Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2.del som murer (for uddannelsessøgende med særlige forudsætninger) (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

 

 0            1 år        2 år     2 år 9 mdr. 

 !-----!----------!-----!---------!----!---------!------!----!-----! 

  K10    V   K10   V   K5   K29    V  K5  V 

 !-----!----------!-----!---------!----!---------!------!----!-----! 

      ca.13     ca.34          ca.29 

V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger

K = Kursus på teknisk skole herunder elevbyggeri varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

1. a) eleven er fyldt 19 år b) eleven har været beskæftiget i mindst et år inden for bygge- og anlægsområdet, eller

2. eleven har en forudgående erhvervsfaglig basisuddannelse, der ikke umiddelbart er adgangsgivende til mureruddannelsen.

Uddannelsens mål

Eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som murer i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

På teknisk skole undervises i fagteori og praktiske færdigheder som nedenfor nævnte. Uddannelsen på virksomheden og i elevbyggeperioden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold. I uddannelsesforløbet skal fornøden arbejdsmandsmedhjælp være til rådighed. Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til: Murerfagets Fællesudvalg. Sct. Annæ Plads 7, 1250 København K. Tlf. 01 15 33 28.

Uddannelse under skoleopholdene på uddannelsens 2. del Undervisningen på teknisk skole omfatter teoretisk og praktisk orientering og indlæring i emnerne faglære og fagtegning, materialelære, murearbejde, pudse- og fugearbejde, opsætning af vægfliser, oplægning af tagsten samt lægning af gulve.

Der undervises endvidere i tegningslæsning og beregning af materialemængder samt i planlægning af murearbejde og hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der i forbindelse hermed skal iagttages.

Samtlige skoleophold, bortset fra det første, omfatter endvidere obligatorisk undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering virksomhedslære og samarbejdslære samt undervisning i valgfrie fag.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - varighed 10 uger

Grundlæggende undervisning i geometri og projektionstegning, tegningslæsning og forbandter i murværk samt materialelære.

Grundlæggende undervisning i praktisk murearbejde ved udførelse af lige mure, hjørner og lodrette afslutninger samt udførelse af fuge- og pudsearbejde.

2. skoleophold - varighed 10 uger.

Undervisning i tegningslæsning og forbandter i murværk, materialelære og faglige regning.

Praktikøvelser ved udførelse af lige murværk, hjørner og lodrette afslutninger, vinduesåbninger med lige overlukning, fugning af blank mur samt grov- og finpuds.

Praktikøvelser, hvor eleven orienteres om opklæbning af sokkel- og vægfliser samt lægning af klinkergulve.

3. skoleophold - varighed 5 uger

Undervisning i tegningslæsning og murværkskonstruktioner, materialelære og beregning af materialemængder.

Praktikøvelser ved udførelse af murværk med hjørner og lodrette afslutninger, vinduesåbninger med lige overlukninger og stik, fugning af blank mur, vandskuring samt grov- og finpuds.

Praktikøvelser ved udførelse af beklædning med vægfliser, opsætning af sokkelfliser/-klinker samt lægning af klinkergulve.

De teoretiske forudsætninger for udførelse af beton- og tegltage samt praktikøvelser i udmåling, oplægning og tildannelse af tagsten.

Elevbyggeri - 29 uger, heraf 5 ugers skoleophold.

Formålet med elevbyggeperioden er, at eleven, under byggepladsvilkår og instruktion, opøver rutiner i de under skoleopholdene indlærte arbejdsdiscipliner.

I tilslutning til elevbyggeperioden undervises på skolen i byggepladsens planlægning samt tegningslæsning og beregning af materialeforbrug til givne murerentrepriser. Endvidere instrueres eleven i og udfører praktikøvelser i opsætning og fugning af sokkel- og vægfliser samt lægning og fugning af murstens- og klinkergulve.

4. skoleophold - varighed 5 uger

Afsluttende undervisning i tegningslæsning og murværkskonstruktioner, materialelære og beregning af materialemængder.

Afsluttende praktikøvelser indeholdende almindeligt forekommende murearbejde, pudse- og fugearbejde, opsætning og fugning af sokkel- og vægfliser samt lægning og fugning af klinkergulve.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen:

Almindeligt forekommende opmuringsarbejde, grovpuds og finpuds, fugearbejde og tagarbejde, opsætning af vægfliser samt lægning af gulve. Endvidere deltagelse i reparations-, renoverings- og/eller vedligeholdelsesarbejder.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

Deltagelse i opmuring af glasbyggesten, udførelse af naturstensbeklædninger, støbning og beklædning af trapper samt udførelse af specialpuds.

Iøvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for bygge- og anlægsområdet

Sv. A. Bager

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne den 11. juni 1986

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 6 (december 1986)