Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse i bygningsmalerfaget (* 1)


Opbygning og varighed

 

         0                    3 år 6 mdr.. 

       !-!---!---------!---!---------!---!----------!---!--! 

        V K10   V   K10   V   K10   V   K4 S* 

       !-!---!---------!---!---------!---!----------!---!--! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

* = Svendeprøve

Uddannelsen kan påbegyndes 2 gange årligt:

Den 15. marts og den 1. september.

Adgangsbetingelser

Undervisningspligten skal være opfyldt i henhold til lovgivningen om folkeskolen.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som bygningsmaler i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægelse

I den skolemæssige del af uddannelsen undervises i fagteori og praktiske færdigheder som nedenfor beskrevet. Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges i overensstemmelse med de nedenfor beskrevne regler, således af lærlingen opnår en alsidig oplæring, rutine og selvstændighed i faget arbejdsområder.

Vejledning i brug ved uddannelsens tilrettelæggelse fås ved henvendelse til:

Malerfagets faglige Fællesudvalg,

Amaliegade 31,

1256 København K.,

tlf.: (01) 15 61 02

Undervisningen på teknisk skole

Skoleopholdene indeholder såvel teoretisk som praktisk orientering og indlæring i de arbejdsfunktioner, metoder, materialer og værktøj, der til enhver tid anvendes i faget, således at skoleundervisningen motiverer, uddyber og supplerer den oplæring, der finder sted i virksomheden. Skoleopholdene omfatter desuden undervisning i obligatoriske fællesfag og valgfrie fag.

Skoleopholdene er fordelt på følgende måde:

Grundkursus - varighed 10 uger.

Undervisningen er fælles for bygnings-, skilte- og vognmalerlærlinge. Der undervises i matematik, farvelære, tegning og dekoration samt virksomhedslære. Materialelære, værktøjslære og sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

1. fagklasse - varighed 10 uger.

Der undervises i maleteknik, farvelære, virksomhedslære, materialelære, tegning og komposition samt værktøjslære. Sikkerhedsforhold og ergonomi er integreret i undervisningen.

2. fagklasse - varighed 10 uger.

Der undervises i maleteknik, virksomhedslære, materialelære, bygnings- og og stilforstårelse samt farveplanlægning og dekoration. Sikkerhedsforhold og ergonomi er integreret i undervisningen.

3. fagklasse - varighed 4 uger.

Der undervises i maleteknik, farvelære,virksomhedslære og materialelære. Sikkerhedsforhold og ergonomi er integreret i undervisningen.

Uddannelse i virksomheden

Følgende uddannelsesmål skal opfyldes i virksomheden:

1. Praktikperiode (praktiktid indtil 1. fagklasse):

For at blive fortrolig med udførelsen af almindeligt forekommende arbejdsopgaver på lofter, vægge, ind- og udvendigt træværk samt bygningsjern, skal lærlingen i denne periode have oplæring og træning i faglig korrekt klargøring og opbygning af bund samt færdigbehandling - herunder begyndende kendskab til vægbeklædning.

Lærlingen skal endvidere have kendskab til fagets sikkerhedsbestemmelser og materialer, samt gøres bekendt med rensning og vedligeholdelse af maskiner og værktøj. Endelig skal lærlingen bibringes forståelse af fagets æstetiske og farvemæssige sider.

Lærlingen skal vejledes i kundebetjening.

2. praktikperiode:

For under faglig vejledning af blive i stand til at udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver, skal lærlingen i denne periode have oplæring og træning i mere omfattende behandlinger af klargøring, opbygning af bund samt færdigbehandling på træ, jern, puds, beton m.v..

Lærlingen skal præsenteres for varierede arbejdsopgaver, der giver mulighed for arbejde med faget i hele dets bredde, og herunder medvirke ved løsning af farvemæssige opgaver.

3. Praktikperiode:

For at lærlingen ved læretidens udløb i den afsluttende svendeprøve får mulighed for at dokumentere sin evne til selvstændigt, kreativt og rutineret at varetage sit fags arbejdsopgaver, skal der i denne periode gives oplæring og træning under fagligt opsyn i selvstændigt at planlægge, beskrive og udføre alsidigt bygningsmalerarbejde.

Svendeprøve

I umiddelbar forlængelse af det sidste skoleophold afholdes svendeprøve meden varighed på 2 uger.

Ovenstående regler for uddannelse i virksomheden er fastsat af lærlingerådet i henhold til Lærlingelovens § 24, stk. 5.

Lærlingerådet, den 20. marts 1986

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse (juni 1986)