Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som dyrebruger (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jordbrugsområdet)

Uddannelsesmodel

 

 Model 1  1      2         3 

 !-------!---!-------!---!-------------!---!---------! 3 år 

  ca.22  10 ca.20  10  ca.42    10  ca.25  8 mdr. 

 !-------!---!-------!---!-------------!---!---------! 

 Model 2   1      2        3 

 !---------!---!--------!---!------------!---!-------! 3 år 

  ca.32   10 ca.32  10  ca.30    10  ca.35 8 mdr. 

 !---------!---!--------!---!------------!---!-------! 

 Model 3  1        2        3 

 !-------!---!-----------!---!-----------!---!-------! 3 år 

  ca.22  10 ca.30    10  ca.32   10 ca.25  8 mdr. 

 !-------!---!-----------!---!-----------!---!-------! 

 Model 4      1       2     3 

 !------------!---!-------------!---!------!---!-----! 3 år 

   ca.32   10   ca.42   10 ca.20 10 ca.25 8 mdr. 

 !------------!---!-------------!---!------!---!-----! 

Skoleopholdenes fordeling

Af praktiske og ressourcemæssige grunde fordeles eleverne på 4 uddannelsesmodeller.

Model 1 er fortrinsvis beregnet på elever med praktikplads i pelsdyrsfarme.

Da fordelingen af elever på de enkelte modeller ikke altid er ligelig, kan skolen indkalde til skoleophold på en anden model end den af elev og praktikvært først valgte.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse i efg-jordbrugsområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Formålet med den samlede uddannelse til dyrebruger er at:

- uddanne personer, der kan forestå pasning og pleje af dyr.

- Uddanne personer, der kan fodre efter given foderplan og kan foretage justeringer i tildelingen af foder.

- uddanne personer, der i det daglige arbejde med avl og opdræt kan yde den fornødne bistand.

- uddanne personer, der kan erkende almindeligt forekommende sygdomme, registrere andre unormale tilstande i virksomheden samt træffe de nødvendige beslutninger til forbedring og afhjælpning heraf.

- uddanne personer, der i praksis kan betjene virksomhedens installationer samt kan deltage i mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

- uddanne personer, der kan observere og registrere relevante data i besætningen samt eventuelt kan deltage i besætningsstyringen.

- uddanne personer, der iøvrigt kan udføre arbejdsopgaver, der er karakteristiske ved virksomhedens dyregrupper.

- give en undervisning i almene fag, som sigter imod at give den uddannelsessøgende forståelse af erhvervs- og samfundslivet med udgangspunkt i elevens egen situation og de for området typiske virksomheder.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres under skoleopholdene.

Praktikperioderne afvikles på virksomheder godkendt hertil af Det faglige Fællesudvalg for Jordbrugsmaskinfører- og Dyrebrugeruddannelsen.

Vejledning til brug for uddannelsens tilrettelægning fås hos skolernes studievejledere og hos Erhvervsuddannelsesudvalget for Jordbrugsområdet, c/o Undervisningsministeriet, Amagertorv 14, 1160 København K. Tlf.: Tlf.: 01 92 56 00

og hos Det faglige Fællesudvalg for Jordbrugsmaskinfører- og Dyrebrugeruddannelsen, Torsøvej 7, 8240 Risskov. Tlf.: 06 21 48 00.

Uddannelse under skoleopholdene

Undervisningen på teknisk skole omfatter den praktiske og den teoretiske baggrund med opfølgning af øvelser i faglig undervisning (800 lektioner) og almene fag (160 lektioner) samt valgfrie fag (120 lektioner).

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold (trin 1) 10 uger

Den faglige undervisning omfatter 260 lektioner med følgende indhold:

Anatomi og fysiologi.

Avl:

Grundlæggende genetik

Bioteknologiske reproduktionsteknikker. Arbejdsmiljø, dyrehuse og sikkerhed:

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Tekniske anlæg.

Fodring:

Ernærings- og foderlære.

Pasning og praktik:

Periodevis rengøring

håndtering

Ydre pleje

Injektion af dyr.

Besætningsstyring:

Enkeltdyrsniveau

Besætningsniveau

Pasningspraktik.

2. skoleophold (trin 2) 10 uger

Den faglige undervisning omfatter 260 lektioner med følgende indhold:

Avl:

Avlsmetoder

Avlskontrol

Forplantning ved de enkelte dyregrupper.

Arbejdsmiljø, dyrehuse og stalde:

Husning af dyr.

Fodring:

De enkelte dyregrupper.

Pasning og teknik:

Reproduktion og pleje:

Besætningsstyring:

Enkeltdyrsniveau

Besætningsniveau

Sygdomslære:

Sundhed/sygdom

Mikrobiologi

Paratsitologi

Hygiejne

Kimfri dyr, SPF-dyr.

Pasningspraktik.

Praktikopgave.

3. skoleophold (trin 3) 10 uger

Den faglige undervisning omfatter 280 lektioner med følgende indhold:

Dyrenes adfærd.

Etik:

Etik

Lovgivning

Dyrebeskyttelsesforeninger

Miljø.

Fodring:

Fodringskontrol

Pasning og teknik:

Aldersbestemmelse

Aflivning

Ridehesten

Pelsning og skindsortering

Bekæmpelse af skadedyr og insekter.

Besætningsstyring:

Enkeltdyrsniveau

Besætningsniveau

Hold af dyr i moderne systemer.

Sygdomslære:

Generelt om sygdomme

Dyresygdomme

Medicinanvendelse.

Pasningspraktik.

Praktikopgave.

Den almene undervisning

160 lektioner almene fag med følgende indhold:

Erhvervsudvikling, ejendomsretsforhold, organisationsforhold, problemer omkring konflikter, samfundets målsætning og politik, det enkelte individs målsætning og politik, social udvikling: individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder udvikling af sproget, familiens indflydelse, skolens indflydelse, massemediernes indflydelse vis fritidsaktiviteter og virksomhedernes indflydelse.

Trin 1: 60 lektioner, Trin 2: 60 lektioner, trin: 3: 40 lektioner.

Valgfrie fag

120 lektioner som eleverne selv sammensætter. Der kan være tale om prøveforberedende fag eller kreativt prægede fag.

40 lektioner pr. trin.

Bedømmelsesplan

Under uddannelsen vil eleverne løbende blive bedømt i henhold til godkendt bedømmelsesplan.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

Skal omfatte de normalt forekommende arbejdsopgaver for en dyrebruger, og så vidt muligt tilrettelægges således, at der opnås rutine i de discipliner, der har været undervist i på de foregående skoleophold.

Følgende discipliner indgår så vidt muligt i praktikperioderne.

Fodring

Betjening af fodrings- og vandingsanlæg. Formaling og blanding af foder. Tildeling og afvejning af korrekte mængder.

Ændring af fodermængden under hensyntagen til dyrets alder, vægt og drægtighed efter vejledning fra driftslederen.

Renholdelse

Betjening af udmugningsanlæg og udførelse af rensning i øvrigt.

Strøning og fejning. Desinficering og renholdelse af dyrene. Betjening af klima- og ventilationsanlæg.

Tilsyn

Føre tilsyn med dyrenes helbredstilstand, brunst, parring og fødsel.

Forebyggelse og diagnosticering af sygdomme.

Notere relevante data såvel daglig som periodevis.

Udførelse af forskellige discipliner svarende til klipning af haler og tænder, hår og hudpleje, kastration, injektioner og mærkning. Flytning og vejning af dyrene.

Vedligeholdelse

Reparering og vedligeholdelse af inventar og bygninger i normalt omfang. Tilrettelæggelse af arbejdsgangen både daglig og periodisk. I øvrigt beskæftiget ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Under den sidste praktikperiode udarbejder eleven en praktikopgave, der færdiggøres på sidste skoleophold (trin 3).

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Jordbrugsområdet

Sv. Aa. Laursen, formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

den 18. juni 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)