Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som offsettrykker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid:0    1/2  1   1 1/2  2   2 1/2   3 år 

        !---!---!---------------!---!---------------!---!--! 

         V10 K10  ca.V52    K10  ca.V52    K10 V 

        !---!---!---------------!---!---------------!---!--! 

V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for grafisk hovederhvervsområde med tilfredsstillende resultat, eller en anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som offsettrykker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddanelsens tilrettelæggelse

Uddannelsen tilrettelægges i overensstemmelse med gældende kursusplaner/uddannelsesregler, så skole og praktik supplerer hinanden bedst muligt.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

Betjening af 1- og 2 farve offsetmaskiner, og på disse fremstilling af trykopgaver i såvel een som flere farver på almindeligt forekommende papir- og kartonkvaliteter.

Vedligeholdelse og justering af trykmaskiner og deres hjælpeudstyr.

Indgående kendskab til behandlingen af de forskellige materialer, som kan anvendes i de forskellige funktioner og processer, samt opøvelse af elevens ordenssans.

Teoretisk viden om materialer, trykteori og tryktekniske produktionsbetingelser, miljø og sikkerhed.

Indgående kendskab til fare- og sikkerhedsforhold, som er forbundet med udførelsen af arbejdet.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold (trin 1) - 10 ugers varighed

Efter kursets afslutning kan eleven under vejledning betjene een-farve offsetmaskiner, og på disse udføre trykopgaver i såvel een som flere farver på almindeligt forekommende papirkvaliteter.

Eleven kan under vejledning vedligeholde, betjene kontrollere og justere trykmaskiner, hjælpeapparatur og værktøj.

Eleven kan under vejledning håndtere materialerne. eleven har begyndende teoretisk viden om: materialer, trykteori og tryktekniske produktionsbetingelser, samt miljø og sikkerhed.

Eleven har indgående kendskab til fare- og sikkerhedsforhold, der er forbundet med arbejdet i et trykkeri, og har en adfærd, som er i overensstemmelse hermed.

2. skoleophold (trin 2) - 10 ugers varighed

Efter kursets afslutning kan eleven under opsyn betjene 1- og 2 farve offsetmaskiner. og på disse udføre trykopgaver i såvel een som flere farver på almindeligt forekommende papir- og kartonkvaliteter.

Eleven kan under opsyn vedligeholde, betjene, kontrollere og justere trykmaskiner, hjælpeapparatur og værktøj.

Eleven kan under opsyn håndtere materialerne.

Eleven har teoretisk viden om: materialer, trykteori, miljø og sikkerhed.

Eleven har indgående kendskab til fare- og sikkerhedsforhold, der er forbundet med arbejdet i et trykkeri, og har en adfærd, som er i overensstemmelse hermed.

3. skoleophold (trin 3) - 10 ugers varighed

Efter kursets afslutning kan eleven betjene 1- og 2 farve offsetmaskiner, og på disse udføre trykopgaver i såvel een som flere farver på papir og karton.

Eleven har stiftet bekendtskab med maskiner med fjernbetjening og skøn- og videretryksanordning.

Eleven kan vedligeholde, betjene, kontrollere og justere trykmaskiner, hjælpeapparatur og værktøj.

Eleven kan håndtere materialerne.

Eleven har teoretisk viden om: materialer og trykteori, miljø og sikkerhed. Denne teoretiske viden er eleven i stand til at anvende ved udførelsen af trykopgaverne.

Eleven har indgående kendskab til fare- og sikkerhedsforhold, der er forbundet med arbejdet i et trykkeri, og har en adfærd, som er i overensstemmelse hermed.

Uddannelsesregler

Reglerne er fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Generelt for praktikopholdene

Beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn og sigter mod at give rutine i den indlærte viden. Der lægges vægt på hygiejne, orden, nøjagtighed, miljø og sikkerhed.

Indledende praktikophold (ca. 10 uger)

Eleven skal ved praktikopholdets afslutning have stiftet bekendtskab med følgende:

Smøring og vedligeholdelse af offsetmaskiner, indstilling til forskellige papirformater, beklædning af cylindre, indstilling af farve- og fugteværk, rengøring af farveværk, fugteværk og maskine, indretning og trykning af enkle opgaver i een eller to farver, og håndtering af materialer.

1. praktikophold (ca. et år)

I praktikperioden opøves elevens rutine i at udføre de på teknisk skole indlærte arbejdsfunktioner og processer.

Eleven arbejder fortrinsvis med offsetmaskiner op til mellemformat. Arbejdet omfatter vedligeholdelse, betjening, kontrol og justering af maskinen; indretning og oplagstrykning. Under arbejdet anvendes håndværktøj måleværktøj etc.

Eleven skal opøve rutine i behandlingen af materialerne.

Eleven bør ved praktikopholdets afslutning selvstændigt kunne betjene mindre og mellemstore offsetmaskiner, og på disse kunne fremstille trykopgaver i flere farver.

2. praktikophold (ca. et år)

I praktikperioden opøves elevens rutine i at udføre de på teknisk skole indlærte arbejdsfunktioner og processer.

Eleven beskæftiges med vedligeholdelse, kontrol og justeringer af trykmaskinerne og trykning af een og flere farver på forskellige papir- og kartonkvaliteter.

Der lægges vægt på, at eleven får lejlighed til at udvikle sine færdigheder på forskellige maskintyper (f.eks. 4-farve- og rotationsmaskiner, hvor disse forefindes), samt at eleven får rutine i at anvende det hjælpeudstyr, som virksomheden måtte råde over (densitometer, måleur, fjernbetjening, pladelæsere etc.).

Eleven skal ved praktikopholdets afslutning selvstændigt mindst kunne betjene mellemstore offsetmaskiner ved trykning i flere farver.

Yderligere vejledning om uddannelsens tilrettelæggelse fås ved henvendelse til:

Reprofagets faglige Fællesudvalg

Landemærket 11

1119 København K

tlf. 01 15 60 40

Erhvervsuddannelsesudvalget for de grafiske fag

Allan Thal-Jantzen

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne den 8. september 1986

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 6 (december 1986)