Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som møller (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

            2 år 6 mdr. 

 !---!---!-----------------!--!-----------------!--! 

  P S10     P     S5     P     S5 

 !---!---!-----------------!--!-----------------!--! 

 P = Praktik 

 S = Skole 

40 lektioner pr. uge

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som MØLLER i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse i levnedsmiddelområdet eller anden uddannelse eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de herom fastsatte regler.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der kræves inden for faget.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til:

Bager-Konditor-Møller og Sukkervarefagenes Fællesudvalg,

Bülowsvej 48

1870 København V.

Skoleophold (10 uger) afvikles inden udløb af 1. læreår.

2. skoleophold (5 uger) afvikles i midten af 2. læreår.

3. skoleophold (5 uger) inden for uddannelsens sidste 15 uger.

I 1., 2. og 3. skoleophold undervises alle efter samme kursusplan.

Uddannelsens afslutning.

Uddannelsen afslutter med en faglig prøve i forbindelse med 3. skoleophold og i henhold til gældende bedømmelsesplaner.

Uddannelse under skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole er delt mellem praktik- og teoriundervisning.

Teoriundervisningen er opdelt i fagteori, valgfrie fag og almene fag.

Formålet med den faglige teori er at give eleven viden om og kendskab til de mange områder en møller kommer i berøring med, f.eks.:

Introduktion, kemi, fysik, råvaremodtagelse, valsemølleri, cereal-produktion, procesdiagram og brandforebyggelse.

Såvel den praktiske som den teoretiske undervisning har til formål at supplere og underbygge den viden og de færdigheder som eleven har opnået på praktikstedet.

1. skoleophold - 10 uger, 400 lektioner.

Eleven gives her kendskab til de grundlæggende arbejdsområder inden for faget samt et indgående kendskab til sikkerhedsreglerne ved maskinbetjening.

Eleven undervises i:

Kemi, fysik, maskinlære, råvaremodtagelse, valsemølleri, cerealproduktion, procesdiagram, produktkontrol, lovbefalede tilsætningsstoffer, hjælpestoffer, opbevaring, hygiejne og brandforebyggelse.

Undervisningen omfatter desuden almene fag. Hovedemnet for det første skoleophold er.

Erhvervsudviklinger, ejendomsforhold, organisationsforhold og problemer omkring konflikter.

Valgfrie fag: Der undervises efter reglerne i »katalog over valgfrie fag ved efg«.

2. skoleophold - 5 uger, 200 lektioner.

Undervisningen udbygges gennem praktiske- og teoretiske opgaver af forøget sværhedsgrad, suppleret med proceskontrol og fagrettet tyskundervisning, i forbindelse med proceskontrollen arbejdes der med fabrikationskontrol af de enkelte produktionsled, ligeledes bliver kapacitetskontrollen gennemgået bl.a. i tid og vægt.

Undervisningen omfatter desuden almene fag. Hovedemnet for 2. skoleophold er:

Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder udvikling af sproget, familiens-skolens-massemediernes indflydelse via fritidsaktiviteter og virksomhedernes indflydelse.

Valgfrie fag: Der undervises efter reglerne i »katalog over valgfrie fag ved efg«.

3. skoleophold - 5 uger, 200 lektioner.

Den praktiske-teoretiske undervisning tager sigte mod at give eleven en bred forståelse for formalingsmetoder, havremølleri, puffede, flakes og extruderingsteknik og teknikken ved coatede produkter, ligesom den også tager hensyn til den enkeltes faglige niveau og kreative udvikling.

Den praktiske og teoretiske undervisning er tilrettelagt som en teoretisk gennemgang, fulgt op af selvstændige øvelser der underbygger elevens viden således at eleven selvstændigt kan betjene et mølleri.

Valgfrie fag: Der undervises efter reglerne i »katalog over valgfrie fag ved efg«.

Undervisningen omfatter desuden almene fag. Hovedemnet for 3 skoleophold er:

Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med sikkerhed på arbejdspladsen, lønsystemer, tidsplanlægning og produktionsstyring.

Uddannelsesregler

Nærværende uddannelsesregler er fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

Uddannelsen i praktikvirksomhederne skal tilrettelægges således, at der opnås rutine i de discipliner, der har været undervist i på de foregående skoleophold.

Uddannelsesaftale

1. Der skal oprettes uddannelsesaftaler i henhold til efg-lovens § 10 inden uddannelsen påbegyndes.

2. Uddannelsen skal omfatte praktik enten i en melmølle eller i en morgenmadsmølle. Forefindes begge mølletyper i praktikvirksomheden, skal uddannelsen ske i hovederhvervsområdet, og indføring finde sted i den anden uddannelsesretning.

3. uddannelsesaftaler kan indgåes med eet praktiksted alene, hvis Det faglige Fællesudvalg har godkendt dette til uddannelse.

4. Møllerier med specialproduktion eller manglende bredde i sortiment og maskinpark kan indgå kombinationsaftaler, som omfatter elevens udstationering på den ene eller anden godkendte mølletype efter Det faglige Fællesudvalgs forskrifter.

5. Den underskrevne aftale indsendes til arbejdsformidlingskontoret.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Levnedsmiddelområdet:

Erling L. Dyekjær

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 4. marts 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 5 (juni 1987)