Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledende retningslinjer for det 1-årige praktikophold for laborantelever

(De tekniske skoler)

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 21. september 1981 om uddannelse af laboranter indgår der i uddannelsen et praktikophold af 1 års varighed, jfr. § 5, stk. 1.

Direktoratet skal hermed, efter indstilling fra uddannelsesnævnet, godkende nedenstående retningslinjer for laborantelevers praktikophold.

Bestemmelserne erstatter tidligere regler i direktoratets skrivelse af 23. august 1977 (V-383).

1. Formålet med praktikopholdet.

Virksomheden skal i størst muligt omfang give eleven adgang til at arbejde med de opgaver, der har nær tilknytning til skoleopholdet.

Der tilrettelægges så vidt muligt en turnusordning, således at eleven får indblik i det størst mulige udsnit af virksomhedens laboratoriearbejde.

Oplæringen indgår som et naturligt led i laboratoriets eller afdelingens daglige arbejde.

Ved beskæftigelse af elever skal der være beskæftiget een uddannet laborant eller en anden person med mindst tilsvarende kvalifikationer tilknyttet laboratoriet, med mindre overenskomsten fastsætter andre regler.

2. Varighed af praktikopholdet.

Praktikopholdets varighed er fastsat til 1 år inklusive ferie.

3. Tidspunktet for praktikopholdet.

Praktikopholdet påbegyndes normalt straks efter at eksamen er bestået, jfr. § 11 i ovennævnte bekendtgørelse, dog senest 3 år efter. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.

4. Sikkerhed under praktikopholdet.

Ved begyndelsen af praktikopholdet og ved hvert senere skift fra eet laboratorium til et andet skal virksomheden give eleven instruktion om arbejdets sikkerhedskrav og sikkerhedsudstyr - og herunder orientere om forholdsregler ved eventuelt arbejde med tryk, vacuum, høje temperaturer, bakterier samt sundhedsfarlige, skadelige og brandfarlige stoffer og materialer.

5. Arbejdsopgaver under praktikopholdet.

Ved praktikperiodens start informeres eleven om virksomhedens overvejelser om tilrettelæggelsen af praktiktiden.

Eleven bør gøres fortrolig med flere arbejdsopgaver inden for de nedenfor anførte hovedarbejdsområder I til IV eventuelt V.

Af nedennævnte grupper skal eleven have grundig indsigt i mindst 3 emner inden for gruppe I - alment laboratorie- og driftarbejde.

Ud fra dette hovedområde skal der være sammenhæng til mindst 2 af de andre nedennævnte hovedområder.

En praktikperiode i udlandet kan godtages, når nærværende regler er opfyldt.

I. Alment laboratorie- og driftsarbejde.

Eksempelvis: fremstilling af reagenser, næringssubstrater, buffersystemer m.v; titrering; kemisk enhedsoperationer til opkoncentrering, rensning og isolering af kemiske substanser; analytisk og præparativ kromatografering; instrumentmåling, såsom måling af pH, viskositet og brydningsindeks; prøveudtagning; sterilisering og sterilkontrol, arbejde med radioaktivt mærkede substanser; fotoarbejde; protokollering; anvendelse af EDB.

II. Fysik og fysisk kemi.

Eksempelvis: spektrofotometri; optiske, elektriske og termiske målinger; materialprøvning; metallografisk arbejde; gasanalyser.

III. Uorganisk og organisk kemi.

Eksempelvis: identifikation; syntetisk og præparativt arbejde.

IV. Biologi, biokemi og bakteriologi.

Eksempelvis arbejdet med forsøgsdyr, planter, cellekulturer og mikroorganismer; arbejdet med enzymer; immunologisk arbejde; arbejde med gener og kromosomer.

V. Andet.

6. Erklæring for gennemgået praktikophold (bilag 1).

Ved praktikperiodens afslutning udfærdiger laboratoriet en praktikerklæring, hvoraf det skal fremgå, ved hvilke af de ovennævnte arbejdsområder I til IV eleven har været beskæftiget, og hvor længe eleven har været beskæftiget i arbejdsområderne. Har arbejdet været af anden art, skal karakteren og varigheden af det pågældende arbejde anføres ved en udførlig beskrivelse. praktikerklæringen overdrages eleven, når denne har fuldført praktikuddannelsen.

Eleven indsender praktikerklæringen til skolen, som påtegner eksamensbeviset og returnerer en kopi af praktikerklæringen til eleven.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen