Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for efg, 2. dels-uddannelsen i byggemarked inden for butiksfaget (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)

Formål

Brancheuddannelsen indenfor butiksfaget har til formål, at eleven opnår viden om butikkens drift, varesortimentets sammensætning, varernes oprindelse og anvendelsesområder samt branchens karakter og eksistensbetingelser, således at der sikres eleven en forsvarlig faglig uddannelse.

Adgangsbetingelser

Adgang til at indgå uddannelsesaftale inden for butiksfaget er gennemførelse af efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet.

Varighed

Praktisk uddannelse: 2 år.

Teoretisk uddannelse: 6 uger (3 x 2 uger), i alt 240 timer)

Den teoretiske uddannelse på handelsskole på 6 uger er indeholdt i det 2-årige forløb.

Plan for den teoretiske uddannelse

Ved tilrettelæggelsen af den teoretiske undervisning i 2. del, har det bl.a. været hensigten at lægge op til en undervisning, der i det væsentlige har til formål:

- at videreudvikle de kompetencer (kundskaber og færdigheder) som eleven har erhvervet i basisuddannelsen,

- at supplere og styrke den praktiske uddannelse i virksomheden, således at uddannelsen i 2. del bliver en koordinering af teori og praktik.

Undervisningens indhold

Branche-Varekundskab

Undervisningen, der er fordelt på 2 x 2 uger = 160 timer omfatter følgende emner:

Varekundskab

bygningsisenkram

maling og tapet

VVS-artikler

el-artikler

haveartikler

sundhed, sikkerhed og miljø

væg- og gulvmaterialer

forarbejdede produkter af træ

trælast

byggematerialer

farlige og giftige stoffer

lagerfunktioner

købsfunktioner

regnskabsfunktioner

forsendelsesfunktioner

salgsfunktioner

efteruddannelse

Der henvises til gældende læreplan

Butiksdrift

Undervisningen (80 timer) omfatter følgende emner:

1. Placering

2. Omstilling og tilpasning

3. Personaleforhold

4. Varekøb

5. Lagerstyring

6. Salg & Markedsføring

7. Økonomi

8. Samlet Case (ca af 3 dages varighed

Reglerne for den praktiske uddannelse

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at eleven opnår uddannelsesbevis ved uddannelsestidens udløb. uddannelsesreglerne er fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til § 8, stk. 2 i lov om erhvervsfaglige grunduddannelser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

For at sikre en forsvarlig uddannelse er uddannelsestiden opdelt i 4 perioder af 6 måneder.

Periodernes rækkefølge kan tilpasses forretningens arbejdsgang.

Uddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

- Introduktion

- Varekundskab

- Varebehandling

- Forsendelse

- Salg

- Disponering

- Markedsføring

- Butikkens kontorarbejde

som er indarbejdet i de enkelte perioder.

Eleven skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende forretnings omfang, funktioner og varesortiment muliggør inden for følgende emner:

1. Periode

Af hensyn til forretningen og eleven gives der en grundig introduktion til forretningens daglige drift:

 • a) Forretningens målsætning og indkøbspolitik
 • b) Den organisatoriske opbygning
 • c) Ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser og gensidige rettigheder og pligter
 • d) Det meddeles, hvem der i forretningen har ansvaret for elevens oplæring.

Kendskab til:

 • a) Virksomhedens indkøbs- og salgsfunktioner.
 • b) Varemodtagelse, udpakning, samling, kontrol, registrering og prismærkning.
 • c) Hensigtsmæssig og forsvarlig varebehandling og lagring.
 • d) Salgsfremmende vareplacering i vinduer, salgs- og udstillingslokaler.
 • e) Valg af forsendelsesmåde og udfyldelse af de nødvendige forsendelsespapirer.
 • f) Forsvarlig emballering.
 • g) Ordreafgivelse.
 • h) Indkøbsplanlægning og lagerstyring.
 • i) Anvendelse af forretningens tekniske hjælpemidler, herunder edb i det omfang det anvendes i virksomheden.
 • j) Rigtig løfteteknik.

Eleven bør have prøvet lettere ekspedition inden prøvetidens udløb, således at både eleven og læremesteren kan få en rimelig baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsættes efter prøvetidens udløb.

2. Periode

Eleven gives en dybere indsigt i butikkens forretningsgange og oplæring i de i byggemarkedet forekommende hovedgrupper:

 • a) Farver, lakker & tapeter, VVS, værkstøj & beslag, produkter af træ, diverse bygningsartikler
 • b) Personlig kundebetjening, kundevejledning og telefonbetjening
 • c) Leverandører og disses kataloger, prislister, salgsvilkår
 • d) Ekspedition af ordrer/forespørgsler
 • e) Salgs- og betalingsbetingelser, kasse/terminalbetjening, udfærdigelse af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort
 • f) Service, normal- og specialgaranti, varedeklaration og relevant lovgivning
 • g) Forholdsregler mod butikstyvere
 • h) Vareopfyldning i butikken
 • i) Oprydning og orden samt lagerkontrol
 • j) Udfærdigelse af prisskilte
 • k) Skiltning, annoncering samt udsendelse af kataloger og salgsbreve

Eleven deltager i butiksarbejde, kundebetjening, kasse/terminalbetjening og telefonbetjening.

Eleven skal endvidere have oplysning om:

 • a) Branchens organisationsforhold.
 • b) Indkøbsforeninger, kæder og grossister.
 • c) Eventuel konsulenttjeneste.
 • d) Eventuelle fagblade

3. Periode

Eleven udfører det hidtil lærte med mere selvstændig indsats især med større vægt på kundebetjening og kundevejledning.

Den erhvervede viden fra branchens vare- og branchekundskabskursus udbygges ved praktisk anvendelse i virksomheden.

I denne periode skal eleven have kendskab til:

 • a) Dagligt bogholderi (og lagerstyring samt andet kontorarbejde)
 • b) Relevant lovgivning for køb, kontant- og kreditsalg, markedsføring, herunder den »positive oplysningspligt«
 • c) Kalkulation samt vurdering af nøgletal og omsætningshastighed
 • d) Virksomhedens reklamebudgettering og reklameindsats
 • d) Papirer vedrørende im/export
 • f) Udarbejdelse af tilbudsgivning
 • g) Behandling af reklamationer
 • h) Indkøbskanaler, repræsentanter, agenter, egen import og messer m.m.
 • i) Oprettelse og vedligeholdelse af kundekartotek
 • j) Inddrivelse af udestående fordringer
 • k) Afregning med leverandører
 • l) Korrespondance
 • m) Momsregnskab

Desuden skal eleven have oplæring i:

 • a) Lagerkartotek
 • b) Kasseregnskab
 • c) Udskrivning af afbetalingskontrakter

4. Periode

Her forekommer fuld anvendelse af det i de tre tidliger perioder lærte. Eleven arbejder helt selvstændigt, såvel med kundebetjening og kundevejledning som med de øvrige medarbejdere for at sikre, at der ved udstedelse af uddannelsesbevis er opnået den alsidige faglige dygtighed, som er sigtet med uddannelsen.

Yderligere oplysninger om uddannelsen inden for butiksfaget samt rekvirering af spørgeskema til brug for godkendelse som uddannelsessted, kan ske ved henvendelse til Det faglige udvalg for Butiksuddannelser, Vester Voldgade 96, 1552 København V. Telefon 01 15 60 33.

Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet

Henning Gade

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Den 10. juli 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)