Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som VVS-rørsmed (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0     1/2   1   1 1/2    2  2 1/2    3 år 

 !---!---!---------!---!----------!--!---------!--!-----! 

  V K10   V   K9   V   K5   V   K5  V 

 !---!---!---------!---!----------!--!---------!--!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i transportmiddellinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som VVS- rørsmed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og for uddannelsen gældende kursusplaner.

Fællesuddannelse

2. del trin 1 og 2 er fælles for elever, der har valgt smede- og industriuddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdicipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på installations- og reparationsarbejde, herunder fejlfindeng inden for gas, vand, varme og sanitet. Endvidere arbejdsmiljøforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Måltagning, nivellement, opmærkning, afkortning, tildannelse og sammenføjning af rørenheder. Ophæftning ved lysbuesvejsning og TIG-svejsning. Blød hårdlodning. Udførelse af gevind- og flangesamlinger samt betjening af de for rørsmedeområdet typiske bearbejdningsmaskiner. Samtidsorientering. Virksomhedslære. Samarbejdslære og dansk. Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 9 uger

Varme-, vand- og afløbsinstallationer i bygninger udført i almindeligt forekommende materialer, herunder:

Fjernvarmeanlæg/vand med tilhørende strengsystemer. Kedelanlæg med tilhørende strengsystemer og styringer. Vandtilslutning til sanitetsgenstande samt varmtvandsforsyning med tilhørende cirkulation. Diverse afløbsinstallationer. Orientering om gasinstallationer. Samtidsorientering. Virksomhedslære. Samarbejdslære og dansk. Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger

Varme-, vand-, gas- og afløbsinstallationer i bygninger udført i almindeligt forekommende materialer, herunder:

Fjernvarmeanlæg/damp med tilhørende strengsystemer. Kedelanlæg incl. manøvre- og kedelrumsarrangementer. Diverse vandtilslutninger, herunder dimensionering. Diverse afløbsinstallationer. Gasinstallationer, herunder tilslutning af gasforbrugende komponenter bl.a. gasfyret kedel.

Orientering om solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg og oliefyrjustering. Samtidsorientering. Virksomhedslære. Samarbejdslære og dansk. Herudover indgår en række elmene fag. som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Centralvarmeinstallation med åben ekspansionsbeholder og pumpe med dobbelt shunt, anlægget er helsvejset. Fremstilling af rør med reduktion. Lodning. Svejsning. Flammeskæring. Koldbukning af stål og kobberrør. Varmebukning af stålrør. Samtidsorientering. Virksomhedslære. Samarbejdslære og dansk.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen.

Vandinstallationer

- nedlægning af jordledninger samt anboring på hovedledning.

- målerafsætning i bygninger.

- vandtilslutning til sanitetsgenstande og varmtvandsforsyning med tilhørende cirkulation.

- rørføringer.

- montering, fejlfinding, justering og udskiftning af ventiler, haner og blandingsbatterier (manuelle, thermostatiske og automatiske).

Fjernvarmeanlæg

- manøvrerumsarrangement.

- anlæg med trykdifferensstyring, thermostatsstyring og varmeveksler.

- strengsystemer samt radiatoropsætning.

Kedelanlæg

- anlæg med kedelunit.

- anlæg med pumpe, shunt, åben pog/eller lukket ekspansion.

- montering, forindstilling, fejlfinding, vedligeholdelse og udskiftning af reguleringshaner og ventiler (manuelle, thermostatiske og automatiske).

- strengsystemer samt radiatoropsætning.

Afløbsinstallationer

- afløbsledninger i støbejern/stål og plast fra wc. bidet, håndvask, kar, gulvafløb og køkkenvask til brønd med og uden udluftning.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- gasinstallationer.

- solvarmeanlæg.

- varmepumpeanlæg.

- justering og fejlfinding på oliefyr.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for jern- og metalområdet:

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 5. februar 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 2 (marts 1988)