Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del i branchen kolonial & supermarked inden for butiksfaget (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)


Formål

Brancheuddannelsen inden for butiksfaget har til formål, at eleven opnår viden om butikkens drift, varesortimentets sammensætning, varernes oprindelse og anvendelsesområder samt branchens karakter og eksistensbetingelser, således at der sikres eleven en forsvarlig faglig uddannelse.

Adgangsbetingelser

Adgang til at indgå uddannelsesaftale inden for butiksfaget er gennemførelse af efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet.

Varighed

Praktisk uddannelse: 2 år.

Teoretisk uddannelse: 6 uger (3 x 1 uger), i alt 240 timer.

Den teoretiske uddannelse på handelsskole på handelsskole på 6 uger er indeholdt i det 2-årige forløb.

Plan for den teoretiske uddannelse

Ved tilrettelæggelsen af den teoretiske undervisning i 2. del, har det bl.a. været hensigten at lægge op til en undervisning, der i det væsentlige har til formål:

- at videreudvikle de kompentencer (kundskaber og færdigheder) som eleven har erhvervet i basisuddannelsen,

- at supplere og styrke den praktiske uddannelse i virksomheden, således at uddannelsen i 2. del bliver en koordinering af teori og praktik.

Undervisningens indhold

Undervisningen, der er fordelt på 2 X 2 uger = 160 timer omfatter følgende emner: 1. Brancheorientering 2. Markedsføring og handlingsparametre 3. Generel varekundskab 4. Ferskvarer 5. Kolonial/Tørvarer 6. Markedsføring og handlingsparametre (fortsat) 7. Indkøb og disponering 8. Moderne teknik og edb anvendelse 9. Kolonialvarer/Tørvarer (fortsat)

10. NON-FOOD

11. Detailhandelens lovgivning

12. Relevante nøgletal

13. Daglige regnskabsfunktioner

14. Budgetlægning

15. Rapporteringssystemer/statistikker

Butiksdrift

Undervisning (80 timer) omfatter følgende emner:

1. Etablering

2. Personaleforhold

3. Varelageret

4. Salg af varer

5. Vurdering af resultater

6. Samlet case (situationsspil) for pkt. 1-5

Reglerne for den praktiske uddannelse

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at eleven opnår uddannelsesbevis ved uddannelsestiden udløb. Uddannelsesreglerne er fastsat af undervisningensministeriet i henhold til § 8, stk. 2 i lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Periodernes rækkefølge kan tilpasses forretningens arbejdsgang.

For at sikre en forsvarlig uddannelse er uddannelsestiden opdelt i 7 perioder a ca. 3 måneders varighed.

Uddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

- Introduktion

- Kolonialafdeling

- Grøntafdeling

- Vinafdeling

- Lager

- Supplerende

- Butikkens kontorarbejde

Eleven skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment som den pågældende forretningsomfang, funktioner og varesortiment muliggør inden for følgende emner:

Introduktion

Præsentation af butikken og introduktion af øvrige medarbejdere.

Orientering om husorden og almindelige regler.

Lønafregning, arbejdstider, personalehandel.

Butikkens inddeling i ansvarsområder.

Eleven skal gøres opmærksom på, hvem der i forretningen har ansvaret for elevens oplæring.

1. Kolonialafdeling

Direkte kundebetjening, kassebetjening

Kasseopgørelse og afstemning

Deltagelse i vareopfyldning og arrangement af vareudstillinger

Værdien af salgsfremmende vareopstilling

Hensigtsmæssig gruppeinddeling af varerne

Information om hovedleverandør og sekundær leverandør

Indføring i problemerne om holdbarhed for ferske varer - datomærkning

- smør, æg, brød m.v.

Disponeringstavler og lister samt andre hjælpemidler for korrekt disponering

Myndighedernes krav til fødevarehandel især for ferske varer (hygiejne, datomærkning, opbevaring, temperaturer for køl og frost)

Opbevaring og placering af giftvarer

Returret

Sortimentsammensætning

Kalkulation (prislovene, prisændringer)

Slagvarer/kampagnevarer

Svind og svindkilder

Svindkontrol

Salgsstatistikker

Forretningens placering og konkurrencesituation og tilpasning dertil

Prøveindkøb hos konkurrenter

Kvalitetskontrol

Medvirke ved ugens tilbud til avisen

Deltagelse i planlægning af arbejdsfordeling, arbejdsplaner, arbejdstavler, med tilrettelæggelse af arbejdsturnus i afdelingen og ved kasserne, fridage, ferier, sygdom m.v.

Håndtering af butikstyveri, se pjece fra det kriminalpræventive råd

2. Grøntafdeling

Deltage i vareindkøb

Deltage i vareopstilling

Sortimentsplanlægning m.h.t. sæson o.l.

Kvalitetskontroleringsmetoder

Sortering/opbevaring

Kalkulation og prisansættelse

Første indføring i afdelingsregnskab og afdelingstatus

Emballering og pakning (film)

Dansk frugt/udenlandsk frugt

Love m.h.t. skiltning og mærkning

Litteratur om grønt, udleveres

Blomster, litteratur om blomster, udleveres

Betjening af prismærkningsanlæg

Vareeksponering med anvendelse af f.eks. nye frugter

3. Vinafdeling

Direkte kundebetjening

Kasseopgørelse og afstemning

Opfyldning, prismærkning

Varemodtagelse af vin, tobak, blade, film m.v., herunder kontrol og afstemning

Salgsudstillinger og vinduesudstillinger

Indpakning af gaver

Information om leverandører

Besøg hos vinleverandører

Deltalelse i evt. vinkursus

Information om den til rådighed værende litteratur

Kalkulation/prisansættelser

Prislister/vejledende priser

Indlæring om de forskellige typer af vin & spiritus

Bordvine, hedvine, distrikter og kvaliteter

Banderolering

Håndtering af reklamationer

Disponering - vareindkøb - med første indføring i problematikken: omsætningshastighed - dækningsbidrag m.v.

Hjælpe ved sammensætning af ugens tilbud til avisannoncer, rudeplakater, skilte m.v.

4. Lager

Deltagelse i varemodtagelse

Afkonferering af modtagne varer med faktura

Colli-opmærkning af modtagne varer

Håndtering af reklamationer ved forkerte leverancer

Lagerets indstilling i grupper og dets funktioner

Rengøring og orden på lageret

Beskadigede varers opbevaring og returnering eller anvendelse

Deltage i disponering af øl, vand og varer som disponeres fra lageret

Kendskab til betjeningen af maskiner i maskinrum, køl, frost, dørautomatik, ventilation og alarm og hvad man gør, når det ikke virker.

5. Butikkens kontorarbejde

Deltage i opgørelsen af dagligt salg

Deltage i opgørelsen af salgstal i øvrigt

Daglige posteringer og kasseafstemning

Afstemning af bankkonto

Udarbejdelse af inddata til edb

Månedlig balancer

Udarbejdelse af status

Afdelingsstatus med afdelingsregnskab

Dækningsbidragsberegninger, afdelingsvis

Provisionsafregninger

Lettere korrespondance

Momsregnskab og afregning

Fakturakontrol

Arkivering

Betaling af leverandører

Normtal og deres betydning

Regnskabsanalyse

Udarbejdelse af reklamer til lokalavis

Brochurer m.v.

Interne statistikker

Udarbejdelse af prislister o.l.

Funktionærlov/ferielov/dagpengelov samt arbejdsmarkedets overenskomster

Orientering om købmændenes organisationer, deres opbygning og virke

Orientering om forbrugerorganisationer og forbrugergrupper

6. Supplerende

Skal nu fungere på lige fod med udlærte

Selvstændigt arbejde med enkelte varegrupper, som f.eks. frostvarer, mælkeprodukter, chokolade, brød-kager, o.s.v.

Evt. selvstændigt arbejde med f.eks. grøntafdelingen

Supplerende rutine i vin

Supplerende rutine i kolonial

Supplerende rutine i grønt

Supplerende rutine på kontoret

Evt. kurus i skilteskrivning

7. Slagterafdeling - i det omfang det forefindes i forretningen

Deltage i så stor udstrækning som muligt i afdelingen - dog ikke kødudskæring og tilberedning

Pakning (film) af kød

Brugen af automatisk prismærkningsmaskine

Salgsoplægning i kølebox

Indkøb af pålæg, ost, salater o.l. (ikke kød)

Rengøring af en slagterforretning

Hygiejnen i en slagterforretning

Love og regler for ferskvarehandel

Prisansættelser og kalkulationer

Holdbarhed, datomærkning, omsætningshastigheder i ferskvarer

Dybfrost og køl (hygiejne, datomærkning, opbevaring, temperaturer)

Evt. litteratur udleveres

Eleven skal deltage i de funktioner, som er nævnt i uddannelsesreglerne, i det omfang funktionerne er tilstede i forretningen.

Yderligere oplysninger om uddannelsen inden for butiksfaget samt rekvirering af spørgeskema til brug for godkendelse som uddannelsessted, kan ske ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Butiksuddannelser, Vester Voldgade 96, 1552 København V. Telefon 01 15 60 33.

Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet

Henning Gade

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Den 16. februar 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 5 (juni 1987)