Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelsen i branchen radio og tv inden for butiksfaget (* 1)


Læretiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at lærlingen opnår lærebrev ved læretidens udløb. Uddannelsesreglerne er fastsat i medfør af lærlingelovens § 24, stk. 5, jfr. § 16, stk. 1.

For at sikre en forsvarlig uddannelse er uddannelsestiden opdelt i 4 perioder:

Ved 2 års uddannelse: 4 perioder a henholdsvis 3, 6, 9 og 6 måneder

Ved 2 1/2 års uddannelse: Den 1. og 4. periode forlænges med 3 måneder.

Ved 3 års uddannelse: Hver 4 perioder forlænges med 3 måneder.

Periodens rækkefølge kan tilpasses forretningens arbejdsgang.

Uddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

INTRODUKTION

VAREKUNDSKAB

VAREBEHANDLING

FORSENDELSE

SALG

DISPONERING

MARKEDSFØRING

BUTIKKENS KONTORARBEJDE

Som er indarbejdet i de enkelte perioder.

Lærlingen skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment som den pågældende forretnings omfang, funktioner og varesortiment muliggør inden for følgende emner:

1. periode

Af hensyn til forretningen og lærlingen gives der er grundig introduktion til forretningens daglige drift:

 • a) Forretningens målsætning og indkøbspolitik.
 • b) Den organisatoriske opbygning.
 • c) Ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser, gensidige rettigheder og pligter.
 • d) Det meddeles lærlingen, hvem der i forretningen har ansvaret for elevens oplæring.

Kendskab til

 • a) Forretningens indkøbs- og salgsfunktioner.
 • b) Varemodtagelse, udpakning, samling, kontrol, registrering og prismærkning.
 • c) Hensigtsmæssig og forsvarlig behandling og lagring.
 • d) Salgsfremmende vareplacering i vinduer, salgs- og udstillingslokaler.
 • e) Valg af forsendelsesmåde og udfyldelse af de nødvendige forsendelsespapirer.
 • f) Forsvarlig emballering.
 • g) Ordreafgivelse.
 • h) Indkøbsplanlægning og lagerstyring.
 • i) Anvendelse af butikkens tekniske hjælpemidler, herunder edb i det omfang det anvendes i butikken.
 • j) Rigtig løfteteknik.

Lærlingen skal have prøvet lettere ekspedition inden prøvetidens udløb, således at lærlingen og læremesteren får en rimelig baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsætte efter prøvetidens udløb.

2. periode

Lærlingen gives en dybere indsigt i virksomhedens forretningsgange og oplæring i varekundskab inden for radio og TV.

 • a) Lyd, TV og videoprodukter.
 • b) Tilbehør til ovennævnte produkter.
 • c) Nødvendig teknik for forståelse af betjening og opstilling af ovennævnte sortiment.
 • d) Varens brugsegenskaber og holdbarhed.
 • e) Varens specifikationer og normer.
 • f) Forhold i kundens hjem, der kan have betydning ved valg af apparater.

Lærlingen gives endvidere en dybere indsigt i forretningens arbejdsgange og oplæring i:

 • a) Salgs- og betalingsbetingelser, kasse/terminalbetjening, og udfærdigelse af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort.
 • b) Personlig kundebetjening og kundevejledning.
 • c) Telefonbetjening.
 • d) Service, normalgaranti, varedeklaration og lovgivning i relation hertil.
 • e) Behandling af reklamationer.
 • f) Forholdsregler mod butikstyveri.
 • g) Varemodtagelse, varekontrol, prismærkning, og vareopfyldning i butikken.
 • h) Oprydning og orden.
 • i) Salgsfremmende vareplacering i vinduer, slags- og udstillingslokaler samt skiltning.

Lærlingen deltager i butiksarbejde, kundebetjening, kasse/terminalbetjening og telefonbetjening.

Lærlingen skal endvidere have oplysning om:

 • a) Branchens organisationsforhold.
 • b) Indkøbsforeninger, kæder og grossister.
 • c) Eventuel konsulenttjeneste.
 • d) Eventuelle fagblade.

3. periode

Lærlingen udfører det hidtil lærte med en mere selvstændig indsats. Vægten lægges på kundebetjening, indkøb, disponering og forretningens kontorfunktioner.

Oplæring i

 • a) Indkøb/valg af leverandører.
 • b) Indkøbsplanlægning og ordreafgivelse.
 • c) Kalkulation og prismærkning.
 • d) Udskrivning af kvitteringer, fakturer, debat- og kreditnotaer og gavekort.
 • e) Lageroptælling og lagerregnskab.
 • f) Kasseopgørelse og afstemning.
 • g) Edb i det omfang det anvendes i virksomheden.

Kendskab til

 • a) Forretningens markedsføringsprofil/vurdering af forretningens varesortiment.
 • b) Relevant lovgivning for køb og salg og markedsføring.
 • c) Forretningens reklamebudgettering og reklameindsats.
 • d) Forretningens bogholderi:

- forretningens bogføringssystem.

- registrering af kunder samt inddrivelse af udestående fordringer.

- udfærdigelse af papirer i forbindelse med eventuel im/export.

- afregning med leverandører.

- momsregnskab.

- forståelse af regnskabets nøgletal, omsætningshastighed m.m.

4. periode

Her forekommer fuld anvendelse af det i de tre tidligere perioder lærte. Lærlingen arbejder helt selvstændigt, såvel med kundebetjening som med de øvrige medarbejdere for at sikre, at der ved udstedelse af lærebrev er opnået den alsidige faglige dygtighed, som er sigtet med uddannelsen.

Yderligere oplysninger om uddannelsen inden for butiksfaget samt rekvirering af spørgeskema til brug for godkendelse som uddannelsessted, kan ske ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Butikuddannelser, Vester Voldgade 96, 1552 København V. Telefon 01 15 60 33.

Lærlingerådet,

den 19. september 1986

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Redaktionel note
 • (* 1) Udsendelse 5 (december 1986)