Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for efg 2. dels-uddannelsen i grammofonplader og løsdele inden for butiksfaget (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)

Formål

Brancheuddannelsen inden for butiksfaget har til formål, at eleven opnår viden om butikkens drift, varesortimentets sammensætning, varernes oprindelse og anvendelsesområder samt branchens karakter og eksistensbetingelser, således at der sikres eleven en forsvarlig faglig uddannelse.

Adgangsbetingelser

Adgang til at indgå uddannelsesaftale inden for butiksfaget er gennemførelse af efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet.

Varighed

Praktisk uddannelse: 2 år.

Teoretisk uddannelse: 6 uger (3 x 2 uger), i alt 240 timer.

Den teoretiske uddannelse på handelsskole på 6 uger er indeholdt i det 2-årige forløb.

Plan for den teoretiske uddannelse.

Ved tilrettelæggelsen af den teoretiske undervisning i 2. del, har det bl.a. været hensigten at lægge op til en undervisning, der i det væsentlige har til formål:

- at videreudvikle de kompetencer (kundskaber og færdigheder) som eleven har erhvervet i basisuddannelsen,

- at supplere og styrke den praktiske uddannelse i virksomheden, således at uddannelsen i 2. del bliver en koordinering af teori og praktik.

Undervisningens indhold

Branche-Varekundskab

Undervisningen, der er fordelt på 2 x 2 uger = 160 timer omfatter følgende emner:

plader/bånd fremstillingsmetoder

videogrammer og datasoftware

løsdele

katalogarbejde

afspilleudstyr

kosmetik

genrekendskab

indkøb

salgsfremmende vareplacering

lovgivning og brancheopbygning

butikkens økonomi

personlig salgsarbejde

evaluering

Der henvises til gældende læreplan

Butiksdrift

Undervisningen (80 timer) omfatter følgende emner:

1. Placering

2. Omstilling og tilpasning

3. Personaleforhold

4. Varekøb

5. Lagerstyring

6. Salg & markedsføring

7. Salg & markedsføring

7. Økonomi

8. Samlet Case (ca af 3 dages varighed

Reglerne for den praktiske uddannelse

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at eleven opnår uddannelsesbevis ved uddannelsestidens udløb. uddannelsesreglerne er fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til § 8, stk. 2 i lov om erhvervsfaglige grunduddannelser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

For at sikre en forsvarlig uddannelse er uddannelsestiden opdelt i 4 perioder a 6 måneder.

Periodernes rækkefølge kan tilpasses forretningens arbejdsgang.

Uddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

- Introduktion

- Varekundskab

- Varebehandling

- Forsendelse

- Salg

- Disponering

- Markedsføring

- Butikkens kontorarbejde

som er indarbejdet i de enkelte perioder.

Eleven skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende forretnings omfang, funktioner og varesortiment muliggør inden for følgende emner:

1. Periode

Af hensyn til forretningen og eleven gives der en grundig

 • a) Forretningens målsætning og indkøbs politik.
 • b) Den organisatoriske opbygning introduktion til forretningens daglige drift:
 • c) Ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser og gensidige rettigheder og pligter.
 • d) Det meddeles, hvem der i virksomheden har ansvaret for elevens oplæring.

Kendskab til

 • a) Materialekundskab De almindelige dekorationsmaterialers egenskaber og anvendelse.
 • b) Værktøj Korrekt anvendelse af håndværktøj, herunder snedker-, maler-, tapetser- og betrækningsværktøj
 • c) Sikkerhedskrav ved anvendelse af værktøjer og materialer
 • d) Hjælpemidler til visuel varepræsentation Udarbejdelse af hjælpemidler til visuel varepræsentation
 • e) Vedligeholdelse af dekorationsmateriale samt inventarpleje

Eleven bør have deltaget i dekorationsopgaver inden prøvetidens udløb, således at både eleven og læremesteren kan få en rimelig baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsætte efter prøvetidens udløb.

2. Periode

Eleven gives en dybere indsigt i virksomhedens:

 • a) Dekorations og salgsplanlægning
 • b) Vinduesplanlægning
 • c) Arealdisponering
 • d) Dekorationsøkonomi

samt oplæring i:

 • a) Dekorationsopgaver: Færdiggørelse af dekorationsopgaver med forberedte hjælpemidler og visuel varebehandling i vinduer og interne oplæg.
 • b) Skilte: Udfærdigelse af pris- og vareskilte.

3. Periode

Eleven deltager i planlægning og gennemførelse af dekorationsopgaver og visuel varebehandling i forbindelse med forretningens vareoplæg, ligesom eleven bør gives adgang til inspirationsbesøg i andre virksomheder, aktuelle messer og udstillinger i arbejdstiden, samt oplæring i:

 • a) Tegne- og modelarbejde Fremstilling af tegninger og modeller til vinduer og udstillinger.
 • b) Idelære Efter en given salgside til en forestående kampagne skal udarbejdes lay-out til f.eks. vinduer og lokaledekoration, hvor salg og dekoration er koordineret udfra givne principper i visuel varepræsentation.
 • c) Dekorationsopgaver Udførelse og færdiggørelse af større dekorationsopgaver
 • d) Farvelære

Praktisk brug af farvernes muligheder i visuel varepræsentation.

 • e) Belysning Praktisk brug af belysning, der skal tilgodese såvel miljø, trivsel som effektivitet

- almen belysning

- effekt belysning

- spot belysning

4. Periode

 • a) Udfærdigelse af plan med oversigt over såvel ekstern som intern dekoration for en længere periode. Udarbejdelse af en opstilling over, hvor mange penge der må anvendes i en given periode, set i forhold til et forretningsregnskab.

I øvrigt fuld anvendelse af det i de tre tidligere perioder lærte. Eleven arbejder helt selvstændigt med aktiv deltagelse i løsning af fællesopgaver i dekoration og salg, for at sikre, at der ved udstedelse af uddannelsesbevis er opnået den alsidige faglige dygtighed, som er sigtet med uddannelsen.

Forinden afslutningen af uddannelsesforholdet bør fremtidsmuligheder i virksomheden og i branchen drøftes med eleven. Herunder adgang til efteruddannelse, videreuddannelse og legatmuligheder.

Yderligere oplysninger om uddannelsen inden for butiksfaget samt rekvirering af spørgeskema til brug for godkendelse som uddannelsessted, kan ske ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Butiksuddannelser, Vester Voldgade 96, 1552 København V. Telefon 01 15 60 33.

Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet

Henning Gade

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Den 10. juli 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)