Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som redder

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Landtransportområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0           1 år         2 år    2 år og 6 mdr. 

 !---!-----!---!-----!-----!-----!---!----!---!-----!---! 

  V  K10  V  K10  V  K10  V  K5  V  K10  V 

 !---!-----!---!-----!-----!-----!---!----!---!-----!---! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på erhvervsskole (teknisk skole/specialarbejderskole) varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført landtransportområdets basisuddannelse med uddannelsesbevis eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastsatte regler.

Elever som har gennemført basisåret indenfor Landtransportområdet foretrækkes.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som redder i overensstemmelse med nedenstående retningslinier og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles/indlæres på erhvervsskole (de tekniske skoler/specialarbejderskoler). Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven i videst muligt omfang beskæftiges ved og opnår rutine i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold. Det bemærkes, at der kalendermæssigt kan ske en vis forskydning i de enkelte hold som følge af hensynet til en passende udnyttelse af skolekapaciteten.

Uddannelse under skoleophold på uddannelsens 2. del

Undervisningen på erhvervsskole (teknisk skole/specialarbejderskole) omfatter praktik med tilhørende teori i overensstemmelse med de krav, der stilles til uddannelsen. Endvidere omfatter undervisningen arbejdsmiljø, herunder arbejdsbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag, herunder samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære, dansk m.v.

En kortfattet beskrivelse - uddannelsesresume - af undervisningens indhold tilstilles virksomheden ved afslutningen af hver skoleophold.

Skoleophold

Pensum indenfor retningsfagene er opdelt således:

1. skoleophold - varighed 10 uger.

Motor

Tændingsanlæg

Brændstofsanlæg

Elektriske anlæg

Undervogn og karrosseri

Fejlfinding

Hjælpeudstyr (autohjælpskøretøj)

Materialelære og anhugning

Kundehjælp/-betjening

Radioanlæg.

2. skoleophold - varighed 10 uger.

Kørekort, kategori C incl. kvalifikationsbevis, godstransport.

Sygetransportvogne

Løfte- og bæreteknik

Sygdomslære og skadesbehandling

Hygiejne

Hospitalspraktik

Skadestedspraktik

Speciel redning

Kundebetjening

Radioanlæg/-betjening

3. skoleophold - varighed 10 uger.

Kørekort, kategori E

Storvognsteknik

Transport og bugsering

Brandbekæmpelse

Radioanlæg/-betjening

Farligt gods

4. skoleophold - varighed 5 uger.

Lastbilmonteret kran fra 8 - 18 tm

Bjærgning

Køreteknik

5. skoleophold - varighed 10 uger

Brandslukning, Statens Brandskole

Sygdomslære og skadesbehandling

Hospitalspraktik

Ambulancekørsel

El-lære

Transportører

Skadestedspraktik

Kundebetjening

Radioanlæg/-betjening

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold ti lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelse i praktikvirksomheden

1. praktikophold

Eleven skal opnå et grundlæggende kendskab til virksomheden, arbejdsstedets indretning og funktion samt normale arbejdsrutiner.

Eleven skal beskæftiges med følgende opgaver:

Autohjælp

Eleven skal deltage som ekstramand på autohjælpsopgaver med henblik på forberedelse til 1. skoleophold (trin 1 a)

- starthjælp

- bugsering

- vejservice

bjærgningsopgaver

Endvidere skal eleven om muligt deltage som observatør på

Sygetransporter

- sygetransport (liggende og siddende)

- ambulance

Speciel redning

- afdækningsopgaver

- vandskader

- redningsopgaver i øvrigt

Brandslukning/brandredningsopgaver

Her gøres opmærksom på holdlederen/indsatslederens særlige ansvar overfor elevens ophold på skadestedet.

Vagtcentralen

Eleven skal i 1 uge deltage i forefaldende arbejde på vagtcentralen.

2. praktikophold

I praktikperioden skal eleven opnå rutine i de arbejdsområder som er beskrevet under 1. skoleophold.

Eleven skal deltage som 2. mand ved autohjælpsopgaver på dertil egnet køretøj.

Eleven skal i størst mulig omfang udføre opgaverne selvstændigt, idet dette naturligvis skal foregå under en erfaren redders opsyn og vejledning.

Eleven skal sættes ind i alle instrukser i håndbogen »Autohjælp«.

Eleven skal deltage i forefaldende stationsarbejde, herunder specielt vedligeholdelse af autohjælpskøretøjerne med tilhørende materiel.

3. praktikophold

I praktikperioden skal eleven opnå rutine i de arbejdsområder som er beskrevet under skoleophold 2.

Eleven skal deltage som 3. og overskydende mand ved sygestransporter, hvor han i den udstrækning det er muligt, selvstændigt udfører den behandling som sygetransporten kræver herunder indpakning af patient, lejring på båre m.v.

Det skal bemærkes, at eleven ikke skal føre køretøjet, når der er patient i vognen.

Eleven skal så tidligt som muligt, gennemgå 3 dages hospitalspraktik. Inden for »speciel redning« skal eleven opnå rutine i de på stationen forekommende opgaver.

Eleven skal sættes ind i alle instrukser i ambulancehåndbogen og redningshåndbog 1 og 2.

Eleven skal deltage i forefaldende stationsarbejde herunder specielt rengøring og vedligeholdelse af syge- og sygetransportvogne samt redningsvogne/katastrofevogne med tilhørende materiel.

4. praktikophold

I praktikperioden skal eleven opnå rutine i de arbejdsområder som er beskrevet under skoleophold 3.

Eleven skal deltage som 2. mand på dertil egnet køretøj f.eks. kran- og bjergningskøretøj.

Eleven skal deltage i brandudrykning hvor de typiske funktioner under brandslukningen vil være slangeudlægning og slukning med strålerør.

Eleven skal desuden deltage i mindst 12 brandøvelser årligt. Det understreges at eleven ikke er undervist i åndedrætsbeskyttelse.

Eleven skal deltage som 3. og overskydende mand ved sygetransporter, hvor han i den udstrækning det er muligt, selvstændigt udfører den behandling som sygetransporten kræver, herunder indpakning af patient, lejring på båre m.v.

De samme retningslinier er gældende for ambulancekørsel. Fra og med denne praktikperiode kan eleven begynde selvstændigt og alene at udføre kørsel og autohjælpsopgaver primært som start- og bugserhjælp.

5. praktikophold

I praktikperioden skal eleven opnå selvstændighed og rutine i arbejdsopgaver inden for følgende arbejdsområder:

Lastbilmonteret kran:

Det vil kun være muligt at opfylde dette krav på stationer der råder over en kran.

Autohjælpsopgaver/Bjærgningsopgaver:

Såfremt situationen tillader det skal eleven selvstændigt og alene udføre autohjælpsopgaver med dertil egnede autohjælpskøretøjer.

Sygetransport/Ambulance:

Når eleven deltager i ambulance eller sygetransport 1 skal det finde sted som 3. mand på vognen. Det er ikke ensbetydende med at vedkommende skal fungere som observatør, men at pågældende skal fungere som 2.mand og udføre den patientbehandling der er nødvendig for transporten overvåget og vejledt af en erfaren redder der således bliver betragtet som 3. mand.

Specielle redningsopgaver:

Ved specielle redningsopgaver deltager eleven i den udstrækning det er muligt. Når der er tale om mere rutineprægede opgaver bør eleven udføre dem selvstændigt og alene.

Endvidere skal eleven deltage i stationens brandsluknings- og brandredningsaktiviteter med henblik på orientering om emnet til næste skoleophold.

6. praktikophold

I dette afsluttende praktikophold, er hovedformålet at eleven opnår selvstændighed og rutine i alle arbejdsopgaver.

Eleven skal derfor i størst mulig omfang udføre opgaverne selvstændigt og alene, undtaget herfra er dog deltagelse i ambulance og sygetransport. Her skal eleven fortsat deltage som 3. mand på vognen, men udføre 2. mands arbejdsopgaver.

Man bør være særlig opmærksom på om eleven har svage punkter, som bør styrkes gennem praktiske arbejdsopgaver.

Vejledning:

Spørgsmål vedrørende virksomhedsuddannelsens tilrettelægning i øvrigt kan rettes til det faglige udvalg for reddere, Falcks Redningskorps A/S, Falck-Huset, Polititorvet, 1593 København V. Tlf. (01) 15 83 20.

Erhvervsuddannelsesudvalget

Christen Brock

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet 15. maj 1985

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen