Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som vognmaler

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

 

       0       1      2        3 år 6 uger 

       !-------!---!----------!---!---------!---!---! 

         V  K8   V    K7  V    K3  * 

       !-------!---!----------!---!---------!---!---! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

* = Faglig prøve

Uddannelsen kan påbegyndes 2 gange årligt:

Den 1. august og den 15. januar.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for bygge- og anlægsområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de regler, som undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompentence som vognmaler i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

I den skolemæssige del af uddannelsen undervises i fagteori og praktiske færdigheder som nedenfor beskrevet.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges i overensstemmelse med de nedenfor beskrevne regler, således at eleven opnår en alsidig oplæring, rutine og selvstændighed i fagets arbejdsområder.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelæges fås ved henvendelse til:

Malerfagets faglige Fællesudvalg,

Amaliegade 31,

1256 København K,

Tlf. (01) 15 61 01

Undervisningen på teknisk skole

Skoleopholdene indeholder såvel teoretisk som praktisk orientering og indlæring i de arbejdsfunktioner, metoder, materialer og værktøj, der til enhver tid anvendes i faget, således at skoleundervisningen motiverer, uddyber og supplerer den oplæring, der finder sted i virksomheden. Skoleopholdene omfatter desuden undervisning i obligatoriske fællesfag og i valgfri fag.

Skoleopholdene er fordelt på følgende måde:

1. skoleophold - varighed 8 uger.

Der undervises i maleteknik, virksomhedslære, materialelære, industriel overfladebehandling samt farvelære. Sikkerhedsforhold, værktøj og maskiner er integreret i undervisningen.

2. skoleophold - varighed 7 uger.

Der undervises i maleteknik, virksomhedslære og materialelære.

Sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

3. skoleophold - varighed 3 uger.

Der undervises i maleteknik. Sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

Uddannelsesregler.

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomheden.

Følgende uddannelsesmål skal opfyldes i virksomheden:

1. praktikperiode:

For at blive fortrolig med udførelsen af almindeligt forekommende arbejdsopgaver, skal eleven i denne periode have oplæring og træning i afrensning, afdækning, bundbehandling og rensning af værktøj samt deltage i sprøjtearbejde.

Eleven skal endvidere gives kendskab til fagets materialer og sikkerhedsforhold.

2. praktikperiode:

For under faglig vejledning at blive i stand til at kunne varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver skal eleven i denne periode have oplæring og træning i mere omfattende behandlinger i forbindelse med afdækning, afrensning, bundbehandling og sprøjtning, herunder færdiglakering samt farveefterligning.

Eleven skal medvirke ved hellakering og større reparationsarbejder

3. praktikperiode:

For at eleven, ved læretidens udløb, i den afsluttende faglig prøve, få mulighed for at kunne dokumentere sin evne til selvstændigt og rutineret at varetage sit fags arbejdsopgaver, skal der i denne periode, under fagligt opsyn, gives oplæring og træning i selvstændigt at planlægge, beskrive og udføre såvel partiel som hellakering.

Faglig prøve

I umiddelbar forlængelse af det sidste skoleophold afholdes en faglig prøve af varighed på 2 uger.

Erhvervsuddannelsesudvalget

Den 2. december 1985

Svend A. Bager

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen