Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som landbrugsmaskinmekaniker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0     1/2   1   1 1/2    2  2 1/2    3 år 

 !---!---!---------!---!----------!--!---------!--!-----! 

  V K10   V   K5   V   K7   V   K5  V 

 !---!---!---------!---!----------!--!---------!--!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i smede- og maskinlinien, transportmiddellinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som landbrugsmaskinmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og for uddannelsen gældende kursusplaner.

Fællesuddannelse

2. del trin 1 og 2 er fælles for elever, der har valgt entreprenørmaskinmekaniker- og landbrugsmaskinmekaniker og entreprenørmaskinmekanikeruddannelsen:

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdicipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, betjening af instrumenter og andet værkstedsudstyr. Desuden sammenføjningsteknik, maskinel- og manuel bearbejdning samt montage, reparationsteknik, fejlfinding og justering af entreprenørmaskiner og mobile arbejdsmaskiner.

Endvidere arbejdsmiljø-og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

- svejsning, løsbare sammenføjninger og montage.

- manuel og maskinel spåntagning samt flammeskæring.

- dieselmotorer-, el- og hydraulikteknik.

- maskinelmenter.

- tegningsforståelse.

- reparation, justering og kontrol/afprøvning på traktorer og

landbrugsmaskiner.

- samtidsorientering.

- virksomhedslære.

- samarbejdslære og dansk.

- Brancherettet teknologi (herunder tek. matematik og fysik).

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 5 uger

Pensum:

- hydrauliksystemer.

- teknik og materialeforståelse.

- tegnings- og diagramforståelse samt kredsløbsteknik.

- måling, justering, fejlfinding samt reparationsteknik på transmissioner og brændstofssystemer.

- samtidsorientering.

- virksomhedslære.

- samarbejdslære og dansk.

- teknisk fremmedsprog (engelsk og tysk).

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 7 uger

Pensum:

- maskinel spåntagning.

- lysbue- og MAG-svejsning samt loddeteknik.

- profil- og pladearbejde.

- special- pålægningssvejsning.

- tolerance og måleteknik.

- materialeforståelse.

- hydraulik-, motor-, og slidreparation.

- transmissions-, styretøjs- og bremseteknik.

- fejlfinding og elteknik.

- udskiftning, og fejlfinding på traktorer og landbrugsmaskiner

- samtidsorientering.

- virksomhedslære.

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Pensum:

- mekanisk montage.

- hydraulik-, elektronik og styringsteknik på traktorer og selvkørende landbrugsmaskiner, herunder måling, justering og systematisk fejlfinding/diagnose.

- samtidsorientering.

- virksomhedslære.

- samarbejdslære og dansk.

- brancherettet teknologi (herunder biologi/økologi).

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- fejlfinding på samt reparation og vedligeholdelse af traktorer, plove, såmaskiner, mejetærskere, samlepressere, grønthøstere, roeoptager, kartoffeloptagere og andre i landbruget forekommende maskiner samt på eludstyr og ladeanlæg.

- fremstilling af dele i forbindelse med ovennævnte, herunder drejning samt lysbue-, (MAG-) og gassvejsning.

- brændstofanlæg, køle-, smøre, og udstødningssystem på dieselmotorer samt ventilslibning og justering.

- transmission, herunder kobling og kraftoverførsel.

- hydraulik, herunder fejlfinding og reparation på anlæg, der er monteret på landbrugsmaskiner og traktorer.

Arbejdet udføres i/med de for branchen normalt forekommende materialer- og udstyr samt efter normalt anvendte tegninger og diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelser

- foder og formalingsanlæg.

- benzinmotorer, herunder tændings- og brændstofanlæg, ventilslibning

og justering.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for jern- og metalområdet:

Ove Schandorff

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den. 16. februar 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1987)