Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærligeuddannelse i skiltemalerfaget (* 1)


0 3 år 6 mdr.

 

 !-!-----!-------------!-----!---------------!------!---! 

 V K10     V    K10     V     K4  * 

 !-!-----!-------------!-----!---------------!------!---! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

* = Svendeprøve

Uddannelsen kan påbegyndes 2 gange årligt:

Den 15. marts og den 1. september.

Adgangsbetingelser

Undervisningspligten opfyldt i henhold til lovgivningen om folkeskolen.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som skiltemaler i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

I den skolemæssige del af uddannelsen undervises i fagteori og praktiske færdigheder som nedenfor beskrevet.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges i overensstemmelse med de nedenfor beskrevne regler, således af lærlingen opnår en alsidig oplæring, rutine og selvstændighed i fagets arbejdsområder.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelæggelse fås ved henvendelse til:

Malerfagets faglige Fællesudvalg,

Amaliegade 31,

1256 København K.,

tlf.: (01= 15 61 01

Undervisningen på teknisk skole

Skoleopholdene indeholder såvel teoretisk som praktisk orientering og indlæring i de arbejdsfunktioner, metoder, materialer og værktøj, der til enhver tid anvendes i faget, således at skoleundervisningen motiverer, uddyber og supplerer den oplæring, der finder sted i virksomheden. Skoleopholdene omfatter desuden undervisning i obligatoriske fællesfag og i valgfrie fag,

Skoleopholdene er fordelt på følgende måde:

Grundkursus - varighed 10 uger.

Undervisningen er fælles for bygnings-, skilte- og vognmalerlærlinge. Der undervises i maleteknik, farvelære, tegning og dekoration samt virksomhedslære. Materialelære, værktøjslære og sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

1. fagklasse - varighed 10 uger.

Der undervises i maleteknik, værktøjslære, farvelære, tegning og skrift, materialelære og virksomhedslære. Sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

2. fagklasse - varighed 10 uger.

Der undervises i maleteknik, farvelære, tegning og skrift, skilte- og stilforståelse samt virksomhedslære. Materialelære, værktøjslære og sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

3. fagklasse - varighed 4 uger.

Der undervises i maleteknik, virksomhedslære, skrift, tegning og dekoration samt materialelære. Værktøjslære og sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

Uddannelse i virksomheden

Følgende uddannelsesmål skal opfyldes virksomheden:

1. Praktikperiode (praktiktid indtil 1. fagklasse):

For at blive fortrolig med udførelsen af almindeligt forekommende arbejdsopgaver skal lærlingen i denne periode have oplæring og træning i bund- og færdigbehandling af emner til skilte samt silketryksopgaver og skriftarbejde - herunder tegning, skrivning og skæring. Lærlingen skal endvidere have kendskab ti fagets sikkerhedsbestemmelser og materialer, samt til pasning af værktøj og apparatur.

Endelig skal lærlingen bibringes forståelse af fagets skabende, æstetiske og farvemæssige sider.

2. Praktikperiode:

For under faglig vejledning af blive i stand til at varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver, skal lærlingen i denne periode have oplæring og træning i mere omfattende skiltemaleropgaver, herunder såvel traditionelle som serigrafiske skilteopgaver samt deltage i fototekniske processer.

Lærlingen skal præsenteres for varierede arbejdsopgaver, der giver mulighed for at arbejde med faget i hele dets bredde - og herunder medvirke ved løsning af mere kreative og farvemæssige opgaver.

3. Praktikperiode:

For at lærlingen ved læretidens udløb i den afsluttende svendeprøve får mulighed for at dokumentere sin evne til selvstændigt, kreativt og rutineret at varetage sit fags arbejdsopgaver, skal der i denne periode gives oplæring og træning under fagligt opsyn i selvstændigt at planlægge, beskrive og udføre alsidigt skiltemalerarbejde.

Svendeprøve

I umiddelbar forlængelse af det sidste skoleophold afholdes svendeprøve med en varighed på 2 uger.

Ovenstående regler for uddannelse i virksomheden er fastsat af lærlingerådet i henhold til Lærlingelovens § 24, stk. 5.

Lærlingerådet, den 20. marts 1986

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (juni 1986)