Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del i branchen viktualie inden for butiksfaget (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)

Formål

Brancheuddannelsen inden for butiksfaget har til formål, at eleven opnår viden om butikkens drift, varesortimentets sammensætning, varernes oprindelse og anvendelsesområder samt branchens karakter og eksistensbetingelser, således at der sikres eleven en forsvarlig faglig uddannelse.

Adgangsbetingelser

Adgang til at indgå uddannelsesaftale inden for butiksfaget er gennemførelse af efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet.

Varighed

Praktisk uddannelse: 2 år.

Teoretisk uddannelse: 6 uger (3 x 2 uger), i alt 240 timer.

Den teoretiske uddannelse på handelsskole på 6 uger er indeholdt i det 2-årige forløb.

Plan for den teoretiske uddannelse

Ved tilrettelæggelsen af den teoretiske undervisning i 2. del, har det bl.a. været hensigten at lægge op til en undervisning, der i det væsentlige har til formål:

- at videreudvikle de kompetencer (kundskaber og færdigheder) som eleven har erhvervet i basisuddannelsen,

- at supplere og styrke den praktiske uddannelse i virksomheden, således at uddannelsen i 2. del bliver en koordinering af teori og praktik.

Undervisningens indhold

Undervisningen, der er fordelt på 2 x 2 uger = 160 timer omfatter følgende emner: 1. Introduktion 2. Opskæring og anvendelse af svin 3. Prisberegning 4. Hygiejne 5. Salater 6. Krydderier 7. Pateer og pålægsvarer 8. Smørrebrød, platter og sandwich 9. Kogning og stegning

10. Salgsretter

11. Konserves, dybfrost, fjerkræ

12. Oparbejdning af overskudsvarer

13. Opskæring af oksekød

14. Ernæringslære

15. Ernæringsrigtige retter

16. Ernæringsrigtig tilberedning

17. Vinlære

18. Menusammensætning

19. Ost og osteanretninger

20. Sildeanretning

21. Delikatesse-butik

Butiksdrift

Undervisning (80 timer) omfatter følgende emner:

1. Etablering

2. Personaleforhold

3. Varelageret

4. Salg af varer

5. Vurdering af resultater

6. Samlet case (situationsspil) for pkt. 1-5

Reglerne for den praktiske uddannelse

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at eleven opnår uddannelsesbevis ved uddannelsestidens udløb. Uddannelsesreglerne er fastsat af undervisningsministeriet i henhold til § 8, stk. 2 i lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

For at sikre en forsvarlig uddannelse er uddannelsestiden opdelt i 4 perioder a 6 måneder.

Periodernes rækkefølge kan tilpasses forretningens arbejdsgang.

uddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

- Introduktion

- Varekundskab

- Varebehandling

- Forsendelse

- Salg

- Disponering

- Markedsføring

- Butikkens kontorarbejde

som er indarbejdet i de enkelte perioder.

Eleven skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment som den pågældende forretnings omfang, funktioner og varesortiment muliggør inden for følgende emner:

1. periode

Af hensyn til forretningen og eleven gives der en grundig introduktion til forretningens daglige drift:

 • a) Forretningens målsætning og indkøbspolitik
 • b) Den organisatoriske opbygning
 • c) Ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser og gensidige rettigheder og pligter
 • d) Det meddeles eleven, hvem der i forretningen har ansvaret for elevens oplæring

Kendskab til

 • a) Forretningens indkøbs- og salgsfunktioner
 • b) Varemodtagelse, udpakning, samling, kontrol, registrering og prismærkning
 • c) hensigtsmæssig og forsvarlig behandling og lagring
 • d) Salgsfremmende vareplacering i vinduer og salgs- og udstillingslokaler
 • e) Valg af forsendelsesmåde og udfyldelse af de nødvendige forsendelsespapirer
 • f) Forsvarlig emballering
 • g) Ordreafgivelse
 • h) Indkøbsplanlægning og lagerstyring
 • i) Anvendelse af butikkens tekniske hjælpemidler, herunder edb i det omfang det anvendes i butikken
 • j) Rigtig løfteteknik

Eleven skal have prøvet lettere ekspedition inden prøvetidens udløb, således at eleven og læremesteren får en rimelig baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsætte efter prøvetidens udløb.

2. periode

Eleven gives en dybere indsigt i virksomhedens forretningsgange og oplæring i varekundskab inden for viktualie.

 • a) Salgsoplægning i kølebox
 • b) Næringsværdier
 • c) Tilsætnings- og farvestoffer
 • d) Fedtindhold
 • e) Saltning: procentindhold i saltlage
 • f) Røgning og blandingsforhold
 • g) Dybfrost og køl (hygiejne, datomærkning, opbevaring, temperaturer)
 • h) Love og regler for ferskvarehandel

Eleven gives endvidere en dyberem indsigt i forretningens arbejdsgange og oplæring i:

 • a) Salgs- og betalingsbetingelser, kasse/terminalbetjening, udfærdigelse af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort.
 • b) Personlig kundebetjening og kundevejledning
 • c) telefonbetjening
 • d) Service, normalgaranti, varedeklaration og lovgivning i relation hertil
 • e) Behandling af reklamationer
 • f) Forholdsregler mod butikstyveri
 • g) Varemodtagelse, varekontrol, prismærkning og vareopfyldning i butikken
 • h) Oprydning og orden
 • i) Salgsfremmende vareplacering i vinduer, salgs- og udstillingslokaler samt skiltning

Eleven deltager i butiksarbejde, kundebetjening, kasse/terminalbetjening og telefonbetjening.

Eleven skal endvidere have oplysning om:

 • a) Branchens organisationsforhold
 • b) Indkøbsforeninger, kæder og grossister
 • c) Eventuel konsulenttjeneste
 • d) Eventuelle fagblade

3. periode

Eleven udfører det hidtil lærte med en mere selvstændig indsats. Vægten lægges på kundebetjening, indkøb, disponering og forretningens kontorfunktioner.

Oplæring i

 • a) Indkøb/valg af leverandører
 • b) Indkøbplanlægning og ordreafgivelse
 • c) Kalkulation og prismærkning
 • d) Udskrivning af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort
 • e) Lageroptælling og lagerregnskab
 • f) Kasseopgørelse af afstemning
 • g) Edb i det omfang det anvendes i virksomheden

Kendskab til

 • a) Forretningens markedsføringsprofil/vurdering af forretningens varesortiment
 • b) Relevant lovgivning for køb og salg og markedsføring
 • c) Forretningens reklamebudgettering og reklameindsats
 • d) Forretningens bogholderi:

- forretningens bogholderi:

- registrering af kunder samt inddrivelse af udestående fordringer

- udfærdigelse af papirer i forbindelse med eventuel im/export

- afregning med leverandører

- momsregnskab

- forståelse af regnskabets nøgletal, omsætningshastighed m.m.

4. periode

Her forekommer fuld anvendelse af det i de tre tidligere perioder lærte. Eleven arbejder helt selvstændigt, såvel med kundebetjening og kundevejledning som med de øvrige medarbejdere for at sikre, at der ved udstedelse af uddannelsesbevis er opnået den alsidige faglige dygtighed, som er sigtet med uddannelsen.

Yderligere oplysninger om uddannelsen inden for butiksfaget samt rekvirering af spørgeskema til brug for godkendelse som uddannelsessted, kan ske ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Butiksuddannelser, Vester Voldgade 96, 1552 København V. Telefon 01 15 60 33.

Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet

Henning Gade

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Den 16. februar 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 5 (juni 1987)