Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinier for sygehjælpsskoler vedrørende meddelelse af dispensation helt eller delvis - fra den i Sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. januar 1978 foreskrevne uddannelse af sygehjælpere


Sundhedsstyrelsen giver herved i medfør af § 8, stk. 3, i sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. januar 1978 om uddannelse af sygehjælpere følgende retningslinier til sygehjælperskolerne for meddelelse af dispensation - helt eller delvis fra den! ovennævnte cirkulære foreskrevne uddannelse. Det bemærkes, at meddelelse af dispensation i det enkelte tilfælde beror på sygehjælperskolens individuelle bedømmelse af ansøgeren og dennes tidligere uddannelse samt af sygehjælperskolens mulighed for tilrettelæggelse af den eventuelle supplerende uddannelse, der måtte være behov for. I tvivlstilfælde forelægges spørgsmålet sundhedsstyrelsen.

1. Sygehjælpere med bevis som sygehjælper ved plejehjem

Sygehjælpere, der har bevis som sygehjælper ved plejehjem i henhold til cirkulæreskrivelse nr. 17.I. af 23. april 1974 fra Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening vedrørende: Midlertidig adgang for visse sygehjælpere til opnåelse af bevis som »sygehjælper ved plejehjem«, kan meddeles dispensation fra 12 uger af praktikuddannelsen i sygehjælperuddannelsen under forudsætning af, at mindst 12 uger af den resterende del af praktikuddannelsen finder sted ved en sygehusafdeling inden for den kirurgiske eller den medicinske blok. De pågældende kan således få udstedt bevis som sygehjælper efter på tilfredsstillende måde at have gennemgået den fulde teoriundervisning samt 24 uger af praktikuddannelsen.

2. Plejehjemsassistenter

2.1. Plejehjemsassistenter, der har bevis for at have gennemgået den i Betænkning nr. 583 om uddannelse af Plejehjemsassistenter beskrevne og af sundhedsstyrelsen godkendte 2-årige uddannelse som Plejehjemsassistent, kan meddeles dispensation fra den fulde sygehjælperuddannelse og få udstedt bevis som sygehjælper efter at have modtaget orientering om sygehjælperens pligter og normale arbejdsområde samt om samarbejdet med det øvrige sygeplejepersonale.

2.2. Plejehjemsassistenter, der har bevis som plejehjemsassistent, udstedt i henhold til sundhedsstyrelsens cirkulære af 26. juni 1980 om plejehjemsassistenter kan meddeles dispensation fra den fulde sygehjælperuddannelse og få udstedt bevis som sygehjælper efter at have modtaget den under punkt 2.1. anførte orientering.

3. Plejere

3.1. Plejere, der har bevis for at have gennemgået den 1-årige uddannelse i pleje af sindslidende ved psykiatriske hospitaler i årene efter 1962, kan meddeles dispensation fra teorikursus I i sygehjælperuddannelsen samt fra 12 uger af praktikuddannelsen under forudsætning af, at mindst 12 uger af den resterende del af praktikuddannelsen finder sted ved en sygehusafdeling inden for den kirurgiske eller den medicinske blok, og at der gives orientering i sygehjælperens pligter og normale arbejdsområde samt i samarbejdet med det øvrige sygeplejepersonale. De pågældende kan således få udstedt bevis som sygehjælper efter på tilfredsstillende måde at have gennemgået teorikursus II og III samt 24 uger af praktikuddannelsen.

N.B. For plejere med bevis fra Sankt Hans hospital, hvoraf det fremgår, at der er aflagt gruppeeksamen, vil forudsætningerne endvidere være, at den ved afslutningen af teorikursus I foreskrevne prøve i anatomi og fysiologi med sundhedslære og mikrobiologi bestås.

Til plejere med bevis, hvoraf det fremgår, at der er aflagt prøve i elementær sygepleje, kan tillige meddeles dispensation fra den i forbindelse med teorikursus II i sygehjælperuddannelsen foreskrevne teoretisk-praktiske prøve i elementær sygepleje.

3.2. Plejere, der har bevis for at have gennemgået den 1-årige uddannelse i pleje af sindslidende ved psykiatriske hospitaler samt har bevis for den i sundhedsstyrelsens retningslinier af juni 1977 om uddannelse af plejere anførte efteruddannelse af plejere, kan meddeles dispensation fra teorikursus I og II i sygehjælperuddannelsen samt fra 12 uger af praktikuddannelsen under forudsætning af, at mindst 12 uger af den resterende del af praktikuddannelsen finder sted ved en sygehusafdeling inden for den kirurgiske eller den medicinske blok, og at der gives orientering i sygehjælperens pligter og normale arbejdsområde samt i samarbejdet med det øvrige sygeplejepersonale. De pågældende kan således få udstedt bevis som sygehjælper efter på tilfredsstillende måde at have gennemgået teorikursus III samt 24 uger af praktikuddannelsen.

4. Omsorgsassistenter

4.1. Omsorgsassistenter, der har diplom eller afgangsbevis efter gennemgået 3-årig uddannelse inden for Statens Åndssvageforsorg, omfattende en teoriundervisning af 1.440 timer og praktikuddannelse på afdelinger for voksne, kan meddeles dispensation fra 12 uger af praktikuddannelsen i sygehjælperuddannelsen under forudsætning af, at mindst 12 uger af den resterende del af praktikuddannelsen finder sted ved en sygehusafdeling inden for den kirurgiske eller den medicinske blok. De pågældende kan således få udstedt bevis som sygehjælper efter på tilfredsstillende måde at have gennemgået den fulde teoriundervisning samt 24 uger af praktikuddannelsen.

N.B. Dispensation fra uddannelseskravene kan derimod ikke meddeles omsorgsassistenter, der har bevis for afsluttet grunduddannelse inden for Særforsorgen.

5. Sundhedsmedhjælpere i Grønland

5.1. Sundhedsmedhjælpere, der har bevis som sundhedsmedhjælper i henhold til sundhedsstyrelsens cirkulære af 17. juni 1980 om uddannelse til sundhedsmedhjælper i Grønland, kan meddeles dispensation fra den fulde sygehjælperuddannelse og få udstedt bevis som sygehjælper efter at have modtaget orientering om sygehjælperens pligter og normale arbejdsområde samt om samarbejdet med det øvrige sygeplejepersonale.

5.2. Sundhedsmedhjælpere, der har bevis som sundhedsmedhjælper efter at have gennemgået den af sundhedsstyrelsen i 1966 godkendte uddannelse af sundhedsmedhjælpere i Grønland eller har diplom som fødselshjælperske efter at have gennemgået enten en 2-årig uddannelse ved Egedesminde sygehus, efterfulgt af 1 års praktik eller en 3-årig uddannelse ved sygehuse på den grønlandske kyst, efterfulgt af 1 års supplerende uddannelse ved Landshospitalet i Godthåb, kan meddeles dispensation som anført under punkt 5.1.

Udstedelse af bevis

Bevis som sygehjælper, der udstedes i henhold til § 8, stk. 3,

i sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. januar 1978 om uddannelse af sygehjælpere skal være overensstemmende med den formular, der er aftrykt som bilag K til cirkulærets retningslinier.

Bemærkninger i øvrigt

Meddelelse af dispensation fra sygehjælperuddannelsen til personer, der ikke er omfattet af ovennævnte regler, herunder personer uddannet i udlandet skal fortsat godkendes af sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen, den 8. november 1982

P. D. V.

Inger M. Madsen

/C Jess

Officielle noter

Ingen