Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som murer (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

 

      0        1 år     2 år     2 1/2 år 

      !-----!---!------!--!------!---------!--!----! 

       V22 K10  V24 K5  K23   V35  K5  V 

      !-----!---!------!--!------!---------!--!----! 

V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger

K = Kursus på teknisk skole herunder elevbyggeri varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen afsluttende i trin 2 - murer eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de regler, som undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som murer i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

På teknisk skole undervises i fagteori og praktiske færdigheder som nedenfor nævnte. Uddannelsen på virksomheden og i elevbyggeperioden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold. I uddannelsesforløbet skal fornøden arbejdsmandsmedhjælp være til rådighed. Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til: Murerfagets Fællesudvalg. Sct. Annæ Plads 7, 1250 København K. Tlf. 01 15 83 28.

Uddannelse under skoleopholdene på uddannelsens 2 del

Undervisningen på teknisk skole omfatter teoretisk og praktisk orientering og indlæring i emnerne faglære og fagtegning, materialelære, murerarbejde, pudse- og fugearbejde, opsætning af vægfliser, oplægning af tagsten samt lægning af gulve.

Der undervises endvidere i tegningslæsning og beregning af materialemængder samt i planlægning af murearbejder og hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der i forbindelse hermed skal iagttages.

Samtlige skoleophold omfatter endvidere obligatorisk undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære samt undervisning i valgfrie fag.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning og forbandter i murværk, materialelære og faglige regning.

Praktikøvelser ved udførelse af lige murværk, hjørner og lodrette afslutninger, vinduesåbninger med lige overlukning, fugning af blank mur samt grov- og finpuds.

Praktikøvelser, hvor eleven orienteres om opklæbning af sokkel- og vægfliser samt lægning af klinkegulve

2. skoleophold - varighed 5 uger

Undervisning i tegningslæsning og murværkskonstruktioner, materialelære og beregning af materialelære og beregning af materialemængder. Praktikøvelser ved udførelse af murværk med hjørner og lodrette afslutninger, vinduesåbninger med lige overlukninger og stik, fugning af blank mur, vandskuring samt grov- og finpuds.

Praktikøvelser ved udførelse af beklædning med vægfliser, opsætning af sokkelfliser/-klinker samt lægning af klinkegulve.

De teoretiske forudsætninger for udførelse af beton- og tegltage samt praktikøvelser i udmåling, oplægning og tildannelse af tagsten.

Elevbyggeri - 23 uger, heraf 5 ugers skoleophold.

Formålet med elevbyggeperioden er, at eleven, under byggepladsvilkår og instruktion, opøver rutiner i de under skoleopholdene indlærte arbejdsdiscipliner.

I tilslutning til elevbyggeperioden undervises på skolen i byggepladsens planlægning samt tegningslæsning og beregning af materialeforbrug til givne murerentrepriser. Endvidere instrueres eleven i og udfører praktikøvelser i opsætning og fugning af sokkel- og vægfliser samt lægning og fugning af murstens- og klinkegulve.

3. skoleophold - varighed 5 uger

Afsluttende undervisning i tegningslæsning og murværkskonstruktioner, materialelære og beregning af materialemængder.

Afsluttende praktikøvelser indeholdende almindeligt forekommende murerarbejde, pudse- og fugearbejde, opsætning og fugning af sokkel- og vægfliser samt lægning og fugning af klinkegulve.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen:

Almindeligt forekommende opmuringsarbejde, grovpuds og finpuds, fugearbejde og tagarbejde, opsætning af vægfliser samt lægning af gulve. Endvidere deltagelse i reparations-, renoverings- og/eller vedligeholdelsesarbejder.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

Deltagelse i opmuring af glasbyggesten, udførelse af naturstensbeklædninger, støbning og beklædning af trapper samt udøvelse af specialpuds.

Iøvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for bygge- og anlægsområdet

Sv. A. Bager

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet.

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne den 11. juni 1986

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 6 (december 1986)