Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for 2. dels-uddannelsen all-round inden for kontorfaget (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)

Formål:

Formål med den praktiske del af kontoruddannelsen er, at eleven opnår viden om og færdighed i kontorfaget, således at eleven efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre almindeligt forekommende kontormæssige funktioner i overensstemmelse med uddannelsesreglerne.

Eleven skal herudover opnå færdighed i at anvende kontortekniske og elektroniske hjælpemidler og de hertil knyttede administrative systemer, der benyttes på arbejdsstedet ved udførelsen af de nævnte funktioner.

Eleven skal i forbindelse hermed erhverve sig viden om formålet med disse hjælpemidler og systemer, samt om disses indbyrdes sammenhænge.

Adgangsbetingelser

Adgang til at indgå en uddannelsesaftale er betinget af gennemførelse af efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet.

Varighed:

  

 praktisk uddannelse:       2 år  

 Teoretisk uddannelse:      6 uger (3 x 2 uger), i alt 240 timer  

 Den teoretiske uddannelse på 6 uger er indeholdt i det 2-årige  

forløb.

Plan for den teoretiske uddannelse

Ved tilrettelæggelsen af den teoretiske undervisning i 2. del har det bl.a. været hensigten at lægge op til en undervisning, der i det væsentligste har til formål:

- at videreudvikle de kompetancer (kundskaber og færdigheder) som eleven har erhvervet i basisuddannelsen,

- at supplere og styrke den praktiske uddannelse i virksomheden, således at uddannelsen i 2. del bliver en vekselvirkning mellem teori og praktik.

Den teoretiske undervisnings indhold

Administrative systemer

Kurset er på 80 timer og omfatter følgende emner:

GENNEMGANG AF VÆRKTØJER

VURDERING AF SYSTEMER

VIRKSOMHEDENS FUNKTIONER OG SAMMENHÆNGE

BOGHOLDERISYSTEMER

LØNSYSTEMER

TEKSTBEHANDLING

SALGSSYSTEMER

INDKØBS- OG LAGERSYSTEMER

AFSLUTTENDE PROJEKTARBEJDE

Kontoruddannelse (ALL-ROUND)

Kurset er på 160 timer, fordelt på 2 x 2 ugers undervisning og omfatter følgende emner:

MOTIVATION

KOMMUNIKATION

LØNSYSTEMER

ORGANISATION

købs- OG SLAGSFUNKTIONER

DEBITOR/KREDITORSTYRING

Regler for den praktiske uddannelse

Regler for den praktiske uddannelse af elever inden for kontorfaget er fastsat i henhold til § 8, stk. 2 i lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsesreglerne for kontoruddannelsen indeholder de grunddiscipliner, som en elev i den praktiske del af uddannelsen skal gennemgå inden uddannelsestidens udløb.

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at eleven opnår uddannelsesbevis ved afslutningen af uddannelsen.

Eleven skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende virksomheds omfang og funktioner muliggør inden for de i uddannelsesreglerne nævnte discipliner.

Rækkefølgen af indholdet af uddannelsesområderne kan tilpasses virksomheden, når blot der gives uddannelse i den udstrækning, uddannelsesdisciplinerne forekommer som arbejdsopgaver i virksomheden.

Ved den praktiske uddannelses begyndelse meddeles eleven, hvilke uddannelsesdiscipliner den praktiske uddannelse indeholder, og i hvilken rækkefølge disse forekommer under uddannelsesforløbet.

Det anbefales virksomheden at udarbejde en uddannelsesplan for det samlede uddannelsesforløb omfattende de i uddannelsesreglerne angivne funktioner.

Kontoruddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

1. Introduktion

2. Korrespondance

3. Service/kommunikation

4. Intern administration (tværgående funktioner)

5. Regnskabsfunktioner

1. Introduktion

Målet er, at eleven orienteres om virksomhedens organisation, produkter, leverandører og kundekreds.

Endvidere skal eleven orienteres om virksomhedens ledelsesforhold og personalepolitik, herunder ansættelsesforhold og uddannelsespolitik.

Funktioner

1.1. Orientering om virksomhedens opgaver, organisation og ledelsesforhold,

1.2. orientering om ansættelsesforhold, herunder arbejdstid og gensidige rettigheder og pligter.

1.3. Gennemgang af uddannelsesforløb og præsentation af den uddannelsesansvarlige samt af ledelse og medarbejdere i øvrigt.

2. Korrespondance

Målet er, at eleven opnår færdighed i udførelsen af skriveopgaver. Funktioner

2.1. Maskinskrivning/etb.

2.2. Korrespondance og blanketudfyldning.

3. Kommunikation/service

Målet er, at eleven opnår færdighed i - på en venlig og korrekt måde

- at betjene virksomhedens kunder og leverandører samt erhverve sig viden om virksomhedens serviceniveau overfor kunder og leverandører.

Eleven skal endvidere erhverve sig viden om, efter hvilke retningslinier forskellige former for skriftlig kommunikation udformes. ligesom eleven skal medvirke ved udarbejdelse af skriftlige opgaver/informationer.

Funktioner

3.1. Telefonbetjening og direkte kundebetjening.

3.2. Medvirken ved udfærdigelse af forskellige former for skriftlige opgaver (breve, notater, referater, rapporter, tilbud m.v.).

3.3. ordreafgivelse og -modtagelse,

3.4. Fakturering.

4. Intern administration (tværgående funktioner)

Målet er, at eleven opnår færdighed i at udføre almindeligt forekommende tværgående administrative funktioner.

Funktioner

4.1. behandling af ind- og udgående post og postforsendelser.

4.2. Registrering, arkivering (manuelt eller maskinelt) samt mindre mangfoldiggørelsesopgaver,

4.3. Informationssøgning,

4.4. Intern kommunikation,

5. Regnskabsfunktioner

Målet er, at eleven erhverver sig viden om virksomhedens regnskabssystem.

Eleven skal opnå færdighed i udførelsen af visse funktioner, manuelt og/eller via edb.

Funktioner

5.1. Kontering og bogholderiposteringer,

5.2. Lønningsregnskab,

5.3. mellemregnskab med det offentlige,

5.4. Øvrige regnskabsmæssige opgaver der udføres af underordnet personale (budgettering, periodiske regnskaber, ind- og udbetaling m.v.).

Yderligere oplysninger om uddannelsen fås ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser, Vester Voldgade 96, 1., 1552 København V. Telefon. 01 15 60 33.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for Handels- og Kontorområdet

Henning Gade

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 16. september 1986

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 5 (december 1986)