Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelsen all-round inden for kontorområdet (* 1)


Formål

Formålet med den praktiske del af kontoruddannelsen er at lærlingen opnår viden om og færdighed i kontorfaget, således at lærlingen efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre almindeligt forekommende kontormæssige funktioner i overensstemmelse med uddannelsesreglerne.

Lærlingen skal herudover opnå færdighed i at anvende kontortekniske og elektroniske hjælpemidler og de hertil knyttede administrative systemer, der benyttes på arbejdsstedet ved udførelsen af de nævnte funktioner.

Lærlingen skal i forbindelse hermed erhverve sig viden om formålet med disse hjælpemidler og systemer, samt om disses indbyrdes sammenhænge.

Regler for den praktiske uddannelse

Reglerne for den praktiske uddannelse af lærlinge inden for kontorfaget er fastsat i henhold til § 24, stk. 5 i lærlingeloven.

Uddannelsesreglerne for kontoruddannelsen indeholder de grunddiscipliner, som en lærling i den praktiske del af uddannelsen skal gennemgå inden uddannelsestidens udløb.

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at lærlingen opnår lærebrev ved afslutningen af uddannelsen.

Lærlingen skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende virksomheds omfang og funktioner muliggør inden for de i uddannelsesreglerne nævnte discipliner.

Rækkefølgen af indholdet af uddannelsesområderne kan tilpasses virksomheden, når blot der gives uddannelse i den udstrækning, uddannelsesdisciplinerne forekommer som arbejdsopgaver i virksomheden.

Ved den praktiske uddannelses begyndelse meddeles lærlingen hvilke uddannelsesdiscipliner den praktiske uddannelse indeholder og i hvilken rækkefølge disse forekommer under uddannelsesforløbet.

Det anbefales virksomheden at udarbejde en uddannelsesplan for det samlede uddannelsesforløb omfattende de i uddannelsesreglerne angivne funktioner.

Kontoruddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

1. Introduktion

2. Korrespondance

3. Service/kommunikation

4. Intern administration (tværgående funktioner)

5. Regnskabsfunktioner

1. Introduktion

Målet er, at lærlingen orienteres om virksomhedens organisation, produkter, leverandører og kundekreds.

Endvidere skal lærlingen orienteres om virksomhedens ledelsesforhold og personalepolitik, herunder ansættelsesforhold og uddannelsespolitik.

Funktioner

1.1 Orientering om virksomhedens opgaver, organisation og ledelsesforhold.

1.2 Orientering om ansættelsesforhold, herunder arbejdstid og gensidige rettigheder og pligter.

1.3 Gennemgang af uddannelsesforløb og præsentation af den uddannelsesansvarlige samt ledelse og medarbejdere i øvrigt.

2. Korrespondance

Målet er, at lærlingen opnår færdighed i udførelsen af skriveopgaver.

Funktioner

2.1 Maskinskrivning/etb.

2.2 Korrespondance og blanketudfyldning

3. Kommunikation/service

Målet er, at lærlingen opnår færdighed i - på en venlig og korrekt måde - at betjene virksomhedens kunder og leverandører samt erhverver sig viden om virksomhedens serviceniveau overfor kunder og leverandører.

Lærlingen skal endvidere erhverve sig viden om, efter hvilke retningslinier forskellige former for skriftlig kommunikation udformes, ligesom lærlingen skal medvirke ved udarbejdelse af skriftlige opgaver/informationer

Funktioner

3.1 Telefonbetjening og direkte kundebetjening

3.2 Medvirken ved udfærdigelse af forskellige former for skriftlige opgaver (breve, notater, referater, rapporter, tilbud m.v.)

3.3 ordreafgivelse- og modtagelse

3.4 Fakturering

4. Intern administration (tværgående funktioner)

Målet er, at lærlingen opnår færdighed i at udføre almindeligt forekommende tværgående administrative funktioner.

Funktioner

4.1 Behandling af ind- og udgående post og postforsendelser

4.2 Registrering, arkivering (manuelt eller maskinelt) samt mindre mangfoldiggørelsesopgaver

4.3 informationssøgning

4.4 Intern kommunikation

5. Regnskabsfunktioner

Målet er, at lærlingen erhverver sig viden om virksomhedens regnskabssystem.

Eleven skal opnå færdighed i udførelsen af visse funktioner, manuelt og/eller via edb.

Funktioner

5.1 Kontering og bogholderiposteringer

5.2 Lønningsregnskab

5.3 Mellemregnskab med det offentlige

5.4 Øvrige regnskabsmæssige opgaver der udføres af underordnet personale (budgettering, periodiske regnskaber, ind- og udbetalinger m.v.)

Yderligere oplysninger om uddannelsen fås ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser, Vester Voldgade 96, 1., 1552 København V. Telefon 01 15 60 33.

Lærlingerådet den 21. oktober 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)