Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinjer for efg-basisuddannelsen inden for jordbrugsområdet

(De tekniske skoler)

Direktoratet fastsætter herved retningslinjer for den 1-årige

 

  efg-basisuddannelse inden for jordbrugsområdet. Retningslinjerne 

  har virkning fra og med skoleåret 1983/84 og har gyldighed indtil 

  videre. 

 Kursusplanen for basisuddannelsen. 

 Basisuddannelsen omfatter 1440 lektioner fordelt på mindst 200 

  undervisningsdage. 

            Almene fag 

                    Gartneri 

 Fælles jordbrugsfagligt        Landbrug 

 kursus 

                    Skovbrug 

 30 uger                10 uger 

 Undervisningen i basisuddannelsen omfatter følgende fag: 

 Dyrehold                     100 lektioner 

 Plantedyrkning                  400 lektioner 

 Traktor/værkstedslære              160 lektioner 

 Grenfag omfatter enten: 

 Gartneri ) 

 eller Landbrug )                 220 lektioner 

 eller Skovbrug ) 

 Samtidsorientering                60 lektioner 

 Virksomhedslære                  20 lektioner 

 Samarbejdslære                  20 lektioner 

 Dansk                       40 lektioner 

 Musiske fag                    40 lektioner 

 Datalære                     20 lektioner 

 Matematik                     40 lektioner 

 Fysik/kemi (naturlære)              40 lektioner 

 Fremmedsprog                   60 lektioner 

 Idræt                       40 lektioner 

 Ergonomi                      8 lektioner 

 1. hjælp                     12 lektioner 

 Valgfrie fag                   160 lektioner 

                         1440 lektioner 

Formålet med basisuddannelsen er:

a. At orientere de uddannelsessøgende om jordbrugserhvervet og dets erhvervsgrene og om de i området herskende arbejdsvilkår og muligheder.

b. At sikre de uddannelsessøgende et velunderbygget valg af erhvervsgren, blandt andet gennem deltagelse i erhvervsrelevante, praktiske arbejdsopgaver.

c. At give de uddannelsessøgende sådan biologiskjordbrugsfaglig teoretisk indsigt (eller/og holdning), at den videre uddannelse i virksomhedspraktik og under skoleophold bliver meningsfuld.

d. At give alle uddannelsessøgende i jordbrugsområdet praktiske færdigheder i brug af værktøj og elementær værkstedsinventar, i traktorkørsel og brugen af almindeligt forekommende jordbearbejdningsredskaber samt korrekt arbejdsteknik i forbindelse hermed.

Den praktiske oplæring i basisåret skal danne grundlag for opnåelse af rutine under den efterfølgende virksomhedspraktik i 2. delsuddannelsen.

e. Efter valg af erhvervsgren (gartneri, landbrug eller skovbrug) at give de uddannelsessøgende elementære teoretiske og praktiske færdigheder, der kan forberede dem til straks ved begyndelsen af virksomhedsopholdet i 2. del, at kunne gå ind i den naturlige arbejdssituation inden for den valgte erhvervsgren, også set ud fra et sikkerhedssynspunkt.

f. At give en med jordbrugsfag integreret undervisning i almene fag, som bl.a. sigter mod at give eleverne forståelse af samfundet og arbejdslivet.

1. Målet med undervisningen i dyrehold.

Eleven skal opnå basale færdigheder ved pasning af dyr. Fagområdets opgave er tillige at give eleven mulighed for et kvalificeret erhvervsvalg efter de første 30 uger af undervisningen.

2. Målet med undervisningen i plantedyrkning.

Fagområdet tilsigter at give eleven grundlæggende færdigheder og viden om plantedyrkning i alle grene af dansk jordbrug, således at eleven kan vælge en passende erhvervsgren, hurtigt kan tilpasse sig arbejdet og miljøet i en praktikplads og have et godt alsidigt grundlag til den videre uddannelse.

Fagområdet tilsigter ligeledes at gøre eleven bekendt med menneskets og specielt jordbrugerens store ansvar ved indgreb i naturen.

Fagområdets opgave er tillige at give eleven mulighed for et kvalificeret erhvervsvalg efter de første 30 uger af undervisningen.

Målet med undervisningen i traktor/værkstedslære.

Eleven skal kunne anvende og vedligeholde traktorer i jordbrugsvirksomheder, samt erhverve førerbevis for traktor.

Eleven skal kunne foretage simpel arealopmåling og -beregning.

Eleven skal kunne anvende almindeligt håndværktøj til bearbejdning af træ og metal.

Fagområdets opgave er tillige at give eleven mulighed for et kvalificeret erhvervsvalg efter de første 30 uger af undervisningen.

4. Målet med undervisningen i gartnerifag.

Undervisningen skal forberede eleven til arbejdet og miljøet på praktikpladsen.

Dette sker ved, at eleven opnår teoretisk og praktisk kunnen inden for gartneriets produktionsformer.

Eleven skal kunne kende almindeligt forekommende blomsterplanter, grønsager samt træer og buske.

Eleven skal have kendskab til vilkår, der påvirker planternes sundhed, og have kendskab til omgang med plantebeskyttelsesmidler.

5. Målet med undervisningen i landbrugsfag.

Undervisningen skal forberede eleven til arbejdet og miljøet på praktikpladsen.

Eleven skal kunne passe dyr og udføre markarbejde efter instruktion.

Eleven skal få kendskab til landbrugserhvervet og virksomheder med tilknytning til landbruget.

Eleven skal have kendskab til vilkår, der påvirker planternes sundhed, og have kendskab til omgang med plantebeskyttelsesmidler.

6. Målet med undervisningen i skovbrugsfag.

Undervisningen skal forberede eleven til arbejdet og miljøet på praktikpladsen.

Dette sker blandt andet ved at indøve ergonomisk rigtig arbejdsteknik ved brugen af håndværktøj.

Eleven skal kunne kende skovtræer og have kendskab til vilkår, der påvirker deres sundhed samt have kendskab til omgang med plantebeskyttelsesmidler.

Eleven skal have indblik i skovdrift og tilgrænsende virksomheder.

7. Formålet med undervisningen i samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk (SVSD).

Samtidsorientering.

Formålet er, at eleven erhverver sig viden om og forståelse af, hvorledes problemerne opstår, hvorledes der træffes afgørelser, og hvorledes der gennemføres beslutninger i et samfund under stærk forvandling.

Det tilsigtes endvidere, at eleven sættes i stand til selv at tage del i beslutningsprocesser på forskellige niveauer: Individniveau, virksomhedsniveau og samfundsniveau.

Virksomhedslære.

Formålet er at styrke elevens indsigt i og forståelse af virksomhederne og deres placering i samfundet, samt af samspillet mellem den enkelte og virksomheden.

Samarbejdslære.

Formålet er, at eleven oplever og får forståelse af samarbejde og dettes betydning i almindelighed.

Undervisningen sigter endvidere imod, at elevens forståelse af sin egen situation på skolen og i virksomheden øges.

Dansk.

Formålet er, at eleven udvikler sin sprogopfattelse og sprogbeherskelse og derved udvikler sig både som individ og samfundsborger.

Disse fire fag lægger i særlig grad op til en integration - to eller flere fag indbyrdes. Dette fremgår af de sammenfald eller berøringsflader i dele af målformuleringerne for de forskellige fag, som fremgår af målbeskrivelserne.

Herudover er der åbenlyse muligheder for en integration med de øvrige fag i uddannelsen.

8. Formålet med undervisningen i musiske fag.

Formålet er at udvikle elevens visuelle muligheder, således at denne finder og uddyber sine personlige udtryksformer.

Elevens evne til kritisk vurdering af alle former for visuelle udtryks betydning for arbejdsprocessen i alle dens former styrkes.

9. Formålet med undervisningen i datalære.

Formålet er, at eleven erhverver sig viden om samfundets og specielt jordbrugets anvendelse af edb og erhverver sig kendskab til fagets metoder.

10. Formålet med undervisningen i matematik.

Formålet er at give mulighed for at erhverve og udvikle færdigheder i brug af faget med henblik på løsning af praktiske, almene og jordbrugsfaglige problemer.

11. Formålet med undervisningen i fysik/kemi

 • (naturlære).

Formålet er:

at give eleven mulighed for at erkende og formulere problemer, som kan løses eller belyses ved naturfagenes arbejdsmetoder, teorier og empiriske data.

at stimulere elevens lyst til selv at løse eller belyse naturfaglige problemstillinger.

at forbedre elevernes færdigheder i at meddele sig og samarbejde i jordbrugsfaglige problemløsningssituationer gennem anvendelse af fagområdets arbejdsmetoder.

at give eleven mulighed for at vedligeholde og udvikle sin almene viden og færdighed i fag.

12. Formålet med undervisningen i fremmedsprog.

Formålet er, at eleven vedligeholder og videreudvikler sine sprogfærdigheder med særlig vægt på sprogets anvendelse i praksis, såvel i privatlivet som i sit arbejde.

13. Formålet med undervisningen i idræt.

Formålet er:

at eleven får mulighed for sundhedsbevarende fysisk udfoldelse gennem idrættens forskellige aktiviteter.

at eleven gives mulighed for at være fysisk egnet til at udføre jordbrugets mangeartede håndteringer.

at eleven gennem forståelse af det idrætslige samværs muligheder erkender de hermed forbundne sociale effekter, kreative effekter og opdragende effekter.

14. Formålet med undervisningen i ergonomi.

Formålet er:

at give eleven kendskab til de generelle regler for rigtig tilpasning til og af den enkelte konkrete arbejdssituation.

at sætte eleven i stand til at vælge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser for sig selv og andre.

at orientere eleven om en række forhold, der i øvrigt kan påvirke helbredstilstanden fysisk som psykisk.

15. Formålet med undervisningen i førstehjælp.

Der undervises efter plan for grundkursus i førstehjælp ved Dansk Røde Kors.

16. Formålet med undervisningen i valgfrie fag.

Valgfrie fag indgår i de erhvervsfaglige grunduddannelser med det formål at tilgodese en mere individuel målsætning, som ikke kan tilgodeses gennem de obligatoriske fællesfag og retningsfag. Fagene kan optræde som støtte- og supplementsfag i relation til elevernes erhvervsønske og som et middel til opnåelse af almen og studiemæssig kompetence. Der undervises efter »Retningslinier og katalog vedr. valgfrie fag, marts 1983, 4. udgave«.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

undervisningsinspektør.

Officielle noter

Ingen