Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som automatikmekaniker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

Uddannelsestid:

 

 0      1/2  1    1 1/2    2    2 1/2     3 

 !---!-----!---------!----!---------!-----!---------!-----!-----! 

  V  K10   V   K6   V   K10   V   K10  V 

 !---!-----!---------!----!---------!-----!---------!-----!-----! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i elektrolinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af Undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som automatikmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres i virksomheden og på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på fejlfinding, reparation, vedligeholdelse, justering og indkøring af industriens elektriske, pneumatiske og hydrauliske styrings- og reguleringsudstyr.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

På samtlige skoleophold (4) indgår undervisning i samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

- afprøvning af og fejlfinding/justering på et transportbånd

- montage af elektriske komponenter

- måling af elektriske og mekaniske størrelser

- anvendelse, funktion og karakteristiske data af elektriske og pneumatiske og pneumatiske komponenter

- grundlæggende teori vedrørende kredsløbsteknik, vekselstrøm, impulsteknik og elektriske maskiner

- styringsteori og terminologi, virkemåde af styringsanlæg med hovedvægt på relæteknik

- afprøvning, fejlfinding og justering på anlæg opbygget af relæer

- teknisk fremmedsprog

- diagramsymboler

- teknisk tegning

- faglig regning

- sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med arbejde på automatiske anlæg.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 6 uger

Pensum:

- afprøvning, fejlfinding og justering på en elektro/hydraulisk maskine, f.eks. en plastsprøjtestøbemaskine

- afprøvning, fejlfinding og justering på en elektro/pneumatik maskine, f.eks. et rundbord

- mekanisk og elektrisk montage

- måling af mekaniske og termiske størrelser

- anvendelse og funktion af og karakteristiske data på pneumatiske og hydrauliske komponter

- opbygning, virkemåde, sammenkobling af elektriske, pneumatiske og hydrauliske kredsløb

- styringsteknik, herunder principper og terminologi i forbindelse med sekventiel og kombinatorisk styring med henholdsvis elektroniske, pneumatiske og hydrauliske komponenter

- teknisk fremmedsprog

- diagramsymboler

- teknisk tegning

- faglig regning

- sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med arbejde på automatiske anlæg.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 10 uger

Pensum:

- afprøvning, fejlfinding og justering på niveaureguleringsanlæg, flowreguleringsanlæg, temperaturreguleringsanlæg og hastighedsreguleringsanlæg

- elektrisk og mekanisk montage af handleorganer, signalopsamlere, signalopsamlere, signalbehandlere

- wire wrapping

- måling af elektriske, pneumatiske, mekaniske og termiske størrelser

- anvendelse og funktion af og karakteristiske data på elektriske og pneumatiske komponenter

- opbygning, virkemåde, sammenkobling og anvendelse af elektriske/elektroniske samt pneumatiske industrimoduler

- principper, terminologi og beregningsmetoder i forbindelse med sekventiel og kombinatorisk styring

- opbygning af reguleringsprincipper (PID el/pn)

- reparation og indkøring af styrings- og reguleringssystemer

- faglig regning

- teknisk fremmedsprog

- diagram- og tegningslæsning

- sikkerhed i forbindelse med arbejde på automatiske anlæg.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 10 uger

Pensum:

- afprøvning, fejlfinding og justering på doseringsanlæg

- afprøvning, fejlfinding og justering på transportbåndsanlæg, hvori indgår lagerbord og robot

- afprøvning, fejlfinding og justering på vandbehandlingsanlæg

- montage af elektriske, pneumatiske og hydrauliske komponenter

- valg og anvendelse af måleinstrumenter forekommende inden for industrien

- valg og anvendelse af hydrauliske, pneumatiske og elektriske/elektroniske komponenter

- kredsløbsteori - elektronik, pneumatik og hydraulik

- opbygning og anvendelse af elektroniske (PLC), pneumatiske og hydrauliske styringer

- fejlfinding, reparation og justering af styrestystemer

- teknisk fremmedsprog

- diagram- og tegningslæsning

- faglig regning

- sikkerhed i forbindelse med arbejde på automatiske anlæg.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie. I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lovbekendtgørelse af 18. marts 1987 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Fejlfinding reparation, vedligeholdelse, justering, indkøring samt i begrænset omfang montering af industriens styrings- og reguleringsudstyr ud fra tegninger, specifikationer, diagrammer og nøgleskemaer

- elektrisk og pneumatisk regulering, herunder transmittere, regulatorer, skrivende instrumenter samt manøvreorganer

- elektriske styring, herunder logiske styreenheder, relæstyringer samt manøvreorganer

- pneumatiske og/eller hydrauliske styringer

- måleteknik (elektrisk og mekanisk)

- mekanisk fremstilling i forbindelse med montage, herunder boring og gevindskæring

- pladebukning.

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- enklere stærkstrømsinstallationer

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet:

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Den 8. juli 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)