Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del i branchen blomsterhandel inden for butiksfaget (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)

Formål

Brancheuddannelsen inden for butiksfaget har til formål, at eleven opnår viden om butikkens drift, varesortimentets sammensætning, varernes oprindelse og anvendelsesområder samt branchens karakter og eksistensbetingelser med det formål, at eleven opnår en forsvarlig faglig uddannelse.

Adgangsbetingelser

Adgang til at indgå uddannelsesaftale inden for butiksfaget er gennemførelse af efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet.

Varighed

Praktisk uddannelse: 2 år

Teoretisk uddannelse: 6 uger (3 x 2 uger), ialt 240 timer

Den teoretiske uddannelse på handelsskole på 6 uger er indeholdt i det 2-årige forløb.

Plan for den teoretiske uddannelse

Ved tilrettelæggelse af den teoretiske undervisning i 2. del, har det bl.a. være hensigten at lægge op til en undervisning, der i det væsentlige har til formål:

- at videreudvikle de kompetencer (kundskaber og færdigheder) som eleven har erhvervet i basisuddannelsen,

- supplere og styrke den praktiske uddannelse i virksomheden, således at uddannelsen i 2. del bliver en koordinering af teori og praktik.

Undervisningens indhold

BRANCHE-/VAREKUNDSKAB

Undervisningen, der er fordelt på 2 x 2 uger = 160 timer, omfatter følgende emner:

BRANCHEKUNDSKAB

A. GENEREL VAREKUNDSKAB

B: PLANTEKENDSKAB

Målet med undervisningen i plantekendskab er at give eleven kendskab til de forskellige plantetyper og deres funktion, sygdomstegn, placering og hensigtsmæssige opbevaring samt deres latinske navne således, at elevens viden er en støtte i det daglige arbejde.

C. GRUNDLÆGGENDE TEORI

Målet med undervisningen i grundlæggende teori er at indlære blomsterformer samt bevægelsesformer således, at eleven får forståelse af blomsternes anvendelse.

Målet med undervisningen er at give eleven kendskab til:

- forskellige stilarter inden for binderi samt de forskellige stilarters midtpunkter,

- farvelære og farvernes indflydelse og betydning samt farvesammensætning,

- korrekt varebehandling for de forskellige blomstertyper samt staffage,

- forskellige binderihjælpemidler og deres anvendelse og funktioner i det daglige arbejde.

D. GRUNDLÆGGENDE BINDERI

Målet med undervisningen i grundlæggende binderi er, at eleven kan anvende de forskellige binderimetoder man arbejder generelt med inden for branchen.

Eleven skal kunne arbejde selvstændigt ved udførelse af:

- bryllupsbinderi

- bukettyper

- dekorationer arrangeret i oasis

- borddekorationer

- begravelsesbinderi

Der henvises til gældende læreplan.

Butiksdrift

Undervisningen (80 timer) omfatter følgende emner:

PLACERING

OMSTILLING OG TILPASNING

PERSONALEFORHOLD

VAREKØB

LAGERSTYRING

SALG OG MARKEDSFØRING

ØKONOMI

SAMLET CASE (CA. AF 3 DAGES VARIGHED)

Der henvises til gældende læreplan.

Reglerne for den praktiske uddannelse

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at eleven opnår uddannelsesbevis ved uddannelsestidens udløb. Uddannelsesreglerne er fastsat af undervisningsministeriet i henhold til § 8, stk. 2 i lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

For at sikre en forsvarlig uddannelse er uddannelsestiden opdelt i 4 perioder a 6 måneder.

Periodernes rækkefølge kan tilpasses forretningens arbejdsgang.

Uddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

INTRODUKTION

VAREKUNDSKAB

VAREBEHANDLING

FORSENDELSE

SALG

DISPONERING

MARKEDSFØRING

BUTIKKENS KONTORARBEJDE

som er indarbejdet i de enkelte perioder.

Eleven skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment som den pågældende forretnings omfang, funktioner og varesortiment muliggør inden for følgende emner:

1. Periode

Af hensyn til forretningen og eleven gives der en grundig introduktion til forretningens daglige drift:

 • a) Forretningens målsætning og indkøbspolitik.
 • b) Den organisatoriske opbygning.
 • c) Ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser og gensidige rettigheder og pligter.
 • d) Det meddeles eleven, hvem der i forretningen har ansvaret for elevens oplæring.

Kendskab til

 • a) Forretningens indkøbs- og salgsfunktioner.
 • b) Varemodtagelse, udpakning, samling, kontrol, registrering og prismærkning.
 • c) Hensigtsmæssig og forsvarlig behandling og lagring.
 • d) Salgsfremmende vareplacering i vinduer og salgs- og udstillingslokaler.
 • e) Valg af forsendelsesmåde og udfyldelse af de nødvendige forsendelsespapirer.
 • f) Forsvarlig emballering.
 • g) Ordreafgivelse.
 • h) Indkøbsplanlægning og lagerstyring.
 • i) Anvendelse af butikkens tekniske hjælpemidler, herunder edb i det omfang det anvendes i butikken.
 • j) Rigtig løfteteknik.

Eleven skal have prøvet lettere ekspedition inden prøvetidens udløb, således at eleven og læremesteren får en rimelig baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsætte efter prøvetidens udløb.

2. Periode

Elevens gives en dybere indsigt i virksomhedens forretningsgange og oplæring i varekundskab inden for blomster.

 • a) kendskab til blomster, bindematerialer og hjælpemidler.
 • b) Korrekt varebehandling.
 • c) Opøvelse af færdigheder inden for gængse binderidiscipliner såsom buketter - arrangementer - begravelsesbinderi og bryllupsbinderi.
 • d) Farvelære.
 • e) Teori.

Eleven gives endvidere en dybere indsigt i forretningens arbejdsgange og oplæring i:

 • a) Salgs- og betalingsbetingelser, kasse/terminalbetjening og udfærdigelse af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort.
 • b) Personlig kundebetjening og kundevejledning.
 • c) Telefonbetjening.
 • d) Service, normalgaranti, varedeklaration og lovgivning i relation hertil.
 • e) Behandling af reklamationer.
 • f) Forholdsregler mod butikstyveri.
 • g) Varemodtagelse, varekontrol, prismærkning, og vareopfyldning i butikken.
 • h) Oprydning og orden.
 • i) Salgsfremmende vareplacering i vinduer, salgs- og udstillingslokaler samt skiltning.

Eleven deltager i butiksarbejde, kundebetjening,

kasse/terminalbetjening og telefonbetjening.

Eleven skal endvidere have oplysning om

 • a) Branchens organisationsforhold.
 • b) Indkøbsforeninger, kæder og grossister.
 • c) Eventuel konsulenttjeneste.
 • d) Eventuelle fagblade.

3. Periode

Eleven udfører det hidtil lærte med en mere selvstændig indsats. Vægten lægges på kundebetjening, indkøb, disponering og forretningens kontorfunktioner.

Oplæring i

 • a) Indkøb/valg af leverandører.
 • b) Indkøbsplanlægning og ordreafgivelse.
 • c) kalkulation og prismærkning.
 • d) Udskrivning af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort.
 • e) Lageroptælling og lagerregnskab.
 • f) Kasseopgørelse og afstemning.
 • g) Edb i det omfang det anvendes i virksomheden. Kendskab til
 • a) Forretningens markedsføringsprofil/vurdering af forretningens varesortiment.
 • b) Relevant lovgivning for køb og salg og markedsføring.
 • c) Forretningens reklamebudgettering og reklameindsats.
 • d) Forretningens bogholderi:

- forretningens bogføringssystem

- registrering af kunder samt inddrivelse af udestående fordringer

- udfærdigelse af papirer i forbindelse med eventuel im/export

- afregning med leverandører

- momsregnskab

- forståelse af regnskabets nøgletal, omsætningshastighed m.m.

4. Periode

Her forekommer fuld anvendelse af det i de tre tidligere perioder lærte. Eleven arbejder helt selvstændigt, såvel med kundebetjening som med de øvrige medarbejdere for at sikre, at der ved udstedelse af uddannelsesbevis er opnået den alsidige faglige dygtighed, som er sigtet med uddannelsen.

Yderligere oplysninger om uddannelse inden for butiksfaget samt rekvirering af spørgeskema til brug for godkendelse som uddannelsessted, kan ske ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Butiksuddannelser, Vester Voldgade 96, 1552 København v. Telefon 01 15 60 33.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for handels- og kontorområdet

Henning Gade

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne,

den 8. september 1986

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 6 (december 1986)