Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledende retningslinier om henvisning af elever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 19, stk. 2

(Til alle amtsråd, kommunalbestyrelser, skolekommissioner, skolenævn,

skoleledere og ledende skolepsykologer)


1. Undervisningsministeriet har til hensigt at fremsætte forslag til lov om ændring af skolestyrelsesloven således, at kommunalbestyrelsen får indstillingsret og amtsrådet beslutningsret om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 19, stk. 2, jfr. § 3, stk. 2. Indtil nærmere regler herom foreligger, gives nedenstående vejledende retningslinier om henvisning af elever på 1.-10. klassetrin til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 19, stk. 2, der træder i kraft den 1. januar 1980.

2. Efter folkeskolelovens § 19, stk. 1, jfr. § 3, stk. 2, påhviler det kommunen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Efter lovens § 19, stk. 2, påhviler det - uden for Københavns og Frederiksberg kommuner - amtskommunen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

Reglerne om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til folkeskolens elever er fastsat i følgende cirkulærer og bekendtgørelser, og de vejledende retningslinier om henvisning er et supplement til disse regler:

Undervisningsministeriets cirkulære af 4. februar 1972 om folkeskolens specialundervisning af elever med adfærdsproblemer og psykiske lidelser (observationsundervisning).

Undervisningsministeriets cirkulære af 22. maj 1974 om folkeskolens specialundervisning af læseretarderede elever.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 25. august 1978 om folkeskolens specialundervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22. oktober 1979 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand til hørehæmmede elever.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22. oktober 1979 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand til synshæmmede elever.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22. oktober 1979 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand til bevægelseshæmmede elever.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22. oktober 1979 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand til elever med sprog- eller talevanskeligheder. Afgrænsningen af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 19, stk. 2.

3. Afgørelsen af, om en elev skal have specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 19, stk. 2, (vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand) beror på et skøn i hvert enkelt tilfælde på grundlag af handicappets sværhedsgrad og en vurdering af, om eleven har behov for specialundervisning m. v. af et sådant indhold og omfang, at denne ikke kan ydes ved kommunens egne foranstaltninger. I skønnet kan også indgå en vurdering af størrelsen af udgifterne ved den nødvendige specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand. Medfører specialundervisningen m. v. omkostninger, som væsentligt overstiger, hvad der er almindeligt for specialklasseundervisningen i kommunerne, bør amtskommunen i henhold til § 19, stk. 2, sørge for bistanden. Fremgangsmåden ved henvisning til og ophør af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 19, stk. 2.

4. Hvis en elev på grund af et eller flere handicap har sådanne vanskeligheder, at det må antages at have indflydelse på elevens udvikling, følges de regler om fremgangsmåden vedrørende henvisning til specialundervisning m. v., som er anført i de cirkulærer og bekendtgørelser, der er nævnt under punkt 2. Efter disse regler udarbejder skolepsykologisk rådgivning forslag om, under hvilken form og med hvilket indhold specialundervisningen og anden specialpædagogisk bistand skal gives, samt giver en vurdering af specialundervisningens karakter (folkeskolelovens § 19, stk. 1, eller § 19, stk. 2).

På grundlag af skolepsykologisk rådgivnings forslag træffer lærerrådet - eller efter lærerrådets bemyndigelse elevens lærere - beslutning om henvisning til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 19, stk. 1, eller om sagens fremsendelse til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen træffer herefter beslutning om, hvorvidt den vil indstille til amtsrådet at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 19, stk. 2, til den pågældende elev. I bekræftende fald afgiver kommunalbestyrelsen indstilling til amtsrådet. Forældrene skal have underretning om videresendelse af sagen til kommunalbestyrelsen og om dennes beslutning om indstilling til amtsrådet.

5. Amtsrådet træffer, eventuelt efter indhentet udtalelse fra amtsskolepsykologen eller andre sagkyndige, beslutning om henvisning af eleven til vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Amtsrådet kan indgå aftale med f. eks. en kommune, en privat skole eller med et andet amtsråd om at udføre undervisningen. Beslutningen om den nærmere placering af eleven bør så vidt muligt træffes i overensstemmelse med forældrenes ønske. Dette gælder særligt i tilfælde, hvor forældrene ønsker eleven undervist på en lands- eller landsdelsdækkende skole.

Beslutning om placering af en elev på en specialskole, således at eleven ikke kan bo hjemme, kan kun træffes med samtykke fra forældrene (forældremyndighedens indehaver).

Kan amtsrådet ikke tiltræde, at eleven har behov for vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, skal kommunen sørge for elevens undervisning.

Forældrene skal underrettes om amtsrådets beslutning.

6. Amtskommunen bør sørge for, at udviklingen hos de elever, der modtager vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, følges af en skolepsykologisk rådgivning, som regelmæssigt bør drøfte elevens undervisningssituation med elevens forældre og med den eller de lærere, der forestår undervisningen.

På grundlag af disse drøftelser tager skolepsykologisk rådgivning mindst en gang om året op til vurdering, om den vidtgående specialundervisning m.v. bør ændres eller ophøre, og udarbejder i givet fald forslag herom. Forslaget bør drøftes med elevens forældre, ligesom lærerrådet (elevens lærere) bør have lejlighed til at udtale sig om forslaget, inden det ad sædvanlig tjenstlig vej sendes til amtsrådet. Amtsrådet træffer herefter beslutning om ændring eller ophør af den vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand.

7. Såfremt eleven efter ophør af den vidtgående specialundervisning m.v. har behov for specialundervisning m.v. efter folkeskolelovens § 19, stk. 1, stiller skolepsykologisk rådgivning i den kommune, hvor eleven skal fortsætte sin undervisning, forslag herom efter reglerne i de cirkulærer og bekendtgørelser, der er nævnt under punkt 2. Overgangsregler m.v.

8. Den undervisning, som eleverne pr. 1. januar 1980 modtager ved skoler, der efter lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. overtages af amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg kommuner, samt ved undervisningscentre for svært handicappede børn og observationsskoler, videreføres efter denne dato som specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 19, stk. 2. Elevernes udvikling følges efter de i punkt 6 nævnte retningslinier. Skolepsykologisk rådgivning bør snarest tage op til vurdering, om specialundervisningen kan ændres eller ophøre, og i givet fald stille forslag herom.

9. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan - uden for Københavns og Frederiksberg kommuner - inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for amtsrådet, og amtsrådets - i Frederiksberg kommune kommunalbestyrelsens - afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for undervisningsministeriet, jf. skolestyrelseslovens § 65. Undervisningsministeriet, den 22. oktober 1979

P.m.v.

Bj. Brynskov

/Hanne Saunte

Officielle noter

Ingen