Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som træskibstømrer inden for skibstømrerfaget (* 1)


Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 128 af 16. marts 1987 om lærlingeforhold

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0                     4 år 

         !---!---!------!---!------!---!-------!--!---! 

          V K10  V  K10  V  K10  V  K5 V 

         !---!---!------!---!------!---!-------!--!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Afsluttet skoleuddannelse i henhold til folkeskoleloven.

Optagelsesterminer

Uddannelsesaftaler kan indgås i månederne januar og august.

Uddannelsens mål

Der skal opnås erhvervskompetence som TRÆSKIBSTØMRER i overensstemmelse med efterfølgende uddannelsesregler og de for skoleuddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsen på skolen

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, manuel og maskinel bearbejdning, montage og demontage samt brug af andet værkstedsudstyr.

Endvidere undervises der i arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold samt almene fag.

Fællesuddannelse

Forskole og trin 2 er fælles for uddannelsesretningerne træskibstømrer, bådebygger og plast- og apteringsbådebygger.

Uddannelsen på virksomheden

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at der sikres beskæftigelse med og opnåelse af færdigheder i de arbejdsdicipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

I uddannelsestiden arbejdes der med de i branchen normalt anvendte materialer, og efter de i branchen normalt forekommende tegninger og skitser.

1' virksomhedsophold

Lærlingen skal orienteres om de i branchen forekommende fagområder og under instruktion beskæftiges med simple arbejdsdicipliner. I forbindelse hermed indskærpes nødvendigheden af, at de i virksomheden gældende sikkerhedsregler, omhandlede personlig sikkerhed, samt sikkerhed overfor udstyr, værktøj og produkter, efterleves.

Forskole - 10 uger

Teoriundervisning:

- tegningslæsning, regning, materialelære og sikkerhed.

Praktikundervisning:

- anvendelse og vedligeholdelse af håndværktøj.

- anvendelse af stationære maskiner - båndsav, afretter, tykkelseshøvl, langhulsboremaskine og drejebænk.

2' virksomhedsophold

Almene kundskaber:

- efterleve gældende sikkerhedsregler.

Fagteori:

- anvende værkstedsteknik og materialelære der knytter sig til forekommende arbejdsdiscipliner.

- udføre arbejde efter de på virksomheden anvendte tegninger og skitser.

Brug af håndværktøj:

- anvende og vedligeholde håndværktøj.

Montage:

- udføre simpelt montagearbejde.

Reparation:

- udføre simpelt reparationsarbejde.

Sammenføjningsteknik:

- udføre limning, sinkning, tapning og dyvling.

Maskinel bearbejdning:

- betjene båndsav, afretter, tykkelseshøvl, afkorter og langhulsboremaskine.

Manuel bearbejdning:

- udføre høvling, savning, boring, udstemning og afpudsning.

Skoletrin 1 - 10 uger

Teoriundervisning:

- sikkerhed - personlig, værktøj og udstyr.

- tegningslæsning - skibstegninger og skibselementer.

- materialelære - faglig regning og værkstedsteknik.

Praktikundervisning:

- måleteknik herunder opmærkning og afslagning.

- montage herunder forstævn, spanter, klædning og dæk.

- sammenføjningsteknik herunder svejsning i stål og aluminium samt limning, laminering og løsbar sammenføjning.

- maskinel bearbejdning, spåntagende.

- manuel bearbejdning herunder formgivning, støbning og tilpasning.

3' virksomhedsophold

Almene kundskaber:

- efterleve gældende sikkerhedsregler.

Fagteori:

- arbejde efter sikbstegninger ved bl.a. dækning og fremstilling af

apteringsdele.

Brug af håndværktøj:

- udvikle færdigheder.

Måleteknik:

- foretage opmærkning og afslagning.

Montage:

- udføre montagearbejde herunder dækning, lønning, lastarbejde og andet apteringsarbejde i følgende materialer:

træ, stål og aluminium.

Reparation:

- udføre alm. forekommende reparationer.

Sammenføjningsteknik:

- udføre svejsning af kantsøm og stumpsøm i stål og aluminium.

- udføre løsbare sammenføjninger.

Maskinel bearbejdning:

- udføre høvling, savning, fræsning og boring i træ og aluminium.

- udføre boring i stål.

- udføre klipning og bukning i stål- og aluminiumsplader.

Manuel bearbejdning:

- udføre tilpasning i træ ved høvling, savning og udstemning.

- udføre formgivning af stål- og aluminium - plade og profiler.

Skoletrin 2 - 10 uger

Teoriundervisning:

- sikkerhed - personlig, værktøj, udstyr og arbejdsopgaver.

- tegningslæsning, materialelære, faglig regning og værkstedsteknik.

Praktikundervisning:

- måleteknik herunder optisk måling, mekanisk måling.

- montage herunder dækning, lønning og aptering.

- reparation - udbedring af svejsninger og reparation af glasfiber.

- sammenføjningsteknik herunder svejsning, limning, løsbar sammenføjning.

- maskinel bearbejdning - høvling, savning, udstemning, afpudsning og flammeskæring.

4' virksomhedsophold

Almene kundskaber:

- efterleve gældende sikkerhedsregler.

Fagteori:

- arbejde efter de på virksomheden forekommende tegninger og skitser.

Måleteknik:

- anvende de på virksomheden forekommende opmærkningsmetoder og deltage i nivelleringsarbejder.

Montage:

- udføre forekommende montagearbejde i følgende materialer:

træ, stål og aluminium og plastmaterialer.

Reparation:

- udføre almindeligt forekommende reparationsarbejder hvori indgår følgende materialer:

træ, stål, aluminium og plast.

Reparationsarbejdet skal opfylde Skibstilsynets og Klassifikationsselskabets gældende regler.

Sammenføjningsteknik:

- udføre svejsning af kantsøm og stumpsøm i stål og aluminium samt løsbar sammenføjning i henhold til Skibstilsynets og Klassifikationsselskabernes gældende regler.

Skoletrin 3 - 5 uger

Teoriundervisning:

- sikkerhed- personlig, værktøj, udstyr og arbejdsopgaver.

- tegningslæsning og materialelære.

Praktikundervisning:

- måleteknik herunder afslagning og skabelontagning.

- montage herunder lønning, ristværk og dækning.

- sammenføjningsteknik, svejsning, limning og løsbar sammenføjning.

- maskinel bearbejdning, spåntagende

- manuel bearbejdning, formgivning og flammeskæring.

5' virksomhedsophold

- udføre i virksomheden forekommende opgaver med henblik på en styrkelse af lærlingens faglige niveau.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- træskibstømrerarbejde i forbindelse med ophaling og udsætning af fartøjer

- stabelafløbning

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende relevant og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Faglig prøve

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Lærlingerådet, den 11. august 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 2 (marts 1988)