Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del for elever i kontorfaget med vægten lagt på regnskab (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)

Formål

Formålet med den praktiske del af kontoruddannelsen er, at eleven opnår viden om og færdighed i kontorfaget, således at eleven efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre almindeligt forekommende kontormæssige funktioner i overensstemmelse med uddannelsesreglerne.

Eleven skal herudover opnå færdighed i at anvende kontotekniske og elektroniske hjælpemidler og de hertil knyttede administrative systemer, der benyttes på arbejdsstedet ved udførelsen af de nævnte funktioner.

Eleven skal i forbindelse hermed bibringes viden om formålet med disse hjælpemidler og systemer, samt om disses indbyrdes sammenhænge.

Adgangsbetingelser

Adgang til at indgå uddannelsesaftaler er betinget af gennemførelse af efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet.

  

 Varighed  

 Praktisk uddannelse:       2 år.  

 Teoretisk uddannelse.      6 uger (3 x 2 uger), i alt 240 timer.  

Den teoretiske uddannelse på handelsskole på 6 uger er indeholdt i det 2-årige forløb.

Plan for den teoretiske uddannelse

Ved tilrettelæggelsen af den teoretiske undervisning i 2. del har det bl.a. været hensigten at lægge op til en undervisning, der i det væsentligste har til formål:

- at videreudvikle de kompetencer (kundskaber og færdigheder) som eleven har erhvervet i basisuddannelsen,

- at supplere og styrke den praktiske uddannelse i virksomheden, således at uddannelsen i 2. del bliver en vekselvirkning mellem teori og praktik.

Den teoretiske undervisnings indhold Administration, salg & service

Kurset er på 80 timer og omfatter følgende emner:

Virksomheden og dens omgivelser

Virksomhedens generelle funktioner

Afsætningsfunktionens arbejdsområde

Markedsanalyse/Markedsføringsplan

Anvendelse af kontaktparametre

Afsætning på eksportmarkedet

Anvendelse/indførelse af informationsteknologi

Sammenfatning

Kontoruddannelse med vægten lagt på regnskab

Kurset er på 160 timer, fordelt på 2 x 2 ugers undervisning og omfatter følgende emner:

Regnskab I

Økonomifunktionens behandling af økonomiske data

Økonomifunktionens hjælpemidler

Sammenfatning

Regnskab II

Daglige opgaver i økonomifunktionen

Regnskabsafslutning

Analyse af årsregnskab

Budgettering

Budgetkontrol

Løn- og personaleforhold

Elektroniske hjælpemidler

Sammenfatning

Regler for den praktiske uddannelse

Reglerne for den praktiske uddannelse af eleven inden for kontorfaget er fastsat i henhold til § 8, stk. 2 i lov om erhvervsfaglige grunduddannelser jfr. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

Uddannelsesreglerne for kontoruddannelsen indeholder de grunddiscipliner, som en elev i den praktiske del af uddannelsen skal gennemgå inden uddannelsestidens udløb.

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at eleven opnår uddannelsesbevis ved afslutningen af uddannelsen.

Eleven skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende virksomheds omfang og funktioner muliggør inden for de i uddannelsesreglerne nævnte discipliner.

Rækkefølgen af indholdet af uddannelsesområderne kan tilpasses virksomheden, når blot der gives uddannelse i den udstrækning, uddannelsesdisciplinerne forekommer som arbejdsopgaver i virksomheden.

Ved den praktiske uddannelses begyndelse meddeles eleven, hvilke uddannelsesdiscipliner den praktiske uddannelse indeholder, og i hvilken rækkefølge disse forekommer under uddannelsesforløbet.

Det anbefales virksomheden at udarbejde en uddannelsesplan for det samlede uddannelsesforløb omfattende de i uddanelsesreglerne angivne funktioner

Kontoruddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

1. Introduktion

2. Regnskabsfunktionens formål og opbygning

3. Regnskabsmæssige funktioner

1. Introduktion

Målet er, at eleven orienteres om virksomhedens organisation, produktion, leverandører og kundekreds.

Endvidere skal eleven orienteres om virksomhedens ledelsesforhold og personalepolitik, herunder ansættelsesforhold og uddannelsespolitik.

Funktioner:

1.1. Orientering om virksomhedens opgaver, organisation og ledelsesforhold.

1.2. Orientering om ansættelsesforhold, herunder arbejdstid og gensidige rettigheder og pligter.

1.3. Gennemgang af uddannelsesforløbet og præsentation af den uddannelsesansvarlige samt af ledelse og medarbejdere i øvrigt.

2. Regnskabsfunktionens formål og opbygning

Målet er, at eleven får forståelse af regnskabsfunktionens formål og opbygning.

Funktioner:

2.1. Driftsregnskab og status.

2.2. registrering og arkivering af regnskabsoplysninger.

2.3. Rapportering.

2.4. Budgetlægning.

2.5. Kontoplan.

3. Regnskabsmæssige funktioner

Målet er, at eleven gennem deltagelse i det daglige arbejde i virksomhedens regnskabsfunktion opnår færdighed i udførelse af typiske regnskabsopgaver, manuelt og/eller via edb. herudover skal eleven så vidt muligt inddrages i konkrete budgetopgaver.

Funktioner:

3.1. Kontering og bogholderiposteringer.

3.2. Debitorbogholderi, herunder debitorstyring, rykning, afstemningsprocedure, betalinger.

3.3. Kreditorbogholderi, herunder kontrol af fakturaer, betalinger, kontering.

3.4. Kasseregnskab, herunder udarbejdelse af kassekladde og afstemning af bank og giro.

3.5. Lønningsbogholderi, herunder afregning af kildeskat, ATP, AUD m.v.

3.6. kalkulation, herunder forkalkulation og efterkalkulation.

3.7. Rapportering, herunder udarbejdelse af statistikker.

3.8. mellemregnskab med det offentlige, herunder moms, told og afgifter.

3.9. Fakturering, herunder prissætning og udregning af fakturaer.

3.10. Medvirken ved budgetlægning.

Yderligere oplysninger om uddannelsen fås ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser, Vester Voldgade 96, 1., 1552 København V. Telefon 01 15 60 33.

Erhvervsuddannelsesudvalget for

Handels- og kontorområdet

Henning Gade

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Den 8. juli 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)