Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del for elever i kontorfaget med vægten lagt på korrespondance (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)

Formål

Formålet med den praktiske del af kontoruddannelsen er, at eleven opnår viden om og færdighed i kontorfaget, således at eleven efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre almindeligt forekommende kontormæssige funktioner i overensstemmelse med uddannelsesreglerne.

Eleven skal herudover opnå færdighed i at anvende kontortekniske og elektroniske hjælpemidler og de hertil knyttede administrative systemer, der benyttes på arbejdsstedet ved udførelsen af de nævnte funktioner.

Eleven skal i forbindelse hermed bibringes viden om formålet med disse hjælpemidler og systemer, samt om disses indbyrdes sammenhænge.

Adgangsbetingelser

Adgang til at indgå uddannelsesaftale er betinget af gennemførelse af efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet.

Varighed

Praktisk uddannelse: 2 år.

Teoretisk uddannelse: 6 uger (3 x 2 uger), i alt 240 timer.

Den teoretiske uddannelse på handelsskole på 6 uger er indeholdt i det 2-årige forløb.

Plan for den teoretiske uddannelse

Ved tilrettelæggelsen af den teoretiske undervisning i 2. del har det bl.a. været hensigten af lægge op til en undervisning, der i det væsentligste har til formål:

- at videreudvikle de kompentencer (kundskaber og færdigheder) som eleven har erhvervet i basisuddannelsen,

- at supplere og styrke den praktiske uddannelse i virksomheden, således at uddannelsen i 2. del bliver en vekselvirkning mellem teori og praktik.

Den teoretiske undervisnings indhold

Administration, salg & service

Kurset er på 80 timer og omfatter følgende emner:

Virksomheden og dens omgivelser

Virksomhedens generelle funktioner

Afsætningsfunktionens arbejdsområde

Markedsanalyse/markedsføringsplan

Anvendelse af kontaktparametre

Afsætning på eksportmarkedet

Anvendelse/indførelse af informationsteknologi

Sammenfatning

Kontoruddannelse med vægten lagt på det korrespondancemæssige

Kurset er på 160 timer, fordelt på 2 x 2 ugers undervisning og omfatter følgende emner:

Introduktion

teknisk udstyr

Arbejdsmiljø

Administrativ sagsbehandling

Mundtlig og skriftlig informations- og dokumentbehandling

Øvrige administrative opgaver

Fremmedsprog

Regler for den praktiske uddannelse

Reglerne for den praktiske uddannelse af elever inden for kontorfaget er fastsat i henhold til § 8, stk. 2 i lov om erhvervsfaglige grunduddannelser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

Uddannelsesreglerne for kontoruddannelsen indeholder de grunddiscipliner, som en elev i den praktiske del af uddannelsen skal gennemgå inden uddannelsestidens udløb.

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at eleven opnår uddannelsesbevis ved afslutningen af uddannelsen.

Eleven skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende virksomheds omfang og funktioner muliggør inden for de i uddannelsesreglerne nævnte discipliner.

Rækkefølgen af indholdet af uddannelsesområderne kan tilpasses virksomheden, når blot der gives uddannelse i den udstrækning, uddannelsesdisciplinerne forekommer som arbejdsopgaver i virksomheden.

Ved den praktiske uddannelses begyndelse meddeles eleven, hvilke uddannelsesdiscipliner den praktiske uddannelse indeholder, og i hvilken rækkefølge disse forekommer under uddannelsesforløbet.

Det anbefales virksomheden at udarbejde en uddannelsesplan for det samlede uddannelsesforløb omfattende de i uddannelsesreglerne angivne funktioner

Kontoruddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

1. Introduktion

2. Kommunikation/service

3. Intern administration

4. Korrespondance

1. Introduktion

Målet er, at eleven orienteres om virksomhedens organisation, produkter, leverandører og kundekreds.

Endvidere skal eleven orienteres om virksomhedens ledelsesforhold og personalepolitik, herunder ansættelsesforhold og uddannelsespolitik.

Funktioner:

1.1. Orientering om virksomhedens opgaver, organisation og ledelsesforhold

1.2. Orientering om ansættelsesforhold, herunder arbejdstid og gensidige rettigheder og pligter.

1.3. Gennemgang af uddannelsesforløb og præsentation af den uddannelsesansvarlige samt ledelse og medarbejdere i øvrigt.

2. Kommunikation/Service

Målet er, at eleven opnår færdighed i - på en venlig og korrekt måde - at betjene virksomhedens kunder og leverandører samt erhverver sig viden om virksomhedens serviceniveau overfor kunder og leverandører.

Funktioner:

2.1. Kundebetjening og betjening af telefon, telex, telefax og evt. andre kommunikationsværktøjer.

2.2. Ordreafgivelse og -modtagelse.

2.3. Fakturering.

3. Intern administration

Målet er, at eleven opnår færdighed i at udføre almindeligt forekommende tværgående administrative funktioner.

Funktioner:

3.1. Behandling af ind- og udgående post og postforsendelser.

3.2. Registrering, arkivering (manuelt eller maskinelt) samt mindre mangfoldiggørelsesopgaver.

3.3. Informationssøgning.

3.4. Intern kommunikation.

4. Korrespondance

Målet er, at eleven opnår færdighed i udførelse af korrespondanceopgaver samt oplæres i anvendelsen af de kontortekniske hjælpemidler, der normalt benyttes ved udførelse af arbejdsopgaverne. Herudover skal eleven om muligt inddrages i udførelse af lettere korrespondance på fremmedsprog.

Funktioner:

4.1. Daglig anvendelse af etb/maskinskrivning.

4.2. Etb/maskinskrivning efter koncept/diktafon/stenogram af de i virksomheden til enhver tid forekommende varierede skriveopgaver.

4.3. Selvstændig udfærdigelse af almindeligt forekommende korrespondance.

4.4. Lettere korrespondance på fremmedsprog.

Yderligere oplysninger om uddannelsen fås ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser, Vester Voldgade 96. 1., 1552 København V. Telefon 01 15 60 33.

Erhvervsuddannelsesrådet for handels- og kontorområdet

Henning Gade

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Den 8. juli 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1988).