Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinier for fagkomiteer ved de tekniske skoler

(De tekniske skoler)

I medfør af § 4, stk. 2 i lov nr. 191 af 4. juni 1964 om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler fastsættes følgende retningslinier for fagkomiteer ved de tekniske skoler:

Oprettelse.

§ 1. De faglige fællesudvalg jfr. § 24 i lov nr. 261 af 1956 (lærlingeloven) og § 8 i lov nr. 289 af 8. juni 1977 (efg-loven) kan oprette fagkomiteer ved tekniske skoler, der gennemfører undervisning inden for de faglige grunduddannelser.

Stk. 2. Der kan oprettes en fagkomite for hvert af de fagområder, inden for hvilket skolen gennemfører undervisning. Initiativet til oprettelse tages af vedkommende faglige fællesudvalg.

Sammensætning og valg.

§ 2. En komite skal have mindst 4 og normalt højst 8 medlemmer.

Stk. 2. Medlemmer af en fagkomite udpeges af det faglige fællesudvalg. Halvdelen af medlemmerne repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne og den anden halvdel arbejdstagerorganisationerne. Medlemmerne skal være faguddannede inden for det pågældende fagområde og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Efter det faglige fællesudvalgs bestemmelser kan personer efter deres uddannelse og kendskab til faget betragtes som faglig oplærte, selv om de ikke kan dokumentere deres uddannelse med forelæggelse af uddannelsesbevis (svendebrev eller lign). Arbejdsgiverrepræsentanterne bør normalt udvælges fra virksomheder, der har uddannelsessøgende, som deltager i skolens undervisning.

Stk. 3. En repræsentant for skolens ledelse og en repræsentant for faglærerne tilforordnes fagkomiteerne. Disse repræsentanter udpeges af henholdsvis skolens bestyrelse og skolens lærerkollegie ved det pågældende fagområde.

Stk. 4. Eleverne inden for det enkelte fagområde kan vælge en repræsentant, der tilforordnes fagkomiteen. Elevrepræsentanter vælges af og blandt elever, der er på kursus.

Stk. 5. Valgperioden for medlemmer og tilforordnede er 4 år, dog således, at elevrepræsentanter fratræder ved kursusperiodens afslutning. Genvalg kan finde sted. Ingen kan vælges eller genvælges efter det fyldte 67 år.

Stk. 6. De udpegede organisationer m.fl. afgør, om der skal vælges suppleanter.

Formandsskab og forretningsgang.

§ 3. En komite vælger blandt medlemmerne formand og næstformand. Formanden- eller i hans fravær næstformanden - leder møderne samt fastsætter tid og sted for disse. Øvrige regler vedrørende forretningsgangen fastsættes af komiteen selv.

Samarbejde mellem komiteerne.

§ 4. Ved skoler med flere komiteer kan repræsentanter for disse mødes efter behov for at sikre den bedst mulige koordinering af arbejdet.

Opgaver.

§ 5. Det er fagkomiteens opgave:

at medvirke til et godt samarbejde mellem skolen og det lokale erhvervsliv.

at informere virksomheder og disses medarbejdere om de uddannelser, som skolen kan tilbyde.

Stk. 2. Endvidere kan fagkomiteen efter det faglige fællesudvalgs nærmere bestemmelse og inden for fællesudvalgets kompetence:

1. rådgive skolen i forbindelse med undervisningens gennemførelse i overensstemmelse med kursusplanerne, herunder om indretning og vedligeholdelse af værkstedslokaler samt anvendelse og vedligeholdelse af udstyr, værktøj og øvelsesmateriel,

2. rådgive det faglige fællesudvalg om ansøgeres faglige kvalifikationer ved ansættelse af nye faglærere, hvor høring skal finde sted, jfr. cirkulære af 22. april 1975.

3. rådgive det faglige fællesudvalg om virksomheders egnethed som uddannelsessted,

4. medvirke til fremskaffelse af praktikpladser inden for det pågældende fagområde,

5. sikre sig kendskab til aktuelle og kommende lokale uddannelsesbehov.

Stk. 3. Det faglige fællesudvalgs nærmere fastsættelse af fagkomiteens opgaver bør foreligge skriftligt og i en for de interesserede tilgængelig form.

Stk. 4. Fagkomiteerne kan endvidere foretage bedømmelser af faglige kvalifikationer, herunder f.eks. hvor svendeprøve er afløst af anden faglig prøve. Bedømmelse foretages i henhold til bestemmelser godkendt af undervisningsministeriet.

Udgifter.

§ 6. De respektive organisationer afholder medlemmernes eventuelle udgifter i forbindelse med deltagelse i komiteernes arbejde og fastsætter selv regler herfor.

Fagkomiteernes adresse.

§ 7. Med mindre andet fastsættes af komiteerne foregår kontakten til og fra disse gennem skolen, der tillige kan foretage indvarslingen til møder og anden korrespondance.

Ikrafttræden.

§ 8. Retningslinjerne gælder fra 1. august 1979 og indtil videre.

Niels Hummeluhr

/ Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen