Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelsen korrespondance inden for kontorfaget (* 1)


Formål

Formålet med den praktiske del af kontoruddannelsen er, at lærlingen opnår viden om og færdighed i kontorfaget, således at lærlingen efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre almindeligt forekommende kontormæssige funktioner i overensstemmelse med uddannelsesreglerne.

Lærlingen skal herudover opnå færdighed i at anvende kontortekniske og elektroniske hjælpemidler og de hertil knyttede administrative systemer, der benyttes på arbejdsstedet ved udførelsen af de nævnte funktioner.

Lærlingen skal i forbindelse hermed bibringes viden om formålet med disse hjælpemidler og systemer, samt om disses indbyrdes sammenhænge.

Regler for den praktiske uddannelse

Reglerne for praktiske uddannelse af lærlinge inden for kontorfaget er fastsat i henhold til § 24, stk. 5 i lærlingeloven

Uddannelsesreglerne for korrespondance kontoruddannelsen indeholder de grunddiscipliner, som en lærling i den praktiske del af uddannelsen skal gennemgå inden uddannelsestiden s udløb.

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at lærlingen opnår lærebrev ved afslutningen af uddannelsen.

Lærlingen skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende virksomheds omfang og funktioner muliggør inden for de i uddannelsesreglerne nævnte discipliner

Rækkefølgen af indholdet af uddannelsesområderne kan tilpasses virksomheden, når blot der gives uddannelse i den udstrækning, uddannelsesdisciplinerne forekommer som arbejdsopgaver i virksomheden .

Ved den praktiske uddannelses begyndelse meddeles lærlingen, hvilke uddannelsesdiscipliner den praktiske uddannelse indeholder, og i hvilken rækkefølge disse forekommer under uddannelsesforløbet.

Det anbefales virksomheden at udarbejde en uddannelsesplan for det samlede uddannelsesforløb omfattende de i uddannelsesreglerne angivne funktioner

Korrespondance kontoruddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

1. Introduktion

2. Kommunikation/service

3. Intern administration

4. Korrespondance

1. Introduktion

Målet er, lærlingen orienteres om virksomhedens organisation, produkter, leverandører og kundekreds.

Endvidere skal lærlingen orienteres om virksomhedens ledelsesforhold og personalepolitik, herunder ansættelsesforhold og uddannelsespolitik.

Funktioner:

1.1. Orientering om virksomhedens opgaver, organisation og ledelsesforhold.

1.2. Orientering om ansættelsesforhold, herunder arbejdstid og gensidige rettigheder og pligter.

1.3. Gennemgang af uddannelsesforløb og præsentation af den uddannelsesansvarlige samt ledelse og medarbejdere i øvrigt.

2. Kommunikation/Service

Målet er, at lærlingen opnår færdighed i - på en venlig og korrekt måde - at betjene virksomhedens kunder og leverandører samt erhverver sig viden om virksomhedens serviceniveau overfor kunder og leverandører.

Funktioner:

2.1. Kundebetjening og betjening af telefon, telex, telefax og evt. andre kommunikationsværktøjer.

2.2. Ordreafgivelse og -modtagelse.

2.3. Fakturering:

3. Intern administration

Målet er, at lærlingen opnår færdighed i at udføre almindeligt forekommende tværgående administrative funktioner.

Funktioner:

3.1. Behandling af ind- og udgående post, postforsendelser.

3.2. Registrering, arkivering (manuelt eller maskinelt) samt mindre

mangfoldiggørelsesopgaver.

3.3. Informationssøgning.

3.4. Intern kommunikation.

4. Korrespondance

Målet er, at lærlingen opnår færdighed i udførelse af korrespondanceopgaver samt oplæres i anvendelsen af de kontortekniske hjælpemidler, der normalt benyttes ved udførelse af arbejdsopgaverne. herudover skal lærlingen om muligt inddrages i udførelse af lettere korrespondance på fremmedsprog:

Funktioner:

4.1. Daglig anvendelse af etb/maskinskrivning.

4.2. Etb/maskinskrivning efter koncept/diktafon/stenogram af de i virksomheden til enhver tid forekommende varierende skriveopgaver.

4.3. Selvstændig udfærdigelse af almindeligt forekommende korrespondance.

4.4. Lettere korrespondance på fremmedsprog.

Yderligere oplysninger om uddannelsen fås ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser, Vester Voldgade 96, 1., 1552 København V. Tlf. 01 15 60 33.

Lærlingerådet, den 21. okt. 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1988)