Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri i Hansted å, Horsens Nørrestrand og Stensballesund

 

I medfør af § 27, stk. 1, § 30, § 32, stk. 1, § 73, stk. 1, og § 130, stk. 2 og 4, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, som senest ændret ved lov nr. 369 af 6. juni 2002 og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Hansted Å vandsystem og vandområdet Horsens Nørrestrand samt Stensballesund afgrænset i syd af jernbanedæmningen.

§ 2. Ud over de bestemmelser, der er fastsat i fiskerilovgivningen, herunder Vedtægt for fiskeriet i Horsens Fjord af 7. juni 1937, gælder følgende i Horsens Nørrestrand og Stensballesund:

1) Fiskeri med pæleruser og bundgarn er forbudt i tiden 1. marts til 31. maj.

2) Fiskeri med nedgarn er forbudt hele året.

§ 3. Fritidsfiskere, der lovligt har opstillet en pæleruse i Horsens Nørrestrand og Stensballesund inden den 1. marts, bevarer fortrinsretten uanset, at fiskeriet afbrydes i tiden 1. marts til 31. maj, hvis fiskeriet genoptages som hidtil senest den 15. juni.

Stk. 2. Fritidsfiskeres pæleruser, hvor anmeldelsen er modtaget fra den 1. marts til og med den 31. maj, skal være opstillet senest den 2. juni.

Stk. 3. De almindeligt gældende regler for fritidsfiskerpælerusen gælder i øvrigt.

§ 4. Erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere, der har anmeldt faststående redskaber inden 1. juni, og som anvender redskabet til forårsfiskeri, skal senest den 1. juni have opstillet og afmærket yderste og inderste pæl på de anmeldte pladser og senest 14 dage efter have besat pladserne med fiskedygtigt redskab. I øvrigt gælder de almindelige regler om fortrinsret m.v.

§ 5. Nedfaldsørred er fredet i tiden 16. januar til 5. juni i Hansted Å vandsystem.

Stk. 2. Nedfaldsørred, der fanges i fredningstiden skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Er fangsten sket i faste fangstindretninger skal fangsten genudsættes modsat fangstindretningens fangståbning i frit vand.

§ 6. Overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2 og 5 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2002 og gælder til og med den 31. december 2007.

Fiskeridirektoratet, den 22. august 2002

Jørgen Fredsted

/Jørgen Bohn