Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som pottemager (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0                        3 1/2 år 

 !-------!-------!---------!-------!-------------!----! 

  P    S10    P    S10     P    S5 

 !-------!-------!---------!-------!-------------!----! 

  ca.23      ca.53       ca.74 

 P = angiver praktikophold i uger 

 S = angiver skoleophold i uger 

Adgangsbetingelser

At eleven har gennemført basisuddannelsen inden for serviceområdet.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som pottemager i overensstemmelse med de nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen godkendte læreplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlærespå teknisk skole.

Under uddannelsen i praktikvirksomhederne beskæftiges lærlingen ved de arbejdsdiscipliner, der er anført nedenstående.

Vejledning vedrørende uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Det keramiske Fags Fællesudvalg i Lærlingesager

Nørre Voldgade 34

1358 København K

Tlf. 01 15 17 00

Erhvervsuddannelsesudvalget for servicefagene

Amagertorv 14

1160 København K

Tlf. 01 92 56 00

Undervisning på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- frihåndsdrejning

- gipsarbejde

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som pottemager i overensstemmelse med de nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen godkendte læreplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsen varer 3 1/2 år. Skoleuddannelsen samlæses med mesterlæreuddannelsen; det vil sige, at eleven er på skole i 10, 10 og 5 uger.

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Under uddannelsen i praktikvirksomhederne beskæftiges lærlingen ved de arbejdsdiscipliner, der er anført nedenstående.

Vejledning vedrørende uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Det keramiske Fags Fællesudvalg i Lærlingesager

Nørre Voldgade 34

1358 København K

Tlf. 01 15 17 00

Erhvervsuddannelsesudvalget for servicefagene

Amagertorv 14

1160 København K

Tlf. 01 92 56 00

Undervisning på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- frihåndsdrejning

- gipsarbejde

- ovnarbejde og brænding

- glasering og begitning

- dekorering

- råstoffer og hjælpestoffer

Under skoleopholdene er endvidere undervisning i samfundsfag, tegning, kemi og stilhistorie.

Uddannelsen på praktikvirksomheden

Nedenstående uddannelsesregler er efter indstilling fra Det keramiske Fags Fællesudvalg i Lærlingesager godkendt af Direktoratet for erhvervsuddannelserne.

I uddannelsen på virksomheden skal indgå pottemagerfagets forarbejdningteknik og kvalitetsbegreber ud fra den enkelte virksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn og sigter mod at give lærlingen rutine i den indlærte viden.

Endvidere skal lærlingen beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

1. praktikophold

Formålet med praktikopholdet er:

- at eleven indføres i virksomhedens arbejdsmiljø,

- at eleven bibringes kendskab til virksomhedens ovne og deres anvendelse,

- at eleven opnår indblik i en pottemagers arbejdsfunktioner, og

- at give eleven et rimeligt kendskab til virksomhedens produktionsgang.

2. praktikophold

Formålet med praktikopholdet er:

- at eleven opnår yderligere færdigheder og rutine i frihåndsdrejning vedrørende centrering af kløse, optræk af cylindrisk form og udtræk af fladting,

- at lærlingen opnår kendskab til sætning af mål og yderligere færdigheder/rutine i drejning af ensartede emner, og

- at eleven opnår forøget kendskab til ovnarbejde og brænding, herunder kendskab til iltende og reducerende brænding, korrekt fyldning og udnyttelse af ovnen samt kendskab til indsætningsmaterialer.

Endvidere skal lærlingen udvide sit kendskab til glasering og begitning, herunder henholdsvis kendskab til forskellige glasurers tykkelse på emnerne (ved dypning og sprøjtning) begitning med forskellige farver og forskellige emner.

3. praktikophold

Formålet med praktikopholdet er:

- at eleven yderligere rutineres i frihåndsdrejning, herunder dreje emner efter opgivne mål og form samt med stigende sværhedsgrad,

- at eleven opnår færdigheder/rutine i at kunne anvende de rigtige drejegreb og drejeskinner samt rutine i drejning af et givet kvantum af ensartet kvalitet.

- at eleven opnår yderligere kendskab til brænding med gas og el-ovn og korrekt betjening heraf,

- at kendskabet til brænding med SEGER-kegler, tømning af ovn og kendskab til almindeligt forekommende brændingsfejl samt disses årsager forstærkes,

- at eleven opnår rutine i at glasere og begitte jævnt og uden løb.

- at eleven arbejder selvstændigt i discipliner inden for frihåndsdrejning, ovnarbejde og brænding, glasering og begitning i henhold til særlige ønsker og behov for opnåelse af færdigheder.

Formålet er endvidere:

Formålet er endvidere:

- at lærlingen aflægger afsluttende faglig prøve i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Eleven aflægger normalt den afsluttende faglige prøve på teknisk skole ved slutningen af det sidste skoleophold.

Efter ønske fra praktikvirksomheden kan prøven dog også aflægges der.

Erhvervsuddannelsesudvalget indenfor servicefagene.

Kbhn. den 3. marts 1987

Arnold Hansen

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Den 18. juni 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988).