Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for efg 2. dels-uddannelsen i retningen advokatsekretær inden for kontorfaget (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)

Formål

Formålet med den praktiske del af kontoruddannelsen er, at eleven opnår viden om og færdighed i kontorfaget, således at eleven efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre almindeligt forekommende kontormæssige funktioner i overensstemmelse med uddannelsesreglerne.

Eleven skal herudover opnå færdighed i at anvende kontortekniske og elektroniske hjælpemidler og de hertil knyttede administrative systemer, der benyttes på arbejdsstedet ved udførelsen af de nævnte funktioner.

Eleven skal i forbindelse hermed bibringes viden om formålet med disse hjælpemidler og systemer, samt om disses indbyrdes sammenhænge.

Adgangsbetingelser

Adgang til at indgå en uddannelsesaftale er betinget af gennemførelse af efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet.

Varighed:

Praktisk uddannelse: 2 år

Teoretisk uddannelse: 6 uger (3 x 2 uger), i alt 240 lektioner

Den teoretiske uddannelse på handelsskole på 6 uger er indeholdt i det 2-årige forløb.

Plan for den teoretiske uddannelse:

Ved tilrettelæggelsen af den teoretiske undervisning i 2. del, har det bl.a. været hensigten at lægge op til en undervisning, der i det væsentlige har til formål:

- at videreudvikle de kompetencer (kundskaber og færdigheder) som eleven har erhvervet i basisuddannelsen,

- at supplere og styrke den praktiske uddannelse i virksomheden, således at uddannelsen i 2. del bliver en vekselvirkning mellem teori og praktik.

Den teoretiske undervisnings indhold

ADMINISTRATION, SALG OG SERVICE

Kurset er på 80 lektioner og omfatter følgende emner:

1. VIRKSOMHEDENS OG DENS OMGIVELSER

2. VIRKSOMHEDENS GENERELLE FUNKTIONER

3. AFSÆTNINGSFUNKTIONENS ARBEJDSOMRÅDER

4. MARKEDSANALYSE/MARKEDSFØRING

5. ANVENDELSE AF KONTAKTPERSONER

6. AFSÆTNING PÅ EKSPORTMARKEDET

7. ANVENDELSE/INDFØRELSE AF INFORMATIONSTEKNOLOGI

8. SAMMENFATNING

Der henvises til gældende læreplan.

Kontoruddannelse (ADVOKATSEKRETÆR)

Kurset er på 160 lektioner, fordelt på 2 x 2 ugers undervisning og omfatter følgende emner:

(endnu ikke fastlagt på godkendelsestidspunktet)

Regler for den praktiske uddannelse

Reglerne for den praktiske uddannelse af elever inden for kontorfaget er fastsat i henhold til § 8, stk. 2. i lov om erhvervsfaglige grunduddannelser jvf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

Uddannelsesreglerne for kontoruddannelsen indeholder de grunddiscipliner, som en elev i den praktiske del af uddannelsen skal gennemgå inden uddannelsestidens udløb.

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at eleven opnår uddannelsesbevis ved afslutningen af uddannelsen.

Eleven skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende virksomheds omfang og funktioner muliggør inden for de i uddannelsesreglerne nævnte discipliner.

Rækkefølgen og indholdet af uddannelsesområderne kan tilpasses virksomheden, når blot der gives uddannelse i den udstrækning, uddannelsesdisciplinerne forekommer som arbejdsopgaver i virksomheden.

Ved den praktiske uddannelses begyndelse meddeles eleven, hvilke uddannelsesdiscipliner den praktiske uddannelse indeholder, og i hvilken rækkefølge disse forekommer under uddannelsesforløbet.

Det anbefales virksomheden at udarbejde en uddannelsesplan for det samlede uddannelsesforløb omfattende de i uddannelsesreglerne angivne funktioner.

Kontoruddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

1. Introduktion.

2. Korrespondance.

3. Sagsbehandling.

4. Service og kommunikation.

5. Intern administration og regnskab.

1. Introduktion

Målet er, at eleven orienteres om advokatkontorets organisation, sagsområder og klienter.

Endvidere skal eleven orienteres om advokatkontorets ledelsesforhold og personalepolitik, herunder ansættelsesforhold og uddannelsesforløb.

Funktioner

1.1 Orientering om advokatkontorets opgaver, sagsområder, klienter, organisation og ledelsesforhold.

1.2 Orientering om ansættelsesforhold, herunder arbejdstid og gensidige rettigheder og pligter.

1.3 Gennemgang af uddannelsesforløb og præsentation af den/de uddannelsesansvarlige samt ledelse og medarbejder i øvrigt.

2. korrespondance

Målet er, at eleven opnår færdighed i at udføre de skriveopgaver, der forekommer på et advokatkontor.

Funktioner

2.1 Maskinskrivning/etb.

2.2 Korrespondance og blanketudfyldning.

2.3 udfærdigelse af forskellige retlige dokumenter.

3. Sagsbehandling

Målet er, at eleven skal kunne medvirke til behandling, afslutning og afregning af de mest almindelige sagstyper, der forekommer på et advokatkontor (3.1. - 3.8.)

Endvidere skal eleven have kendskab til andre sagstyper, der forekommer på et advokatkontor (3.6. - 3.8.)

Funktioner

3.1 Rets- og incassosager.

3.2 Ejendomshandler.

3.3 Separations- og skilsmissesager.

3.4 Testamenter.

3.5 Registrering af selskaber.

3.6 Dødsbobehandling.

3.7 Konkursbehandling.

3.8 Ejendomsadministration.

4. Service og kommunikation

Målet er, at eleven opnår færdighed i, at betjene advokatkontorets klienter og andre, på en venlig og korrekt måde.

Funktioner

4.1 Telefonbetjening.

4.2 Direkte klientservice.

4.3 Kontakt til offentlige myndigheder m.v.

5. Intern administration og regnskab

Målet er, at eleven opnår forståelse af de almindeligt forekommende administrative og regnskabsmæssige rutiner på advokatkontoret, der ikke hører til behandling, afslutning og afregning af de konkrete sagstyper.

Funktioner:

5.1 Ind- og udgående post.

5.2 Registrering og arkivering.

5.3 Kasse og bogholderi samt klientkonti.

5.4 Lønningsregnskab.

Yderligere oplysninger om uddannelsen fås ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser, Vester Voldgade 96, 1., 1552 Københav V. Telefon 10 15 60 33.

Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet

Margit Hurup Grove

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

19. oktober 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1988)