Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinjer for udarbejdelse af årsfagplaner vedrørende fællesfag

Indledning.

Når det drejer sig om undervisningen i fællesfag, skal der inden for rammerne af uddannelsescirkulærets og kursusplanens bestemmelser og eventuelle øvrige retningslinjer for undervisningen foretages en yderligere detailplanlægning. Denne detailplanlægning skal foretages lokalt på den enkelte skole. Hensigten er at tilgodese aktualitetskravet, både med hensyn til tid og sted.

Endvidere skal der foretages en helt nødvendig inddragning af de aktuelle elev- og lærerforudsætninger i planlægningen. Kravet herom fremgår af læreplanerne (Læreplaner for fællesfag i efg. bd. 1. side 37).

På side 37 i læreplanerne for fællesfagene er der anført en nærmere beskrivelse af formen for denne planlægning. Det forudsættes, at der udarbejdes en arbejdsplan for undervisningen. Denne plan har hidtil været et uformaliseret begreb.

Der tages nu skridt til, at begrebet formaliseres på den måde, at der stilles krav om, at skolen udarbejder en årsfagplan for de enkelte hovederhvervsområder. Det vil sige, at der med udgangspunkt i den enkelte lærers arbejdsplan tilvejebringes en mere formaliseret årsfagplan. Årsfagplan udarbejdes for hvert enkelt fag- eller grupper af fag-, hvis der undervises integreret.

Årsfagplanen er skolens samlede officielle redegørelse for indholdet af arbejdsplanerne vedrørende undervisningen på de enkelt hold.

Årsfagplanen skal foreligge på skolen og er skolens planlægningsredskab. Ud over sit planlægningsformål kan årsfagplanen anvendes i den interne kommunikation og i samarbejdet mellem faggrupperne på skolen.

Herudover vil årsfagplanen kunne lægges til grund for de faglige drøftelser, der finder sted ved konsulentbesøg på skolen o.l.

Årsfagplanen skal således kunne rekvireres af direktoratet.

Som det fremgår af de efterfølgende retningslinjer, stilles der i første omgang ikke specifikke krav til udformningen af en årsfagplan, bortset fra det i pkt. 10 indeholdte.

Det er tanken foreløbig at følge udviklingen og se, hvorledes skolerne finder det hensigtsmæssigt at anvende begrebet årsfagplan. Men vil så senere vende tilbage til det spørgsmål, om det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en egentlig vejledning i tilvejebringelsen af en årsfagplan, eventuelt at udsende mere detaillerede retningslinjer.

Retningslinjer vedrørende årsfagplaner:

1. Årsfagplanen er en for undervisningen i et fag eller en gruppe af fag skriftligt udformet plan over undervisningens indhold og forløb gennem et skoleår.

2. Årsfagplanen udarbejdes for det enkelte fag i læreplanen/kursusplanen. Såfremt flere fag undervises integreret, udarbejdes der een plan dækkende alle de integrerede fag.

3. Årsfagplanen udarbejdes på grundlag af den gældende læreplan/kursusplan/undervisningsplan for faget.

4. Årsfagplanen tilgodeser de konkrete elev- og lærerforudsætninger samt aktualitetskravet, såvel med hensyn til tiden og stedet som med hensyn til elevernes uddannelses- og erhvervsvalg.

5. Årsfagplanen udarbejdes for de enkelte elevhold.

En plan kan helt eller delvis være fælles for flere hold.

6. Årsfagplanen foreligger ved undervisningens start og ikke senere end 1 måned efter dens begyndelse.

7. Årsfagplanen kan løbende revideres.

8. Ved skolebesøg og lignende kan årsfagplanen lægges til grund for en drøftelse mellem lærerne og fagkonsulenterne. En fagkonsulent kan efter en drøftelse med skolen om planen udtale sig om denne.

9. Direktoratet kan rekvirere årsfagplenen.

10. Årsfagplanen indeholder følgende:

a. Undervisningens indhold og forløb, med særligt henblik på stofudvælgelsen og arbejdsformerne:

b. En redegørelse vedrørende fagintegrationen (hvilket fag der integreres), fordelingen af lærerkræfterne, organiseringen af et eventuelt læresamarbejde samt bemærkninger vedrørende eventuelle særlige skemaplanforudsætninger.

Der lægges vægt på, at planen beskriver, hvorledes sammenhængen med den retningsfaglige undervisning søges opnået.

c. En beskrivelse af elevernes mulighed for at have indflydelse på undervisningens indhold og forløb.

d. En oversigt over evalueringens forløb og former.

11. Der udarbejdes årsfagplaner i hvert hovederhvervsområde vedrørende samtlige fællesfag i såvel basisuddannelsen som i 2. dels-undervisningen.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen