuelt tilhørende udendørsareal fra omgivelserne, herunder andre produktionshuse med eventuelt tilhørende udendørsareal.

Stk. 3. Godkendelsen er endvidere betinget af, at virksomhedens lokaliteter på baggrund af en visuel inspektion er fundet tilfredsstillende rengjort, og på baggrund af svaberprøver er fundet fri for tilstedeværelsen af salmonellabakterier.

§ 4. Ansøgning om godkendelse af opdrætsvirksomhed indsendes til Fødevareregionen. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af virksomhedens aktivitet, indretning, beliggenhed med angivelse af virksomhedens CHR-nummer, navn, adresse, telefonnummer samt husnumre.

§ 5. Ejerskifte, flytning, udvidelse, ophør eller anden væsentlig ændring af en virksomheds aktivitet skal skriftligt meddeles Fødevaredirektoratet senest en måned efter ændringen.

§ 6. En opdrætsvirksomhed må kun modtage daggamle kyllinger, som kommer fra virksomheder registreret i henhold til bekendtgørelse om indretning og drift af rugerier og rugeægsproducerende virksomheder med høns m.v., eller som er indført i partier med mere end 20 stk. efter bestemmelserne i Fødevaredirektoratets bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande.

§ 7. Fødevaredirektoratet kan tilbagekalde en virksomheds godkendelse, hvis forudsætningerne for godkendelsen er bortfaldet.

Generelle bestemmelser om virksomhedens drift

§ 8. Ejeren af en opdrætsflok er ansvarlig for, at der fra hver flok udtages og indsendes materiale til undersøgelse for antistoffer mod Newcastle Disease efter reglerne i bilag 1.

Stk. 2. Fødevaredirektoratet kan påbyde ejeren af en virksomhed at foretage hyppigere prøveudtagelse end angivet i bilag 1 og kan lade udtage ekstraordinære prøver eller rutineprøver under offentlig kontrol i virksomheden.

Stk. 3. Materialet skal indsendes til undersøgelse på Danmarks Veterinærinstitut eller et af Fødevaredirektoratet hertil godkendt laboratorium med angivelse af CHR-nummer og husnummer.

Stk. 4. Såfremt ejeren ikke udtager og indsender materiale som beskrevet i stk. 1-3, udtager og indsender fødevareregionen det nævnte materiale.

Stk. 5. Ejeren af et konsumægshønsehold skal opbevare samtlige undersøgelsesresultater i mindst 2 år.

§ 9. Før hver ny indsættelse af dyr skal den indvendige del af bygningen og eventuelt tilhørende udendørsareal rengøres og desinficeres.

§ 10. Ejeren eller den ansvarlige for driften skal føre en journal med oplysning om

1) sygdomstegn,

2) dødsfald,

3) laboratorieundersøgelser,

4) behandling,

5) rengøring og desinfektion samt

6) besøg.

Stk. 2. Virksomheden skal opbevare dokumentation for køb af fjerkræ med dato, CHR-nummer, navn og adresse på leverandøren. Endvidere skal virksomheden opbevare dokumentation for salg af fjerkræ med dato, CHR-nummer, navn og adresse på modtageren.

Stk. 3. Oplysningerne nævnt i stk. 1 og 2 skal opbevares i 2 år.

Stk. 4. Indsættelse af daggamle kyllinger skal af opdrætsvirksomhedens ejer meddeles til Fødevaredirektoratet på brevkort, som rekvireres fra det leverende rugeri.

§ 11. En opdrætsflok skal opholde sig i et godkendt opdrætshus fra levering fra rugeri indtil de indsættes i konsumægsproduktion.

Stk. 2. En opdrætsflok må ikke komme i kontakt med andet fjerkræ, herunder andre fjerkræflokke.

§ 12. Transport af daggammelt fjerkræ skal foregå i egnet engangsemballage eller i rengjort og desinficeret flergangsemballage.

Stk. 2. Transport af daggammelt fjerkræ skal foregå, uden at de transporterede dyr kommer i kontakt med andet fjerkræ, herunder andre fjerkræarter.

Stk. 3. Transport af opdrætsdyr eller hønniker fra opdrætsvirksomheden skal foregå i rene og desinficerede transportkasser. Transportkasserne skal desinficeres umiddelbart før transport af opdrætsdyr eller hønniker. De transporterede opdrætsdyr eller hønniker må ikke komme i kontakt med andet fjerkræ, herunder andre fjerkræarter.

§ 13. Hvis der blandt virksomhedens fjerkræ optræder tegn på sygdom, skal ejeren eller den ansvarlige for virksomhedens drift tilkalde dyrlæge.

Stk. 2. Fødevareregionen kan, i tilfælde af mistanke om sygdom blandt fjerkræet, påbyde ejeren eller den ansvarlige for virksomhedens drift at udtage sygt eller dødt fjerkræ til laboratoriemæssig undersøgelse.

Betaling, straf, ikrafttræden

§ 14. De i § 8, stk. 4 anførte udgifter til udtagelse, indsendelse og analyse af materiale, afholdes af virksomhedsejeren i henhold til gældende regler.

Stk. 2. Alle øvrige udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevaredirektoratet uvedkommende.

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 2, § 5,§ 6, § 8, stk.1, 3 og 5, §§ 9-12 og § 13, stk. 1, eller

2) undlader at efterkomme påbud efter § 8, stk. 2 og § 13, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. august 2002.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 869 af 7. september 2000 om indretning og drift af virksomheder med opdræt af hønniker til konsumægsproduktion.

Fødevaredirektoratet, den 14. august 2002

P.D.V.
E.B.
Preben Willeberg

/Nicolai Vedsted


Bilag 1

Udtagelse og indsendelse af prøver til undersøgelse for Newcastle Disease, jf. § 8

 Undersøgelser i opdrætsflokke

For hver flok af mindst 12 uger gamle kyllinger udtages og indsendes blodprøver senest 2 uger før flytning. Såfremt udtagning og indsendelse af prøver skal foretages af fødevareregionen i henhold til § 8, stk. 4, skal ejeren af opdrætsflokken varsle fødevareregionen herom senest 14 dage før prøveudtagelsen skal ske.

Udtagelse af prøver

Antallet af blodprøver, som skal udtages til undersøgelse, afhænger af flokstørrelsen på følgende vis:

Antal i flokken

Antal blodprøver, der skal udtages i flokken

1-24

Antal prøver svarende til antal i flokken, dog højst 20 prøver

25-29

20

30-39

25

40-49

30

50-59

35

60-89

40

90-199

50

200-499

55

500 eller derover

60

 

Indsendelse af prøver

Materiale til undersøgelse for antistoffer mod Newcastle Disease skal sendes til Danmarks Veterinærinstitut, Bülowsvej 27, 1790 København V, eller til et af Fødevaredirektoratet hertil godkendt laboratorium.
Materialet skal ledsages af en indsendelsesformular, som skal rekvireres fra Danmarks Veterinærinstitut eller fra et af Fødevaredirektoratet hertil godkendt laboratorium. På formularen skal samtlige relevante rubrikker udfyldes.