Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelsen som advokatsekretær inden for kontorfaget (* 1)


Formål

Formålet med den praktiske del af kontoruddannelsen er, at lærlingen opnår viden om og færdighed i kontorfaget, således at lærlingen efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre almindeligt forekommende kontormæssige funktioner i overensstemmelse med uddannelsesreglerne.

Lærlingen skal herudover opnå færdighed i at anvende kontortekniske og elektroniske hjælpemidler og de hertil knyttede administrative systemer, der benyttes på arbejdsstedet ved udførelsen af de nævnte funktioner.

Lærlingen skal i forbindelse hermed bibringes viden om formålet med disse hjælpemidler og systemer, samt om disses indbyrdes sammenhænge.

Regler for den praktiske uddannelse

Reglerne for den praktiske uddannelse af lærlinge inden for kontorfaget er fastsat i henhold til § 24, stk. 5 i lærlingeloven

Uddannelsesreglerne for advokatsekretær kontoruddannelsen indeholder de grunddiscipliner, som en lærling i den praktiske del af uddannelsen skal gennemgå inden uddannelsestiden s udløb.

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at lærlingen opnår lærebrev ved afslutningen af uddannelsen.

Lærlingen skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende virksomheds omfang og funktioner muliggør inden for de i uddannelsesreglerne nævnte discipliner

Rækkefølgen af indholdet af uddannelsesområderne kan tilpasses virksomheden, når blot der gives uddannelse i den udstrækning, uddannelsesdisciplinerne forekommer som arbejdsopgaver i virksomheden .

Ved den praktiske uddannelses begyndelse meddeles lærlingen, hvilke uddannelsesdiscipliner den praktiske uddannelse indeholder, og i hvilken rækkefølge disse forekommer under uddannelsesforløbet.

Det anbefales virksomheden at udarbejde en uddannelsesplan for det samlede uddannelsesforløb omfattende de i uddannelsesreglerne angivne funktioner

Advokatsekretær kontoruddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

1. Introduktion

2. Korrespondance

3. Sagsbehandling

4. Service og kommunikation

5. Intern administration og regnskab

1. Introduktion

Målet er, at lærlingen orienteres om advokatkontorets organisation, sagsområder og klienter.

Endvidere skal lærlingen orienteres om virksomhedens ledelsesforhold og personalepolitik, herunder ansættelsesforhold og uddannelsespolitik.

Funktioner:

1.1. Orientering om advokatkontorets opgaver, sagsområder, klienter, organisation og ledelsesforhold.

1.2. Orientering om ansættelsesforhold, herunder arbejdstid og gensidige rettigheder og pligter.

1.3. Gennemgang af uddannelsesforløb og præsentation af den/de uddannelsesansvarlige samt ledelse og medarbejdere i øvrigt.

2. Korrespondance

Målet er, at lærlingen opnår færdighed i at udføre de skriveopgaver, der forekommer på et advokatkontor.

Funktioner:

2.1. Maskinskrivning/etb.

2.2. Korrespondance og blanketudfyldning.

2.3. Udfærdigelse af forskellige retlige dokumenter.

3. Sagsbehandling

Målet er, at lærlingen skal kunne medvirke til behandling, afslutning og afregning af de mest almindelige sagstyper, der forekommer på et advokatkontor (3.1.-3.5).

Endvidere skal lærlingen have kendskab til andre sagstyper, der forekommer på et advokatkontor (3.6.-3.8.).

Funktioner:

3.1. Rets- og incassosager.

3.2. Ejendomshandler.

3.3 Separations- og skilsmissesager.

3.4. Testamenter.

3.5. Registrering af selskaber.

3.6. Dødsbobehandling.

3.7. Konkursbehandling.

3.8. Ejendomsadministration.

4. Service og kommunikation.

Målet er, at lærlingen opnår færdighed i, på en venlig og korrekt

måde, at betjene advokatkontorets klienter og andre.

Funktioner:

4.1. Telefonbetjening.

4.2. Direkte klientservice.

4.3. Kontakt til offentlige myndigheder m.v.

5. Intern administration og regnskab.

Målet er, at lærlingen opnår forståelse af de almindeligt forekommende administrative og regnskabsmæssige rutiner på advokatkontoret, der ikke hører til behandling, afslutning og afregning af de konkrete sagstyper.

Funktioner

5.1. Ind- og udgående post.

5.2. Registrering og arkivering.

5.3. Kasse og bogholderi samt klientkonto.

5.4. Lønningsregnskab.

Yderligere oplysninger om uddannelsen fås ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser, Vester Voldgade 96, 1., 1552 København V. Telefon 01 15 60 33.

Lærlingerådet, den 13. januar 1988

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1988)