Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinier for efg-uddannelsen inden for servicefagenes område

(De tekniske skoler)

Direktoratet fastsætter efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget inden for servicefagene herved nedenstående retningslinier for den 1-årige basisuddannelse inden for servicefagene.

 

 Nærværende retningslinier træder i kraft fra og med skoleåret 

  1981/82. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 15. februar 

  1980 (V-445). 

 1.Kursusplan for basisuddannelsen. 

 Undervisningen i basisuddannelsen gennemføres efter nedenstående 

  plan: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. semester - 20 uger                    lektioner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsarbejde ................................................ 240 

 a) materialelære 

 b) materialebearbejdning 

 c) sikkerhedsbestemmelser 

 d) ergonomi 

 Erhvervs- og uddannelsesorientering .............................. 80 

 Sundheds- og hygiejnelære ........................................ 80 

 Formlære ......................................................... 40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Retningsfag i alt ............................................... 440 

 Obligatoriske fællesfag 2) .......................................200 

 Valgfrie fag 3) ...................................................80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt ........................................................... 720 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. semester - 20 uger                    lektioner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Liniefag: 

 Beklædnings- og boligmonteringslinien ........................... 200 

 eller 

 Sundheds- og hygiejnelinien ..................................... 200 

 eller 

 Værkstedsteknisk linie .......................................... 200 

 Obligatorisek retningsfaglige tilvalgsfag 1) .................... 240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Retningsfag i alt ............................................... 440 

 Obligatoriske fællesfag 2) ...................................... 200 

 Valgfrie fag 3) ................................................. 80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt ........................................................... 720 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Obligatoriske retningsfaglige tilvalgsfag (ort-fag).

I alt 240 lektioner - hver ort-fag = 120 lekt.

Administration

Dekoration

Frihåndstegning/modellering

Hud-og hårpleje

Markedsfag/salgslære

Maskinbetjening

Matematik/trigonometri

Naturlære/elektronik

Sundhed og samfund

Tegningsforståelse

Textil

Andre obligatoriske retningsfaglige tilvalgsfag kan efter direktoratets godkendelse forekomme.

 • 2) Obligatoriske fællesfag gennemføres efter de herom særskilte udsendte retningslinier for undervisningen, jfr. for tiden direktoratets skrivelse af 11. oktober 1979 (V-440).
 • 3) Undervisningen i valgfrie fag meddeles i overensstemmelse med direktoratets katalog over valgfrie fag ved efg.

2. Formålet med basisuddannelsen.

Basisuddannelsen er en bred tilrettelagt uddannelse, der skal give eleverne en grundlæggende indføring i servicefagenes hovederhvervsområde og derved skabe grundlag for en fortsat uddannelse, hvad enten denne er af praktisk eller teoretisk art i eller uden for efg-systemet.

I fortsættelse af folkeskolens undervisning skal der tillige indgå undervisning i almene fag, som navnlig sigter mod at give eleverne forståelse for erhvervs- og samfundslivet.

Basisuddannelsen skal i hele sit sigte primært være erhvervsorienterende og erhvervsforberedende, hvorfor undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne gennem praktisk værkstedsarbejde med de for hovederhvervsområdet typiske arbejdsmaterialer og arbejdsfunktioner får lejlighed til at afprøve egne evner og interesser.

3. Formålet med undervisningen i basisuddannelsens 2 semestre. Basisuddannelsen består af 2 semestre af hver 20 ugers varighed. Formålet med opdelingen i 2 semestre er gennem den obligatoriske undervisning i 1. semester at give alle elever en grundlæggende indføring i hovederhvervsområdets fælles discipliner samt at give dem et realistisk grundlag for valg af fagkombination i 2. semester, således at den enkelte elevs evner, interesser og ønsker om fortsat uddannelse tilgodeses i videst muligt omfang.

Medens således basisuddannelsens 1. semester i sit primære sigte er erhvervsorienterende og erhvervsforberedende, er undervisningens 2. semester herudover den del af uddannelsen, hvor eleverne skal have lejlighed til at opnå fornødent kendskab til fagenes materialer, materialebearbejdningsmetoder samt til værksteds- og maskinbetjening. Herigennem skal opnås dels, at eleverne får afprøvet interesse og egnethed for en efterfølgende uddannelse, dels at eleverne får sådanne grundlæggende færdigheder, at de har rimelige forudsætninger for at påbegynde en egentlig uddannelse.

I et samspil med de obligatoriske retningsfaglige tilvalgsfag og fællesfagene opbygger eleverne individuelt den bedst mulige udgangsposition for påbegyndelse af en fortsat uddannelse.

3.1. 1. semester.

3.1.1. Formålet med undervisningen i værkstedarbejde.

Formålet med undervisningen er at give eleven mulighed for gennem praktisk arbejde at erhverve sig viden om fagområdets typiske materialer, egen interesse og håndelag for typiske materialebearbejdningsmetoder samt arbejdsprocesser og produktionsformer.

Endvidere er det formålet at give eleven kendskab til de grundlæggende sikkerhedsbestemmelser inden for servicefagenes hovederhvervsområde og endelig at give eleven kendskab til regler for rigtig tilpasning til (og af) sin arbejdssituation og valg af hensigtsmæssige arbejdsstilling.

3.1.2. Formålet med undervisningen i erhvervs- og uddannelsesorientering.

Formålet med undervisningen er, at eleven gennem et præsentationskursus bliver fortrolig med de forhold, der knytter sig til undervisningen, at eleven får kendskab til det valgte uddannelsesområde og uddannelsessystem som helhed, at eleven orienteres om fagenes placering og funktion i samfunds- og erhvervslivet og om uddannelsesmuligheder efter basisuddannelsen med hovedvægten på de faglige 2. dels uddannelser.

3.1.3. Formålet med undervisningen i sundheds- og hygiejnelære.

Formålet med undervisningen er, at eleven, dels gennem praktisk arbejde, dels ved teoretisk indlæring, erhverver sig viden om almene sundhedsmæssige og hygiejniske forhold.

3.1.4. Formålet med undervisningen i formlære.

Formålet med undervisningen er at give eleven indsigt i form og farve, frihåndstegning, design, proportioner og dimensioner samt bibringe eleven kunstforståelse og etisk holdning til støtte i en valgsituation, hvad enten denne er som forbruger eller producent.

3.2. 2.semester.

3.2.1. Beklædnings- og boligmonteringslinien.

Formålet med undervisningen er, at eleven gennem demonstration og praktiske arbejder opnår kendskab til forarbejdningsmetoder, værktøjs- og maskinbetjening inden for fagområderne: skrædderi, modist, bundtmager, boligmontering, skotøj, sejlmager, textil og muligt kommende fagområder, således at eleven herigennem får afprøvet egen interesse og egnethed for påbegyndelse af en efterfølgende uddannelse.

3.2.2. Sundheds- og hygiejnelinien.

Formålet med undervisningen er, at eleven gennem demonstrationer og faglige arbejder opnår kendskab til forarbejdningsmetoder og betjening af værktøj og udstyr inden for fagområderne: frisør, optik, ren- og vedligehold, laboratorie- og klinisk tandtekniker og tandklinikassistent samt muligt kommende fagområder, således at eleven får afprøvet egen interesse og egnethed for påbegyndelse af en efterfølgende uddannelse.

3.2.3. Værkstedsteknisk linie.

Formålet med undervisningen er, at eleven gennem demonstrationer og praktiske arbejder opnår kendskab til forarbejdningsmetoder og betjening af værktøj og udstyr inden for fagområderne: glas, keramik, urmager og muligt kommende fagområder, således at eleven får afprøvet egen interesse og egnethed for påbegyndelse af en efterfølgende uddannelse.

4. Obligatoriske retningsfaglige tilvalgsfag.

Formålet med de obligatoriske retningsfaglige tilvalgsfag er, at eleven herigennem forbedrer sine kvalifikationer inden for det valgte liniefag og/eller, at eleven supplerer sine kvalifikationer med henblik på påbegyndelse af en uddannelse inden for andre uddannelsesområder.

4.1. Obligatoriske retningsfaglige tilvalgsfag i øvrigt.

Eleven skal i 2. semester vælge obligatoriske retningsfaglige tilvalgsfag på i alt 240 lektioner.

Undervisningen i de obligatoriske retningsfaglige tilvalgsfag skal meddeles i overensstemmelse med de formål, der fremgår af de enkelte kursusplaner.

Det skal understreges, at antallet af obligatoriske retningsfaglige tilvalgsfag kan forøges efter direktoratets godkendelse.

5. Øvrige bestemmelser.

Med hensyn til 2. dels uddannelserne opbygning henvises til jfr. for tiden direktoratets skrivelse af 28. december 1980 (V-441).

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

undervis.insp.

Officielle noter

Ingen